Správa o činnosti OLAF-u: Zvládnutie výziev spojených s dosiahnutým úspechom

OLAF/10/07 V Bruseli 14. júla 2010

V roku 2009 OLAF začal vyšetrovať 220 prípadov, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2008 kedy bolo otvorených 204 prípadov. Dnes zverejnená správa o činnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) sa zaoberá príkladmi týchto vyšetrovaní, medzi ktorými sú systémové nedostatky v novozriadenej agentúre, zneužívanie parlamentných výdavkov bývalým poslancom Európskeho parlamentu či vyšetrovanie možného systematického podvodu v programe SAPARD.

Správa za rok 2009 vykazuje hmatateľné výsledky dosiahnuté v širokej škále oblastí pod vedením nedávno zosnulého generálneho riaditeľa OLAF-u Franza-Hermanna Brünera. Správa sa zameriava na nezávislú operačnú činnosť OLAF-u a uvádza viaceré konkrétne prípadové štúdie, ktoré veľmi podrobne poukazujú na povahu a prínos práce OLAF-u. Nicholas Ilett, úradujúci generálny riaditeľ, povedal, že „pod vedením pána Brünera sa z OLAF-u stal multidisciplinárny orgán s rozsiahlymi právomocami v oblasti boja proti podvodom, vyšetrovania podvodov, spolupráce a koordinácie pri vyšetrovaní, analyzovania podvodov, ich predchádzania a zabraňovania. V budúcnosti bude treba zvládnuť výzvy spojené s dosiahnutým úspechom, t. j. zachovať efektívnosť úradu v čase, keď hrozba rastie rýchlejšie než zdroje dostupné na jej potlačenie; a zabezpečiť operačnú kontinuitu nezávislého úradu na pozadí nevyhnutnej reformy."

Prípadové štúdie

Osobitný dôraz v správe za rok 2009: systémové nedostatky v novozriadenej agentúre
Počas auditu jednej novozriadenej európskej agentúry sa odhalilo mnoho závažných nezrovnalostí. Vzhľadom na vážnosť a systémovú povahu nezrovnalostí − porušenie finančných predpisov, zanedbávanie, nerešpektovanie základných požiadaviek riadneho finančného hospodárenia − bol OLAF okamžite informovaný a začal vyšetrovanie.

Vzhľadom na unáhlenosť, s akou sa postupovalo pri zriaďovaní novej agentúry, neboli implementované kľúčové prvky finančného hospodárenia a kontroly. Situácia sa rýchlo zlepšila vďaka spojenému úsiliu Európskeho dvora audítorov, Útvaru vnútorného auditu Európskej komisie a OLAF-u. Zodpovední úradníci odstúpili zo svojich miest a vnútorné postupy agentúry sa zásadne zmenili.

Vnútorné vyšetrovania: zneužívanie parlamentných výdavkov bývalým poslancom Európskeho parlamentu
Poslanec Európskeho parlamentu podvodne čerpal prostriedky z rozpočtu EÚ tým, že si neoprávnene účtoval výdavky presahujúce 40 000 EUR za rok. Potom ako o tomto údajnom podvode informovala tlač, poslanec EP tieto neoprávnene účtované výdavky vrátil. OLAF však vo svojom vyšetrovaní dospel k záveru, že existujú dostatočné dôkazy, ktoré preukazujú, že poslanec EP si bol vedomý protiprávnosti svojho konania, a prípad bol postúpený príslušným vnútroštátnym orgánom.

Pred súdom sa tento, teraz už bývalý, poslanec EP priznal k neoprávnenému účtovaniu a bol odsúdený na dva roky väznenia.

Poľnohospodárske výdavky: OLAF koordinuje vyšetrovanie možného systémového podvodu v programe SAPARD
Program SAPARD (špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) bol zriadený na to, aby pripravil kandidátske krajiny strednej a východnej Európy v predvstupovom období na zapojenie sa do spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a jednotného trhu.

OLAF v súčasnosti vyšetruje obvinenia z rozsiahleho podvodu vo financovaní mäsových závodov v Bulharsku. V rámci zvlášť prebiehajúceho vyšetrovania OLAF požiadal colné orgány vo viacerých členských štátoch, aby preverili pravosť faktúr za nakúpené suroviny. 

Nemecké colné orgány informovali OLAF, že existujú dôkazy systematického predražovania surovín financovaných z programu SAPARD pre závody v Bulharsku. OLAF úzko spolupracuje s orgánmi v piatich členských štátoch a vykonal kontroly na mieste v ďalších siedmich členských štátoch, aby určil plný rozsah a dosah tohto podvodu.

Budúce výzvy

Počas viac ako desaťročnej expanzie OLAF rozvinul svoje činnosti v širokej škále oblastí: viedol vnútorné vyšetrovania v rámci inštitúcií EÚ, koordinoval colné operácie; potlačoval nelegálne obchodovanie s cigaretami; vyvíjal značné úsilie v nových členských štátoch pred rozšírením a po ňom; aktívne bojoval proti podvodom prostredníctvom podporných a rozvojových projektov, ako aj na mieste, v Afrike a inde; významne investoval do špecializovaného IT vybavenia na podporu vyšetrovania, na analýzu i bezpečnú medzinárodnú komunikáciu a koordináciu, ak spomenieme len niekoľko príkladov.

V politickom programe je zahrnutá aj nevyhnutná reforma OLAF-u, pri ktorej sa jednak zohľadnia skúsenosti získané v minulosti a jednak využijú príležitosti, ktoré pre budúcnosť vytvorila Lisabonská zmluva. 

Kontext

OLAF vydáva každoročne správu o svojich nezávislých operačných činnostiach počas predchádzajúceho roku. Európska komisia takisto vydáva „Správu o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev − boj proti podvodom", ktorá okrem iného poskytuje štatistický prehľad všetkých nezrovnalostí oznámených Komisii členskými štátmi.

Obe dnes uverejnené správy sú dostupné na adrese:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOŘKOVEC
vedúci oddelenia „Hovorca, komunikácia a styk s verejnosťou"
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgicko)
Tel. +32 22967200
Fax +32 22998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít
Posledná aktualizácia: 28/04/2015