Olafs verksamhetsrapport 2011

OLAF/11/12 Bryssel den 19 oktober 2011

Utredningarna år 2010 ledde till återkrav av 68 miljoner euro och fängelsestraff på 125 år

Idag offentliggörs verksamhetsrapporten från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Den redogör för resultaten under 2010 och innehåller konkreta fallstudier som beskriver arbetet närmare. Under året hanterade Olaf nära 500 ärenden som avsåg komplicerade externa utredningar, känsliga interna utredningar och internationella samordningsärenden.

- Jag är mycket nöjd med våra arbetsresultat under 2010, säger Olafs generaldirektör Giovanni Kessler. I det rådande ekonomiska klimatet är det viktigare än någonsin att se till att EU-medlen används rätt och hamnar i rätt händer, fortsätter han. Olaf och kommissionens övriga avdelningar fortsätter att arbeta intensivt mot bedrägerier i medlemsstaterna och vi tillämpar nolltolerans av korruption vid EU-institutionerna. Jag vill gärna uppmana medlemsstaterna att också intensifiera sina ansträngningar. Det är mycket viktigt att de samarbetar och ingriper snabbt och resolut när EU-medel missbrukas och drar de skyldiga inför rätta, avslutar han.

Sammanfattning av den operativa verksamheten 2010

  • 225 nya utredningar och operativa ärenden inleddes, däribland 150 interna eller externa utredningar samt 75 samordnings- och biståndsärenden. Under året avslutades 189 utredningar och operativa ärenden.
  • Utredningarna och de operativa insatserna, bedömningsfasen inräknad, pågick i genomsnitt i 27,9 månader vilket är den kortaste tiden på fem år.
  • Olaf fick 46 % av sina upplysningar från den offentliga sektorn i EU eller medlemsstaterna, medan 52 % av upplysningarna kom från allmänheten eller den privata sektorn.
  • Olafs utredningar ledde till att 67,9 miljoner euro kunde krävas tillbaka. De största beloppen återkrävdes för strukturfonderna (32,9 miljoner euro), jordbrukspolitiken (11,9 miljoner euro) och direkta utgifter (10,6 miljoner euro).
  • Dessutom har ytterligare 351,2 miljoner euro hittills återkrävts i samband med den ekonomiska uppföljningen av pågående ärenden.
  • Olafs utredningar ledde år 2010 till att nationella domstolar utdömde fängelsestraff på sammanlagt 125 år och böter på nära 1,47 miljarder euro.

Olafs hemsida.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Enhetschef för enheten Talesperson, kommunikation och PR
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)
Tfn: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 299 81 01
E-postadress: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium
Senaste uppdatering: 02/05/2012