Calaois a thuairisciú

Ar an leathanach seo tá gach eolas ábhartha agus na foirmeacha chun calaois a thuairisciú do OLAF.

Cad is calaois ann?

Calaois, sin dallamullóg a chur d'aonghnó ar dhuine le tairbhe phearsanta a fháil nó caillteanas a chur ar an duine sin. (Féach tuilleadh in Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, 1995)

Mírialtacht, sin beart nach gcloíonn le rialacha an Aontais agus ar dócha go mbeadh tionchar diúltach aige ar leasanna airgeadais an Aontais, ach a d'fhéadfadh a bheith ina thoradh ar fhíor-earráidí a dhéanann tairbhithe a éilíonn cistí agus na húdaráis atá freagrach as na híocaíochtaí. Ach más d'aonghnó a dhéantar mírialtacht, ámh, is calaois ansin í. (Féach tuilleadh in Airteagal 1 de Rialachán 2988/95 ón gComhairle)

Is féidir le OLAF na líomhaintí seo a leanas a imscrúdú:

  • calaois nó mírialtachtaí tromchúiseacha eile a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith acu ar chistí poiblí an Aontais, bídís ina n-ioncam nó ina gcaiteachas de chuid an Aontais nó ina sócmhainní atá i seilbh institiúidí an Aontais.
  • mí-iompraíocht thromchúiseach bhaill nó fhoireann institiúidí nó comhlachtaí an Aontais.

Ní féidir le OLAF na líomhaintí seo a leanas a imscrúdú:

  • calaois nach bhfuil aon tionchar airgeadais aici ar chistí poiblí an Aontais. Déan a leithéidí sin de líomhaintí a thuairisciú do na póilíní náisiúnta.
  • éilliú nach mbaineann le baill ná le foireann institiúidí agus comhlachtaí an Aontais. Déan a leithéidí sin de líomhaintí a thuairisciú do na póilíní náisiúnta.
  • úsáid chalaoiseach lógóAll available translations. an Aontais nó ainm institiúide de chuid an Aontais.

Conas tuairisciú do OLAF

Is féidir dul i dteagmháil linn gan d'ainm a lua. Níl aon fhoirmeáltachtaí ann. Ach déan iarracht a bheith chomh cruinn, mionsonraithe agus is féidir sa tuairisc agus seol doiciméid chugainn má bhíonn siad ar fáil. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le OLAF in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. 

Is féidir tuairisciú mar a leanas:

Ar líne tríd an gCóras Fógartha Calaoise (gan do shonraí pearsanta a lua, trí tharchur slán doiciméad ) 
 
Téigh chuig an gCóras Fógartha Calaoise
(i mBéarla, i bhFraincis, i nGearmáinis, in Ísiltíris)

Tuilleadh eolais faoin gCóras Fógartha Calaoise Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Ar líne ar an ríomhfhoirm (níl seo anaithnid, tá ainm agus seoladh ríomhphoist de dhíth, agus ní féidir doiciméid a tharchur)
 
Téigh chuig an ríomhfhoirm
(tá an fhoirm ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais)

Déan tuairisciú tríd an bpost 

An Coimisiún Eorpach
An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)
1049 An Bhruiséil
An Bheilg

Oibleagáid ar bhaill foirne an Aontais calaois a thuairisciú

Más ball foirne d'aon cheann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh thú, tá sé de dhualgas ort tuairisciú a dhéanamh ar chásanna féideartha de chalaois, éilliú, gníomhaíocht neamhdhleathach eile, nó iompar gairmiúil a d'fhéadfadh a bheith ina shárú ar na hoibleagáidí a mbíonnn ar bhaill foirne institiúidí an Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh.

Tig leat an drochamhras atá agat ar dhuine a chur in iúl do dhuine den lucht bainistíochta san institiúid ina bhfuil tú ag obair nó do OLAF féin. Más mian leat eolas a thabhairt go díreach do OLAF, seol ríomhphost chugainn.

Chun eolas breise a fháil faoi chearta agus oibleagáidí sceithirí laistigh d'Institiúidí an Aontais, féach Airteagal 22a agus Airteagal 22b de na Rialacháin Foirne.

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar
Nuashonrú is déanaí: 17/11/2015