Výročná správa o činnosti úradu OLAF z roku 2011

OLAF/11/12 Brusel 19. októbra 2011

Vyšetrovania OLAF-u viedli v roku 2010 k vráteniu 68 mil. EUR a k udeleniu trestov odňatia slobody pre páchateľov podvodov v celkovej dĺžke 125 rokov

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), uverejnená dnes, poskytuje zhrnutie výsledkov OLAF-u dosiahnutých v roku 2010. Konkrétne prípadové štúdie podrobne popisujú prácu OLAF-u. OLAF riešil v roku 2010 okolo 500 prípadov, ktoré zahŕňali komplexné externé vyšetrovania, chúlostivé interné vyšetrovania a nadnárodné prípady, kde OLAF prevzal úlohu koordinátora.

„S potešením predkladám pozitívne výsledky našej práce dosiahnuté v roku 2010. V súčasnom hospodárskom prostredí je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ boli použité na stanovené účely a dostali sa k určeným príjemcom. My OLAF a ostatné útvary Komisie budeme naďalej s najvyšším nasadením bojovať proti podvodom v členských štátoch a sledovať politiku nulovej tolerancie voči korupcii v inštitúciách EÚ. Vyzývam členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie. Je nevyhnutné, aby spolupracovali a prijímali rýchle a rozhodujúce kroky na vymáhanie zneužitých peňazí EÚ a na postavenie páchateľov pred súd", uviedol Giovanni Kessler, generálny riaditeľ OLAF-u.

Zhrnutie operatívnych činností v roku 2010

  • Bolo otvorených 225 nových vyšetrovacích a operatívnych prípadov: 150 interných a externých vyšetrovaní a 75 prípadov koordinácie a pomoci. Počas roka bolo uzavretých 189 vyšetrovacích a operatívnych prípadov.
  • Priemerné celkové trvanie vyšetrovaní a operácií vrátane fázy hodnotenia predstavovalo 27,9 mesiacov, čo bolo najkratšie za posledných päť rokov.
  • 46 % informácií doručených OLAF-u pochádzalo z verejného sektora EÚ a členských štátov. 52 % prišlo od občanov a súkromného sektora.
  • Prípady OLAF-u viedli k vráteniu 67,9 mil. EUR. Najvyššie sumy boli vrátené v sektore štrukturálnych fondov (32,9 mil. EUR), v poľnohospodárstve (11,9 mil. EUR) a v sektore priamych výdavkov (10,6 mil. EUR).
  • Ďalších 351,2 mil. EUR sa doteraz získalo späť v prípadoch následných finančných opatrení, ktoré sú stále otvorené.
  • V roku 2010 vnútroštátne súdy v dôsledku vyšetrovaní OLAF-u udelili páchateľom podvodov tresty odňatia slobody v celkovej dĺžke 125 rokov a uložili finančné pokuty vo výške takmer 1,47 mld. EUR.

webovej stránky OLAF-u.

Pavel BOŘKOVEC
vedúci oddelenia „Hovorca, komunikácia a styk s verejnosťou"
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgicko)
Tel. +32 22967200
Fax +32 22998101
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít
Posledná aktualizácia: 28/04/2015