OLAF и прокурори от ЕС се срещат в България,за да подобрят сътрудничеството в борбата срещу измамите в ЕС

OLAF /11/15
Брюксел, 17 ноември 2011 г.

Сътрудничеството между националните органи в борбата срещу измамите е основната тема на Деветата конференция на OLAF за прокурорите, разследващи измами. Тази конференция е организирана от OLAF в тясно сътрудничество с българската прокуратура и се проведе от 16 до 18 ноември 2011 г. в София.

Най-напред пред участниците се изказа министърът на правосъдието, г-жа Маргарита Попова, последвана от главния прокурор г-н Борис Велчев и генералния директор на OLAF г-н Giovanni Kessler.
В речта си главният прокурор подчерта, че решението на OLAF да проведе своята годишна конференция в България е признание за предприетите усилия и постигнатите резултати в борбата с престъпления, свързани с измами.

„За защитата на бюджета ЕС от първостепенно значение са тесните взаимоотношения и безпроблемния обмен на информация между прокурорите и администрацията. Това може да се постигне единствено чрез добри работни взаимоотношения и взаимно зачитане на статута на всяка от заинтересованите страни. За ОLAF е също толкова важно и доброто сътрудничество. Като административен орган службата разследва измами, но разчита на националните органи за възстановяване на неправомерно използваните средства и за изправянето на извършителите пред съда“, заяви г-н Giovanni Kessler, генерален директор на OLAF.

„Комуникацията и съвместното сътрудничество с OLAF имат огромно значение за гарантирането на успешни разследвания. OLAF е важен партньор в нашата работа по отношение на установяването, разследването и доказването на наличието на измами, които засягат бюджета на ЕС, особено в случаи, свързани с нарушения, извършени на територията на няколко държави-членки. Измамите, засягащи бюджета на ЕС, следва да бъдат отнесени също така към Службата за координиране (AFCOS), която беше създадена по време на преговорите за присъединяването на България към ЕС и която продължи да работи и след присъединяването на страната“, заяви г-н Велчев, главен прокурор на България.

На тазгодишната конференция бе подчертано значението на сътрудничеството и обмена на информация между съдебните и административните органи. Например съдебен орган, разследващ съмнения за измами, следва да получава информация от административните органи не само по отношение на вероятни правонарушения, а също така и по отношение на съществуващата практическа и правна рамка относно съответното финансиране от страна на ЕС. На по-късен етап резултатите от наказателното разследване следва да бъдат прехвърлени на административни органи, за да им помогнат да извършат възстановяването на средствата и да предприемат превантивни действия. Накрая, резултатите от успоредни административни процедури, в случай че те имат отражение върху наказателни производства, също трябва да се споделят със съдебните органи.

Конференцията в София обедини повече от 120 участници, предимно прокурори, от държавите-членки на ЕС и страните кандидатки, представители на Евроюст, но и други партньори, които присъстваха на проявата. Практикуващи специалисти от съдебни и административни органи в България, Италия, Нидерландия, Полша и Румъния бяха поканени да говорят за своята работа за борба с нередностите и измамите, засягащи бюджета на ЕС, и необходимостта от сътрудничество с партньори в публичната администрация.

----------------------------

Pavel BOŘKOVEC
Началник-отдел "Говорител, комуникация и връзки с обществеността"
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Белгия)
Телефон:+32 2 296 72 00
Факс:+32 2 299 81 01
Ел. поща:olaf-media@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htmAll available translations.

Стеляна КОЖУХАРОВА
Прокурор и говорител на главния прокурор на Република България
Телефон: + 359 2 92 19 774
Ел. поща: skozhuharova@prb.bg

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 07/05/2012