This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Vad jag gör

Visiting a school for Roma children in Pristina, Kosovo, in January 2012. Photo: European Union Liaison Office


Resultat under 2010-2014

Som EU-kommissionär för inrikes frågor arbetar jag främst med två områden: migration och säkerhet.

När det gäller migration arbetar jag för ett gemensamt europeiskt system för asyl och migration som bygger på solidaritet och respekt för de grundläggande rättigheterna och där vi behandlar människor med värdighet och anständighet. EU måste ge skydd åt dem som behöver det och medlemsländerna måste vara solidariska med varandra. För närvarande tar tio länder emot 90 procent av alla asylansökningar EU. Det betyder att sjutton länder kan och borde göra mycket mer.

EU behöver också kontrollera de yttre gränserna för att förhindra människohandel och hantera irreguljär migration, samtidigt som vi tar itu med grundorsakerna till migrationen, som fattigdom, konflikter och brist på demokrati. Det måste dessutom finnas fler lagliga sätt att komma in i EU så att människor utifrån lättare kan flytta hit för att arbeta. Efter den arabiska våren samarbetar jag med våra grannländer i söder och partnerländerna i öst för att underlätta rörligheten genom så kallade mobilitetspartnerskap, eller partnerskap för rörlighet, som omfattar asylfrågor, människohandel,  invandring samt visumlättnader.

Fri rörlighet och öppenhet är två grundprinciper i EU och vi måste värna landvinningar som Schengenområdet, där vi kan resa från Medelhavet till Nordkap utan att visa pass.

När det gäller säkerhet måste EU bekämpa organiserad brottslighet och terrorism genom ett effektivt samarbete mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter och EU-byråerna. Vi måste göra det lättare för polisen att slå mot den organiserade brottsligheten där det känns mest – mot deras tillgångar. En stor inkomstkälla för kriminella grupper är människohandeln – vår tids slaveri – som ökar både inom och mellan EU-länderna. Det måste finnas en samsyn på sådana brott i domstolarna och EU-länderna måste hjälpa och stödja offren. Vi måste också särskilt hjälpa barn som drabbas.

Ett annat område där den organiserade brottsligheten växer är it-brottslighet, t.ex. nätbedrägerier och stöld av kreditkortsuppgifter. Bättre samordning inom EU behövs för att bekämpa denna internationella och mycket lönsamma brottslighet – it-brottslingarna ska inte få störa vårt liv på nätet.

Som kommissionär ansvarar jag också för att bekämpa korruptionen i EU, och här behöver vi politisk vilja och engagemang från beslutsfattare på alla nivåer. Fyra av fem EU-invånare tycker att korruption är ett allvarligt problem i deras hemland.

En förutsättning för att bekämpa terrorismen är att vi förstår orsakerna till radikalisering. Jag har därför inrättat ett kunskapsnätverk som ska samla personer som arbetar mot radikaliseringen lokalt. I nuläget har vi inte tillräckliga kunskaper för att helt förstå de processer som ligger bakom extremism och som får folk att begå våldshandlingar.

I mitt arbete är respekten för den personliga integriteten av största vikt. Alla åtgärder på detta område måste vara proportionerliga och berättigade. Det gäller även t.ex. insamling av uppgifter i kampen mot organiserad brottslighet.

Grunden för mitt arbete som kommissionär är bland annat Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd , handlingsplanen för Stockholmsprogrammet pdf - 170 KB [170 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  samt mina mål för mandatperioden.