Fraude melden

Op deze pagina vindt u alle informatie en formulieren die u nodig heeft om fraude te melden bij OLAF.

Wat wordt onder fraude verstaan?

Fraude is een opzettelijke onregelmatigheid om jezelf te verrijken of anderen te benadelen.

Onder een onregelmatigheid verstaan we iedere handeling die niet aan de EU-regels voldoet en de financiële belangen van de EU kan schaden. Hieronder vallen zowel fouten van begunstigden als fouten van instanties die betalingen verrichten. Gebeurt een onregelmatigheid opzettelijk, dan is het fraude.

Welk soort gevallen kunt u aan ons doorgeven?

  • Gevallen van fraude of andere ernstige onregelmatigheden die een negatief effect kunnen hebben op de financiën van de EU, ongeacht of het om inkomsten, uitgaven of activa van de EU-instellingen gaat
  • Ernstige ambtsovertredingen van leden of personeelsleden van EU-instellingen en -organen

Wat kan OLAF niet onderzoeken?

  • Fraude zonder financiële gevolgen voor de EU. Meld zulke gevallen bij de nationale politie.
  • Gevallen van corruptie waarbij geen leden of personeelsleden van EU-instellingen of -organen zijn betrokken. Meld zulke gevallen bij de nationale politie.
  • Misbruik van het EU-logo of van de naam van de EU-instellingen.

Contact opnemen

U kunt anoniem met ons contact opnemen. Er zijn geen formaliteiten. We willen alleen dat u ons zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk informeert. U kunt bij OLAF terecht in alle 24 officiële EU-talen.

Als u EU-ambtenaar bent

Als EU-ambtenaar bent u verplicht melding te maken van eventuele fraude, corruptie, illegale activiteiten of ernstige ambtsovertredingen.
Klokkenluiders die zich aan het ambtenarenstatuut houden, blijven gevrijwaard van nadelige consequenties. Dit betekent dat uw identiteit in zo'n geval wordt beschermd en dat u niet hoeft te vrezen voor overplaatsing of een slechte beoordeling. De Commissie kan u natuurlijk alleen beschermen als u uw identiteit bekendmaakt aan de instelling in kwestie.
U kunt uw vermoedens doorgeven aan uw hiërarchische meerdere of aan OLAF. Als u liever zelf contact opneemt met OLAF, kunt u ons een e-mail sturen.

Meer informatie over de rechten en plichten van klokkenluiders binnen de EU-instellingen vindt u in de artikelen 22 bis en 22 ter van het ambtenarenstatuut.

Online
Online fraude melden
(in het Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Informatie over anonieme meldingen (persbericht)

Via e-mail 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Per post
OLAF – Europees Bureau voor fraudebestrijding
Europese Commissie
Jozef II-straat 30
B-1049 Brussel
België

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender
Laatste bijwerking: 05/06/2015