Anmäl bedrägeri

Här kan du läsa om hur du anmäler bedrägerier till Olaf.

Vad är bedrägeri?

Bedrägeri är något man gör avsiktligt för personlig vinning eller för att orsaka en annan part en förlust.

En oegentlighet är en handling som inte är förenlig med EU:s regler och som kan ha negativa effekter på EU:s ekonomiska intressen, men som kan bero på ett oavsiktligt fel som begåtts av både mottagaren av pengarna och myndigheten som ansvarar för utbetalningen. Men om en oegentlighet begås avsiktligt är det bedrägeri.

När ska jag anmäla?

Gör en anmälan om du misstänker

  • bedrägerier eller andra allvarliga oegentligheter som kan ha negativa effekter på EU-medel – det kan gälla EU:s inkomster och utgifter eller en EU-institutions tillgångar
  • allvarliga tjänstefel som begås av ledamöter av eller anställda hos EU:s institutioner och byråer.

Olaf kan inte utreda misstankar om

  • bedrägerier som inte har några ekonomiska konsekvenser för EU-medel – vänd dig till polisen i ditt land om du vill rapportera sådana misstankar
  • allvarliga tjänstefel som inte gäller ledamöter av eller anställda hos EU:s institutioner och byråer – vänd dig till polisen i ditt land om du vill rapportera sådana misstankar
  • bedräglig användning av EU:s logotyp eller EU-institutionernas namn.

Din anmälan

Du kan vara anonym. Inga formaliteter krävs. Lämna bara så exakta och detaljerade uppgifter du kan. Du kan kontakta oss på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken.

Om du är EU-anställd och vill göra en anmälan (uppgiftslämnare)

Om du är anställd vid en EU-institution är du skyldig att rapportera misstankar om bedrägeri, korruption, annan olaglig verksamhet eller yrkesutövning som kan vara ett allvarligt brott mot de anställdas yrkesetiska regler.
Om du som uppgiftslämnare agerar i enlighet med tjänsteföreskrifterna kommer du att skyddas mot negativa konsekvenser. Det gäller din identitet, omplaceringar och bedömningsrapporter. Men för att kommissionen ska kunna skydda dig måste du avslöja din identitet för institutionen.
Du kan antingen informera dina överordnade eller Olaf om dina misstankar. Om du vill kontakta Olaf direkt kan du skicka oss ett mejl.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som uppgiftslämnare inom EU:s institutioner i artiklarna 22a och 22b i tjänsteföreskrifterna.

På nätet
Webbformulär för att anmäla bedrägeri
(på engelska, franska, nederländska och tyska)
Läs mer om anonyma anmälningar Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (pressmeddelande)

Per e-post 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Per post
Olaf – Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
Europeiska kommissionen
Rue Joseph II, 30
1049 Bryssel
Belgien

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium
Senaste uppdatering: 05/06/2015