Teata pettusest

Käesolevalt leheküljelt leiate kogu asjakohase teabe ja vajalikud vormid OLAFile pettusest teatamiseks.

Mis on pettus?

Pettus on tahtlik petmine, mille eesmärk on isiklik rikastumine või teistele kahju tekitamine.

Eeskirjade eiramine on olukord, kus ei järgita ELi eeskirju ning mis võib negatiivselt mõjutada ELi finantshuve, kuid mis võib olla põhjustatud nii makse saaja kui ka makseid teostanud ametniku tahtmatutest vigadest. Kui eeskirju on eiratud tahtlikult, on tegemist pettusega.

Teatage OLAFile, kui te kahtlustate:

  • pettust ja muud tõsist eeskirjade eiramist, mis võib negatiivselt mõjutada ELi eelarvet, s.o kas ELi institutsioonide tulu, kulu või varasid.
  • ELi institutsioonide ja asutuste liikmete või töötajate tõsist väärkäitumist.

OLAF ei saa uurida väiteid seoses järgmisega:

  • pettused, millel ei ole mõju ELi eelarve vahenditele. Teavitage sellistest kahtlustest riiklikke politseijõude.
  • korruptsioon, mis ei ole seotud ELi institutsioonide ja asutuste liikmete ega töötajatega. Teavitage sellistest kahtlustest riiklikke politseijõude.
  • ELi logo või Euroopa Liidu institutsioonide nime kuritahtlik kasutamine.

Teavitamine

Võite meiega ühendust võtta anonüümselt. Formaalsusi ei ole. Esitage võimalikult täpset ja üksikasjalikku teavet. Võite pöörduda OLAFi poole mis tahes 24 ELi ametlikus keeles.

Pettusest teatamine ELi ametnike puhul (siseinformaatorid)

Kui olete mis tahes ELi institutsioonis töötav ametnik, on teil kohustus teatada võimalikust pettusest, korruptsioonist, muud liiki ebaseaduslikust tegevusest või ametialasest käitumisest, mis võib endast kujutada ametnike kohustuste täitmata jätmist.
Personalieeskirjadest kinnipidavad siseinformaatorid on negatiivsete tagajärgede eest kaitstud. See hõlmab nii siseinformaatori isikuandmeid kui ka tema liikuvust ning hindamisaruannet. Kui asjaomane isik soovib, et tema suhtes võetakse selliseid kaitsemeetmeid, peab ta loomulikult oma isiku institutsioonile teatavaks tegema.
Võite oma kahtlustest teavitada kas oma otsest hierarhiat või OLAFit. Ku soovite otse OLAFiga ühendust võtta, siis saatke meile e-kiri.

Täiendavat teavet siseinformaatori õiguste ja kohustuste kohta ELi institutsioonides leiate personalieeskirjade artiklitest 22a ja 22b.

Internetis
Veebipõhine vorm pettusest teavitamiseks
(inglise, prantsuse, saksa ja hollandi keeles)
Anonüümsust käsitlev teave Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (pressiteade)

E-kirja vahendusel 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

 

Posti teel
OLAF – Euroopa Pettustevastane Amet
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Brussels
Belgium

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava
Viimati muudetud: 05/06/2015