Strona zarchiwizowana dnia 11/05/2012
11/05/2012

Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

  Nauki o życiu i biotechnologia

  W styczniu 2002 r. Komisja przyjęła „Strategię dla Europy na rzecz nauk o życiu i biotechnologii” (COM(2002)27). Dokument ten odzwierciedla znaczenie, jakie przywiązuje do nauk o życiu Rada Europejska. W ramach strategii przedstawiono kompletny plan działań na nadchodzące lata (do roku 2010) oraz stwierdzono, że nauki o życiu i biotechnologia znajdują się w czołówce nowatorskich technologii, które pomagają Unii Europejskiej zbliżyć się do swojego długoterminowego celu strategicznego w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, określonego przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 r.

  Strategia składa się z dwóch części: wytycznych polityki ogólnej oraz 30-punktowego planu pozwalającego je zrealizować. Określono w niej działania, jakie ma podjąć Komisja i inne instytucje europejskie, jak również zalecono kroki, jakie powinny podjąć zainteresowane podmioty publiczne i prywatne. Strategia służy zatem jako ramy odniesienia dla działań, które wdrażają poszczególne podmioty we właściwej sobie dziedzinie, oraz dla współpracy między nimi.

  Komisja nadzoruje wdrażanie strategii i publikuje regularnie sprawozdania z postępów .

  W 2007 r. Komisja dokonała śródokresowego przeglądu europejskiej strategii nauk o życiu i biotechnologii w oparciu o ocenę postępów osiągniętych od roku 2002 oraz o analizę „Bio4EU”. W analizie tej, przeprowadzonej na zlecenie Parlamentu Europejskiego, przedstawiono ocenę oddziaływania biotechnologii na gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Zilustrowano ją szeregiem konkretnych przykładów zastosowań biotechnologii w dziedzinie zdrowia, żywności i ochrony środowiska. Analiza ta była punktem wyjścia dla dokonanego przez Komisję przeglądu strategii, który następnie został omówiony w komunikacie przedstawionym przez przewodniczącego José Manuela Barroso.