OLAFi 2010. aasta tegevusaruanne

OLAF/11/02 Brüssel, 19. oktoober 2011

Juurdluste tulemusena nõutakse sisse 68 miljonit eurot ja määratakse petturitele kokku 125 aastat vanglakaristusi

Täna avaldatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tegevusaruandes tehakse kokkuvõte 2010. aastal saavutatud tulemustest. Üksikasjalikuma ülevaate OLAFi tööst saab, kui tutvuda eraldi konkreetsete juhtumitega. 2010. aastal menetles OLAF umbes 500 juhtumit, millest mitu tõid kaasa keeruka välisjuurdluse, konfidentsiaalse sisejuurdluse või piiriülese juurdluse, mille puhul OLAF tegutses koordinaatorina. .

OLAFi peadirektor Giovanni Kessler tundis heameelt 2010. aasta heade töötulemuste üle. „Praeguses majanduslikus olukorras on tähtsam kui kunagi varem, et ELi vahendeid kasutataks nõuetekohaselt ja et need jõuaksid abivajajateni. Nii OLAF kui ka ülejäänud Euroopa Komisjoni talitused jätkavad aktiivset võitlust pettusjuhtumitega liikmesriikides ja reageerivad vähimalegi korruptsiooni ilmingule ELi institutsioonides. Seepärast kutsun ka liikmesriike üles oma tegevust hoogustama. Nende koostöö on määrava tähtsusega, sest ilma liikmesriikide kiirete ja otsustavate meetmeteta ei ole võimalik väärkasutatud ELi vahendeid tagasi saada ega süüdlasi vastutusele võtta.”

Kokkuvõte 2010. aasta tegevusest

  • Avati 225 uut juurdlust ja menetlust, millest 150 olid sise- ja välisjuurdlused ning 75 seostusid koordineerimisülesannete ja abitaotlustega. Aasta jooksul suleti 189 juurdlust ja menetlust.
  • Keskmiselt kulus juurdluste ja menetluste lõpuleviimiseks koos hindamisetapiga 27,9 kuud, mis on viimase viie aasta parim tulemus.
  • 46% teabest sai OLAF ELi ja liikmesriikide ametiasutustelt ning 52% üksikisikutelt ja erasektorilt.
  • OLAFi töö tulemusena nõuti sisse 67,9 miljonit eurot. Suurim osa summadest nõuti sisse struktuurifondide raames (32,9 miljonit eurot), millele järgnesid põllumajandus (11,9 miljonit eurot) ja otsetoetused (10,6 miljonit eurot).
  • Praegu veel pooleli olevate juhtumite suhtes võetud finantsmeetmete tulemusena on sisse nõutud veel 351,2 miljonit eurot.
  • Liikmesriikide kohtud määrasid OLAFi juhtumite tulemusena 2010. aastal petturitele kokku 125 aastat vanglakaristusi ja trahvisid neid 1,47 miljardi euroga.

OLAFi veebisaidilt.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Teabevahetuse ja suhtekorralduse üksuse juhataja pressiesindaja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgia
Tel: +32 2 296 72 00
Faks: +32 2 2998101
E-post: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava
Viimati muudetud: 28/04/2015