Poročilo o dejavnostih urada OLAF: izzivi uspeha

OLAF/10/07 Bruselj, 14. julija 2010

Urad OLAF je v letu 2009 odprl 220 primerov, kar je več kot v letu 2008, ko so bili odprti 204 primeri. Odkritje sistemskih pomanjkljivosti v novi agenciji, zloraba poslanskih izplačil s strani nekdanjega evropskega poslanca in preiskava domnevne sistemske goljufije v okviru programa SAPARD – to so primeri preiskav iz poročila o dejavnostih, ki ga danes predstavlja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

V poročilu za leto 2009 so zabeleženi konkretni rezultati, ki so bili na najrazličnejših področjih doseženi pod vodstvom umrlega generalnega direktorja urada OLAF Franz-Hermanna Brünerja. Poudarek poročila je na neodvisnem operativnem delu urada OLAF. V njem je predstavljenih več konkretnih študij primerov, ki podrobneje ponazarjajo naravo dela urada in njegove koristi. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Nicholas Ilett je povedal, da se je "urad OLAF pod vodstvom gospoda Brünerja razvil v multidisciplinarno upravo z vsestranskimi pristojnostmi v boju proti goljufijam, in sicer s preiskovanjem, sodelovanjem, koordinacijo, analizo, preprečevanjem in odvračanjem goljufij. Prihodnje izzive bo prinašal uspeh na področju učinkovitosti urada v času, ko se grožnje večajo hitreje od razpoložljivih virov za njihovo zatiranje in poskrbeti za neprekinjeno delovanje neodvisne službe ob uvajanju potrebne reforme."

Študije primerov

Posebni poudarki v poročilu za leto 2009: odkritje sistemskih pomanjkljivosti v novi agenciji

Med revizijo novoustanovljene evropske agencije so bile odkrite številne hude nepravilnosti. Glede na resnost in sistematičnost nepravilnosti – kršitev finančnih predpisov, malomarnost, neupoštevanje osnovnih zahtev dobrega finančnega poslovodenja – je bil urad OLAF o njih nemudoma obveščen in je odprl preiskavo.

Zaradi časovne stiske ob ustanovitvi agencije niso bili uvedeni ključni elementi finančnega poslovodenja in nadzora. Položaj se je hitro izboljšal po uspešnem skupnem posredovanju Evropskega računskega sodišča, službe za notranjo revizijo Evropske Komisije in urada OLAF. Odgovorni uradniki so odstopili s svojih delovnih mest, notranji postopki agencije pa so bili korenito spremenjeni.

Notranje preiskave: zloraba poslanskih plačil nekdanjega evropskega poslanca

Poslanec Evropskega parlamenta je z nezakonitimi zahtevki za poslanska izplačila v vrednosti več kot 40 000 evrov na leto ogoljufal proračun EU. Potem ko so o tej domnevi poročali v medijih je evropski poslanec vrnil nezakonito zahtevana izplačila. Vendar pa je urad OLAF v svoji preiskavi ugotovil, da je bilo dovolj dokazov, s katerimi bi bilo mogoče pokazati, da se je zadevni evropski poslanec zavedal nezakonitosti svojih dejanj, zato je bil primer predložen ustreznim nacionalnim organom.

Zdaj nekdanji evropski poslanec, je med sodno obravnavo na obtožnico o poneverjanju poslovnih knjig priznal krivdo. Obsojen je bil na dve leti zapora.

Odhodki za kmetijstvo: urad OLAF koordinator preiskave morebitnih sistemskih goljufij v okviru programa SAPARD

Posebni pristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja (program SAPARD) je bil oblikovan za to, da bi v predpristopnem obdobju pomagal srednje in vzhodnoevropskim državam kandidatkam pri njihovem sodelovanju v skupni kmetijski politiki in na enotnem trgu.

Urad OLAF trenutno preiskuje domneve o obsežnih goljufijah pri financiranju obratov za predelavo mesa v Bolgariji. Znotraj ločene tekoče preiskave je od carinskih organov v več državah članicah zahteval, naj preverijo verodostojnost računov za nabavljeni material.

Nemški carinski organi so urad OLAF obvestili, da imajo dokaze o sistematičnem zaračunavanju previsokih cen za material, namenjen obratom v Bolgariji, ki se financira v okviru programa SAPARD. Urad OLAF tesno sodeluje z organi v petih državah članicah, poleg tega pa je opravil preglede na kraju samem v nadaljnjih sedmih državah članicah, da bi ugotovil resnični obseg in resnost te goljufije.

Prihodnji izzivi

V več kot desetletju širjenja je urad OLAF razvil dejavnosti na številnih področjih: notranje preiskave v institucijah EU, koordinacija carinskih operacij; zatiranje nezakonite trgovine s cigaretami; pomembna prizadevanja v novih državah članicah pred širitvijo in po njej; dejaven boj proti goljufijam prek projektov pomoči in razvojnih projektov, pa tudi na terenu v Afriki in drugod; obsežna vlaganja v specialistično informacijsko opremo za podporo preiskavam, analizam in varnim mednarodnim komunikacijam in koordinaciji.

Potrebna reforma urada OLAF je uvrščena na njegov politični program, in sicer delno, da bi se upoštevale pretekle izkušnje, in delno, da bi se izkoristile priložnosti, ki jih bo v prihodnosti ustvarila Lizbonska pogodba.

Ozadje

Urad OLAF letno objavlja poročilo o svojih neodvisnih operativnih dejavnostih v preteklem letu. Evropska komisija prav tako objavi „poročilo o zaščiti finančnih interesov Skupnosti – boj proti goljufijam", v katerem so med drugim navedeni statistični pregledi vseh nepravilnosti, o katerih države članice obvestijo Komisijo.

Obe poročili, ki sta bili objavljeni danes, sta na voljo na strani:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en) .

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 28/04/2015