Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

ELi institutsioonide ajalooarhiivide üldsusele kättesaadavaks tegemiseõiguslik alus

Euroopa institutsioonidel ja muudel organisatsioonidel on õigusaktidest tulenev kohustus arhiveerida oma dokumente ning avalikustada need kolmekümne aasta möödudes. Ajalooarhiivide kättesaadavaks tegemise õiguslikuks aluseks on:

 

Vaadake ka:

 

Samuti on võimalik taotleda dokumente, mis veel ei kuulu ajalooarhiivide koosseisu.

Üldsuse juurdepääs dokumentidele

Juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele, mille vanus on alla 30 aasta, võib taotleda vastavalt määrusele (EÜ) 1049/2001 . Ka ELi asutused kohaldavad sama määrust 1049/2001.

Mitmed ELi institutsioonid ja organisatsioonid järgivad oma dokumentidele juurdepääsu reguleerivaid vabatahtlikult kohaldatavaid eeskirju:

 

Muud õigusaktid, mis reguleerivad juurdepääsu ELi dokumentidele