This site has been archived on (2014/11/17)
17/11/2014

Správa Európskej komisie

Zabezpečenie fungovania rozsiahlej medzinárodnej organizácie ako Komisia predstavuje neustálu výzvu. Komisia má 40 rôznych útvarov a jej organizácia je porovnateľná s národnými vládami a ústrednými verejnými správami.

Útvary a zamestnanci Komisie pracujú na rôznych miestach v celej Európe, hlavne v Bruseli (65 %) a Luxemburgu (12 %), ale aj na iných miestach v Európe (11 %), napr. v Ispre (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko) a írskom meste Grange. Na zastúpeniach Komisie v každom členskom štáte a vo viac ako 130 delegáciách EÚ na celom svete pracuje 12 % zamestnancov.

Okrem veľkej geografickej rozptýlenosti pracovných miest je ďalšou osobitosťou povinnosť Komisie komunikovať v 24 rôznych úradných jazykoch. Všetky organizácie a občania majú právo klásť Komisii otázky a dostať od nej odpoveď vo svojom rodnom jazyku. Právne predpisy a rozhodnutia musia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Celkovo má Komisia asi 30 000 zamestnancov, ktorí sú občanmi 28 členských štátov – 55 % tvoria ženy a 45 % muži. Niekedy sa objavia kritické hlasy na rozsah Komisie, ale s ohľadom na vyššie uvedené okolnosti sú počty v skutočnosti úplne primerané.

Z porovnania so správami veľkých miest vyplýva, že tieto sú často väčšie alebo rovnako veľké (v roku 2013 napr. mesto Štokholm podľa svojej webovej lokality zamestnávalo 40 000 ľudí). V porovnaní s vnútroštátnymi ministerstvami veľkých členských štátov sú útvary Komisie často podstatne menšie, a to i napriek tomu, že nekonajú len v mene jednej krajiny, ale v mene 28 krajín a v oveľa širšom meradle (napr. GR MOVE má 500 pracovníkov v porovnaní s ministerstvom dopravy Spojeného kráľovstva, ktoré zamestnáva 1 600 osôb – údaje za rok 2013).

Komisia sa však napriek tomu usiluje o ďalšie zvyšovanie efektivity. V skutočnosti sa jej darí zvládať zvýšený počet úloh bez nárastu personálu (napr. 0,5 % pokles pracovných miest v rokoch 2011 až 2013) už niekoľko rokov. Okrem toho od roku 2013 začína proces znižovania počtu zamestnancov o 5 %. Tieto opatrenia musí opäť uskutočniť v kontexte rastúceho počtu úloh, ktoré jej zverujú členské štáty a Európsky parlament.

Zabezpečenie vhodnej vnútornej organizácie a postupov Komisie na udržanie vysokokvalitnej práce a zaručenie konzistentnosti predstavuje neustálu výzvu.

Útvar vnútornej správy Komisie zodpovedá za riadenie 30 000 zamestnancov Komisie (a v niektorých oblastiach aj zamestnancov iných inštitúcií EÚ), výber a nábor správnych kandidátov na zodpovedajúce pozície, udržiavanie geografickej rovnováhy medzi rôznymi národnosťami, za čo najefektívnejšie využitie ľudských zdrojov, riadenie služobného postupu, práv a povinností, poskytovanie odborného vzdelávania a za presadzovanie pravidiel v nevyhnutných prípadoch.

Jeho úlohou je takisto poskytovať moderné a efektívne počítačové vybavenie a prispôsobovať ho novým potrebám, zabezpečiť infraštruktúru a logistiku pre útvary – od kancelárskych priestorov alebo doručovania internej pošty, po riadenie externe poskytovaných služieb, ako sú jedálne alebo upratovacie služby. V neposlednom rade sa musí postarať aj o ochranu a bezpečie zamestnancov, budov, IT systémov a dôverných informácií.

Politiky, postupy a pravidlá musia byť neustále aktualizované tak, aby v kontexte prísnych rozpočtových obmedzení zohľadňovali nové politické požiadavky, príkazy manažmentu a očakávania zamestnancov.

Užitočné odkazy:

Tlačové správy pdf - 14 KB [14 KB]   |  Prejavy pdf - 12 KB [12 KB]   |  Hlavné správy pdf - 11 KB [11 KB]  

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok