Zgłoszenie nadużycia

Na tej stronie można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat zgłaszania nadużyć do OLAF-u, a także odpowiednie formularze.

Czym jest nadużycie finansowe?

Nadużycie finansowe jest umyślnym oszustwem popełnionym dla własnej korzyści lub w celu przyniesienia strat drugiej stronie. (Zobacz: art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z 1995 r.)

Nieprawidłowość jest działaniem niezgodnym z przepisami UE, mającym potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe UE, które jednak może być wynikiem faktycznych błędów zarówno ze strony beneficjentów ubiegających się o fundusze, jak i organów odpowiedzialnych za ich wypłacenie. Jeśli jednak nieprawidłowość została popełniona umyślnie, jest ona nadużyciem finansowym. (Zobacz: art. 1 rozporządzenia Rady 2988/95)

OLAF może badać zarzuty dotyczące:

  • nadużyć lub innych poważnych nieprawidłowości mających potencjalnie negatywne skutki dla środków publicznych UE, takich jak dochody, wydatki albo aktywa posiadane przez instytucje UE
  • przypadków poważnego przekroczenia uprawnień przez członków lub pracowników instytucji i organów UE.

OLAF nie może badać zarzutów dotyczących:

  • nadużyć niemających skutków finansowych dla funduszy publicznych UE (tego rodzaju podejrzenia prosimy zgłaszać policji krajowej)
  • korupcji, w którą nie są zaangażowani członkowie ani pracownicy instytucji i organów UE (tego rodzaju podejrzenia prosimy zgłaszać policji krajowej)
  • nadużycia logo UEWszystkie dostępne tłumaczenia. lub nazw instytucji europejskich.

Jak zgłaszać nadużycia do OLAF-u

Można skontaktować się z nami anonimowo, bez jakichkolwiek formalności. Ważne jest, aby podane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). Z OLAF-em można komunikować się w dowolnym z 24 języków urzędowych UE

Nadużycia można zgłaszać w następujący sposób:

Online za pośrednictwem systemu zgłaszania nadużyć finansowych (system anonimowy; umożliwia bezpieczne przekazywanie dokumentów) 
 
Przejdź do systemu zgłaszania nadużyć
(w językach: angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim)

Więcej informacji na temat systemu zgłaszania nadużyć finansowych Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Online za pomocą formularza internetowego (ten sposób zgłaszania nie jest anonimowy; należy podać nazwisko i adres e-mail; nie ma możliwości przekazania dokumentów)
 
Przejdź do formularza internetowego
(dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE)

Pocztą 

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgia

Zgłoszenie nadużycia finansowego przez urzędników UE

Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika UE.

Podejrzenia można zgłaszać kadrze kierowniczej w swojej instytucji lub urzędowi OLAF. Bezpośrednie zgłoszenia do OLAF-u prosimy przesyłać e-mailem.

Więcej informacji o prawach i obowiązkach osób zgłaszających zachowania nieetyczne w instytucjach UE można znaleźć w art. 22a i 22b regulaminu pracowniczego.

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarz wydarzeń
Ostatnia aktualizacja: 17/11/2015