Годишен оперативен доклад на OLAF за 2011 г.

OLAF/11/12 Брюксел, 19 октомври 2011 г.

През 2010 г. разследванията доведоха до възстановяването на 68 млн. EUR, а извършителите на измами бяха осъдени на 125 години затвор

В публикувания днес годишен доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) се прави обобщение на постиженията на OLAF през 2010 г. Чрез конкретни казуси се представя подробно работата на OLAF. През 2010 г. OLAF работи по близо 500 случая, които включваха сложни външни разследвания, чувствителните вътрешни разследвания и многонационални случаи, при които OLAF пое ролята на координатор.

„С голямо удоволствие представям положителните резултати от нашата работа през 2010 г. При настоящия икономически климат е по-важно от всякога да сме сигурни, че финансовите средства на ЕС се използват за правилните цели и достигат до получателите, за които са предназначени. Ние — OLAF и другите служби на Комисията — ще продължим да се борим усилено с измамите в държавите-членки и ще запазим нулевата толерантност към корупцията в институциите на ЕС. Призовавам държавите-членки да увеличат усилията си. От жизнено важно значение е те да си сътрудничат и да предприемат бързи и решителни действия за възстановяването на неправомерно използваните пари на ЕС, както и за изправянето на извършителите пред съда", заяви Джовани Кеслер, генерален директор на OLAF.

Обобщение на оперативните дейности през 2010 г.

  • Бяха започнати 225 нови следствени и оперативни случая: 150 вътрешни и външни разследвания и 75 случая на координиране и съдействие. През годината бяха приключени 189 следствени и оперативни случая.
  • Средната обща продължителност на разследванията и операциите, включително фазата на оценка, беше 27,9 месеца, най-ниската през последните пет години.
  • OLAF получи 46 % от входящата информация от публичния сектор на равнище ЕС и на равнище държави-членки. 52 % от информацията бяха получени от граждани и от частния сектор.
  • Бяха възстановени 67,9 милиона EUR в резултат на разследванията на OLAF. Най-големи суми бяха възстановени в сектора на структурните фондове (32,9 милиона EUR), следвани от земеделието (11,9 милиона EUR) и преките разходи (10,6 милиона EUR).
  • Към днешна дата са възстановени и още 351,2 милиона EUR, свързани със случаи на последващи финансови действия, които са все още в ход.
  • Националните съдилища осъдиха извършителите на измами на общо 125 години затвор през 2010 г. и наложиха финансови санкции в размер на почти 1,47 милиарда EUR в резултат на случаи, разследвани от OLAF.

уебсайта на OLAF

Pavel BOŘKOVEC
Началник-отдел "Говорител, комуникация и връзки с обществеността"
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Белгия)
Телефон:+32 2 296 72 00
Факс:+32 2 299 81 01
Ел. поща:olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 28/04/2015