Nowy dyrektor generalny OLAF obiecuje skuteczną walkę z nadużyciami finansowymi w UE

OLAF /11/02 Bruksela, dnia 14 lutego 2011 r.

Nowy dyrektor generalny Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Giovanni Kessler, objął dzisiaj swój urząd.
„Jestem zaszczycony, że mogę dziś przejąć moje obowiązki w OLAF-ie. W czasach gdy Europa musi dokonywać cięć budżetowych i wprowadzać pakiety oszczędnościowe, misja OLAF-u, którą jest zwalczanie nadużyć i ochrona interesów finansowych UE, jest ważna jak nigdy dotąd. Dlatego też będę się starał skutecznie zarządzać OLAF-em, a jednocześnie chronić jego niezależność operacyjną. Zamierzam również ściśle współpracować z Komisją Europejską, Parlamentem i państwami członkowskimi oraz aktywnie uczestniczyć w procesie reform określonym w traktacie lizbońskim”, powiedział Giovanni Kessler.

Giovanni Kessler jest szefem dyrekcji generalnej składającej się z czterech dyrekcji, w których zatrudnionych jest około 500 osób i których budżet wynosi około 50 mln EUR.Jako dyrektor generalny OLAF-u jest on w pełni odpowiedzialny za prowadzenie niezależnych dochodzeń administracyjnych.Giovanni Kessler będzie także czuwał nad rolą, jaką Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych odgrywa we wspieraniu państw członkowskich, organizując bliską i regularną współpracę między właściwymi organami w tych państwach w celu skoordynowania działań na rzecz ochrony budżetu UE przed nadużyciami.Ponadto będzie on odpowiedzialny za wkład urzędu w tworzenie strategii Komisji na rzecz zwalczania nadużyć.

Giovanni Kessler, lat 54, piastował urząd wysokiego komisarza ds. zwalczania fałszowania pieniędzy oraz był prokuratorem we Włoszech. Przed objęciem funkcji w OLAF-ie Kessler był przewodniczącym zgromadzenia ustawodawczego autonomicznej prowincji Trydent oraz przewodniczącym Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE). Obecnie zrezygnował z pełnienia wszystkich poprzednich funkcji.

Dalsze informacje dotyczące Giovanniego Kesslera dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-pl.html

OLAF

Zadaniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej oraz zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszystkich innych nielegalnych działań, łącznie z wykroczeniami popełnionymi wewnątrz instytucji europejskich. OLAF jest częścią Komisji Europejskiej, lecz posiada niezależność w zakresie działań operacyjnych i dochodzeniowych.

Pavel BOŘKOVEC
Kierownik Działu: Rzecznik Prasowy, Informacja i Komunikacja Społeczna
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgia)
Telefon: +32 2 296 72 00
Faks: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarz wydarzeń
Ostatnia aktualizacja: 28/04/2015