2011 m. OLAF metinė veiklos ataskaita

OLAF/11/12 Briuselis, 2011 m. spalio 19 d.

Šiandien skelbiamoje Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) metinėje ataskaitoje apibendrinami 2010 m. OLAF laimėjimai. OLAF veikla išsamiai apibūdinama konkrečiuose atvejų tyrimuose. 2010 m. OLAF išnagrinėjo apie 500 atvejų ir ėmėsi sudėtingų išorės tyrimų, keblių vidaus tyrimų, taip pat tarptautinių atvejų, kuriuose ji atliko koordinavimo vaidmenį.

„Labai malonu pristatyti teigiamus mūsų darbo 2010 m. rezultatus. Dabartinėmis ekonomikos sąlygomis kaip niekad svarbu užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos pagal savo paskirtį ir pasiektų numatytus gavėjus. Kartu su kitomis Komisijos tarnybomis OLAF toliau aktyviai kovos su sukčiavimu valstybėse narėse ir visiškai netoleruos korupcijos ES institucijose. Raginu valstybes nares dėti daugiau pastangų. Nepaprastai svarbu, kad jos bendradarbiautų ir imtųsi sparčių, ryžtingų veiksmų išieškoti neteisėtai panaudotas ES lėšas ir paduoti pažeidėjus į teismą", – tvirtino OLAF generalinis direktorius Giovannis Kessleris.

2010 m. veiklos santrauka

  • Pradėti nagrinėti 225 nauji tyrimų ir operatyviniai atvejai: 150 vidaus ir išorės tyrimų, taip pat 75 koordinavimo ir paramos atvejai. Per metus išnagrinėti 189 tyrimų ir operatyviniai atvejai.
  • Tyrimai ir operacijos, įskaitant vertinimo etapą, vidutiniškai truko 27,9 mėnesio – trumpiausiai per pastaruosius penkerius metus.
  • 46 % informacijos OLAF gavo iš ES ir valstybių narių viešojo sektoriaus. 52 % – iš piliečių ir privačiojo sektoriaus.
  • Po OLAF tyrimų išieškota 67,9 mln. eurų. Daugiausia lėšų (32,9 mln. eurų) išieškota struktūrinių fondų sektoriuje, žemės ūkyje (11,9 mln. eurų) ir tiesioginių išlaidų srityje (10,6 mln. eurų).
  • Išieškota papildoma 351,2 mln. eurų suma susijusi su finansinės priežiūros atvejais, kurie tebėra nagrinėjami.
  • 2010 m. po OLAF tyrimų nacionaliniai teismai nuteisė pažeidėjus kalėti iš viso 125 metus ir skyrė maždaug 1,47 mlrd. eurų baudų.

OLAF svetainės.

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu