Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Άνοιγμα των ιστορικών αρχείων των οργάνων της ΕΕ στο κοινό: νομική βάση

Τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμοί έχουν νομική υποχρέωση να τηρούν αρχεία και να τα ανοίγουν στο κοινό μετά από τριάντα χρόνια. Η νομική βάση για το άνοιγμα των ιστορικών αρχείων είναι η νομοθετική πράξη:

 

Βλέπε επίσης:

  • Κανονισμός 354/83 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
  • Απόφαση 359/83 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα

 

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα που δεν αποτελούν ακόμη μέρος των ιστορικών αρχείων.

Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα

Η πρόσβαση σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, παλαιότητας μικρότερης των 30 χρόνων, μπορεί να ζητηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001, τον οποίον εφαρμόζουν και οι οργανισμοί της ΕΕ.

Πολλά από τα υπόλοιπα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ εφαρμόζουν δικούς τους κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφά τους:

 

Άλλες νομοθετικές πράξεις σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα των οργάνων της ΕΕ