Oznámenie podvodu

Na tejto stránke nájdete informácie a formuláre,  ktoré potrebujete na oznámenie podvodu úradu OLAF.

Čo predstavuje podvod?

Podvod je, ak niekto úmyselne uvedie niekoho iného do omylu s cieľom vlastného obohatenia alebo spôsobenia škody inej osobe.

Nezrovnalosťou je taký skutok, ktorý nie je v súlade s predpismi EÚ a môže mať negatívny dosah na finančné záujmy EÚ. Môže však vzniknúť aj v dôsledku neúmyselného omylu zo strany príjemcov žiadajúcich vyplatenie finančných prostriedkov alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie platieb. Ak však k nezrovnalosti došlo úmyselne, ide o podvod.

Oznámte nám, ak máte podozrenie, že došlo k:

  • podvodu alebo inej vážnej nezrovnalosti s možným negatívnym dosahom na finančné zdroje EÚ, či už ide o príjmy a výdavky EÚ alebo o majetok inštitúcií EÚ;
  • vážnemu pochybeniu členov alebo zamestnancov európskych inštitúcií a orgánov.

OLAF nemôže vyšetrovať obvinenia z:

  • podvodov, ktoré nemajú žiadny finančný dosah na finančné prostriedky EÚ – takéto podozrenia oznámte polícii vo svojom štáte;
  • korupcie, ktorá sa netýka členov alebo zamestnancov európskych inštitúcií a orgánov – takéto podozrenia oznámte polícii vo svojom štáte;
  • podozrenia z neoprávneného použitia loga EÚ alebo názvu európskych inštitúcií.

Oznámenie podvodu

Môžete tak urobiť anonymne. Samotné oznámenie podvodu nemusí spĺňať žiadne formálne náležitosti. Uveďte však čo najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie. S úradom OLAF môžete komunikovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Ako môžu podvod ohlásiť zamestnanci EÚ?

Ak ste zamestnancom inštitúcie EÚ, je vašou povinnosťou oznámiť akékoľvek podozrenia z podvodu, korupcie alebo inej protiprávnej činnosti, ktorá môže predstavovať vážne porušenie povinností úradníka EÚ.
Informátori, ktorí v tejto súvislosti dodržia služobný poriadok, budú chránení pred možnými nepriaznivými dôsledkami. Ide najmä o identitu informátora, ako aj o jeho mobilitu a pracovný posudok. Aby bola Komisia schopná vykonať takéto ochranné opatrenia, informátor bude musieť odhaliť svoju totožnosť.
O svojich podozreniach môžete informovať svojho nadriadeného alebo OLAF. Ak chcete informovať OLAF priamo, pošlite nám e-mail.

Ďalšie informácie o právach a povinnostiach informátora v rámci inštitúcií EÚ nájdete v článkoch 22a a 22b služobného poriadku

On-line
On-line formulár na oznámenie podvodu
(v angličtine, francúzštine, nemčine a holandčine)
Informácie o anonymite Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (tlačová správa)

E-mailom 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Poštou
OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom
Európska komisia
Rue Joseph II, 30
1049 Brusel
Belgicko

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít
Posledná aktualizácia: 05/06/2015