Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Sprístupnenie historických archívov inštitúcií EÚ verejnosti: právny základ

Európske inštitúcie a ostatné orgány majú zákonnú povinnosť viesť svoje archívy a umožniť verejnosti nazerať do nich po uplynutí tridsiatich rokov od ich vystavenia. Právny základ pre sprístupnenie historických archívov predstavuje:

 

Pozri aj:

 

Takisto je možné žiadať o nahliadnutie do dokumentov, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou historických archívov.

Prístup verejnosti k dokumentom

Prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, od vydania ktorých ešte neuplynulo 30 rokov, je možné žiadať v súlade s ustanoveniami Nariadenia (ES) č. 1049/2001 . Nariadenie (ES) č. 1049/2001 je záväzné aj pre agentúry EÚ.

Veľa ďalších inštitúcií a orgánov EÚ dobrovoľne uplatňuje pravidlá pre prístup k svojim dokumentom:

 

Iné právne predpisy týkajúce sa prístupu k dokumentom inštitúcií EÚ