Olafs verksamhetsrapport: Framgångarna föder nya utmaningar

OLAF/10/07 Bryssel den 14 juli 2010

Under 2009 inledde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 220 ärenden, vilket är en ökning jämfört med de 204 ärenden som inleddes under 2008. Systematiska brister i en nyinrättad EU-byrå, ersättningsfusk av en f.d. EU-parlamentariker och ett möjligt fall av systematiskt bedrägeri inom Sapard-programmet är exempel på undersökningar som Olaf redogör för i sin verksamhetsrapport för 2009 som läggs fram i dag.

I rapporten för 2009 redogör Olaf för de konkreta resultat man uppnått på en rad olika områden under ledning av nu avlidne generaldirektör Franz-Hermann Brüner. Rapporten inriktas på Olafs oberoende operativa arbete och innehåller ett flertal konkreta fallstudier som i detalj visar vad Olaf arbetar med och vad behållningen är. Olafs tillförordnade generaldirektör Nicholas Ilett gjorde följande uttalande: ”Under Franz-Hermann Brüners ledning utvecklades Olaf till en integrerad verksamhet med en övergripande kompetens inom bedrägeribekämpning, utredning, samarbete och samordning, analys samt förebyggande och avskräckande insatser.  De framtida utmaningarna är ett resultat av framgångarna, och består i att bevara Olafs effektivitet i en tid då hoten växer snabbare än de tillgängliga resurserna för att avvärja dem, och att garantera kontinuiteten hos verksamheten och byråns oberoende mot bakgrund av nödvändiga reformer."

Fallstudier

Särskilt fokus i 2009 års rapport: Systematiska brister i en nyinrättad EU-byrå
Ett antal allvarliga oegentligheter konstaterades vid en revision av en nyligen inrättad EU-byrå.  På grund av den allvarliga och systematiska arten av oegentligheterna – brott mot budgetbestämmelser, vårdslöshet och bristande respekt för kraven på sund ekonomisk förvaltning – underrättades Olaf omgående och inledde en undersökning.

Tjänsten för internrevision inom den Europeiska kommissionen och Olaf. De ansvariga tjänstemännen sade upp sig och grundläggande förändringar gjordes i byråns interna förfaranden.

Interna utredningar: Ersättningsfusk av en f.d. EU-parlamentariker
En ledamot av Europaparlamentet förskingrade medel från EU:s budget genom att ange falska utgifter på över 40 000 euro om året. Sedan anklagelserna uppmärksammats i pressen betalade EU-parlamentarikern tillbaka de felaktigt utbetalade beloppen. Olaf konstaterade emellertid i sin undersökning att det fanns tillräckliga bevis för att visa att parlamentsledamoten var medveten om att åtgärderna var olagliga, och ärendet överlämnades till behöriga nationella myndigheter.

Parlamentsledamoten erkände sig skyldig till felaktig bokföring vid en rättegång och dömdes till två års fängelse.

Jordbruksutgifter: Olaf samordnar undersökningen av ett möjligt fall av systematiskt bedrägeri inom Sapard-programmet
Sapard-programmet (det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdens utveckling) utformades för att förbereda de central- och östeuropeiska ansökarländerna inför deltagandet i den gemensamma jordbrukspolitiken och den inre marknaden under perioden före anslutningen.

Olaf undersöker för närvarande påståenden om utspritt bidragsfusk av köttförädlingsföretag i Bulgarien. Inom ramen för en pågående undersökning uppmanade Olaf tullmyndigheterna i en rad medlemsstater att kontrollera äktheten hos fakturor för inköpt utrustning.

De tyska tullmyndigheterna informerade Olaf om att de hade funnit belägg för systematisk överprissättning av utrustning, finansierad via Sapard, till företag i Bulgarien. Olaf arbetar i nära samråd med de nationella myndigheterna i fem medlemsstater och har gjort inspektioner på plats i ytterligare sju medlemsstater för att fastställa bedrägeriets fulla omfattning och skala.

Framtida utmaningar

Sedan tillkomsten för drygt ett decennium sedan har Olaf utvecklats inom en rad olika områden: interna utredningar inom EU-institutionerna, samordning av tullaktioner, kamp mot cigarettsmuggling, omfattande insatser i medlemsstaterna före och efter utvidgningen, aktiv kamp mot bedrägerier såväl via stöd- och utvecklingsprojekt, som på fältet i Afrika och övriga delar av världen, samt massiva investeringar i specialiserad IT-utrustning till stöd för utredningar, analyser och säker internationell kommunikation och samordning, för att ta några exempel.

På den politiska dagordningen står en nödvändig reform av Olaf, dels i syfte att dra nytta av tidigare erfarenheter, dels för att utnyttja de utvecklingsmöjligheter som erbjuds av Lissabonfördraget. 

Bakgrund

Varje år publicerar Olaf en rapport om sitt oberoende operativa arbete under föregående år. Europeiska kommissionen publicerar också en rapport om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning, där man bl.a. ger en statistisk översyn över alla oegentligheter som medlemsstaterna har anmält till kommissionen.

Båda rapporterna, som publiceras i dag, finns tillgängliga på följande webbadress:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOĊ˜KOVEC
Enhetschef för enheten Talesperson, kommunikation och PR
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)
Tfn: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 299 81 01
E-postadress: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium
Senaste uppdatering: 28/01/2016