OLAF's activiteitenverslag: een uitdaging tot het omgaan met succes

OLAF/10/07 Brussel, 14 juli 2010

In 2009 opende OLAF 220 dossiers, een stijging vergeleken met 2008 toen 204 dossiers werden geopend. Structurele tekortkomingen ontdekt in een nieuw agentschap, misbruik van parlementaire uitgaven door een ex-parlementslid, een onderzoek naar mogelijke systematische fraude in het SAPARD-programma, zijn maar enkele voorbeelden van onderzoeken die in het vandaag gepresenteerde activiteitenverslag van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) worden genoemd.

Het verslag van 2009 maakt melding van de tastbare resultaten die op een groot aantal terreinen zijn geboekt onder de leiding van de dit jaar overleden directeur-generaal van OLAF, Franz-Hermann Brüner. Het verslag concentreert zich op de onafhankelijke operationele werkzaamheden van OLAF en presenteert een aantal concrete gevallen waaruit de aard en de sterke kanten van het werk van OLAF meer gedetailleerd blijken. Nicholas Ilett, waarnemend directeur-generaal, verklaarde dat onder de leiding van de heer Brüner OLAF zich heeft ontwikkeld tot een multidisciplinaire dienst met alomvattende anti-fraude-bevoegdheden voor zowel onderzoek, samenwerking en coördinatie, analyse als preventie en afschrikking. Als uitdagingen voor de toekomst noemde hij: leren omgaan met het succes, de doeltreffendheid van de dienst handhaven op een ogenblik dat de bedreigingen sneller toenemen dan de beschikbare middelen om deze te bestrijden en het verzekeren van de operationele continuïteit van een onafhankelijke dienst tegen de achtergrond van noodzakelijke hervormingen.

Concrete gevallen

Speciale aandacht in het 2009-verslag voor: Structurele tekortkomingen ontdekt in een nieuw agentschap
Tijdens een audit in een pas opgericht Europees agentschap werd een aantal ernstige onregelmatigheden opgespoord. Gezien de ernstige en systematische aard daarvan (inbreuk op de financiële regelgeving, nalatigheid, niet-naleven van de basisbeginselen van gezond financieel beheer) werd OLAF onmiddellijk geïnformeerd en stelde het een onderzoek in.

In de haast om het agentschap op te richten waren de basisbeginselen  van gezond financieel beheer en controle niet geïmplementeerd.  De situatie kende een snelle verbetering dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Europese Rekenkamer, de Interne Audit Dienst van de Europese Commissie en OLAF. De verantwoordelijke ambtenaren hebben ontslag moeten nemen en de interne procedures van het agentschap zijn fundamenteel hervormd.

Interne onderzoeken: Misbruik van parlementaire uitgaven door een ex-parlementslid
Een lid van het Europees Parlement heeft het EU-budget benadeeld door meer dan € 40.000 onkosten per jaar ten onrechte te declareren. Nadat de aantijgingen in de pers waren verschenen, betaalde het parlementslid de ten onterechte gedeclareerde bedragen terug. Het OLAF-onderzoek leidde echter tot de bevinding dat er voldoende bewijs was om aan te tonen dat het parlementslid wel degelijk wist dat zijn handelswijze onwettig was. De zaak werd dan ook naar de bevoegde nationale autoriteiten doorverwezen.

Voor de rechtbank legde het inmiddels ex-parlementslid een schuldbekentenis af voor boekhoudfraude en werd tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Landbouwuitgaven: OLAF coördineert een onderzoek naar mogelijke systematische fraude onder het SAPARD-programma
Het SAPARD-programma (Speciaal toetredingsprogramma voor landbouw- en plattelandsontwikkeling) werd opgezet om de kandidaat-lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa in de pre-toetredingsfase voor te bereiden op deelname aan het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de gemeenschappelijke markt.

Momenteel voert OLAF een onderzoek uit naar beschuldigingen van verregaande subsidie fraude bij de financiering van vleesverwerkingsbedrijven in Bulgarije. In het kader van een zelfstandig onderzoek heeft OLAF de douaneautoriteiten in een aantal lidstaten verzocht om de echtheid van rekeningen voor de aankoop van materieel te verifiëren.

De Duitse douaneautoriteiten hebben OLAF gemeld dat zij over bewijsmateriaal beschikken van het systematisch overprijzen van materieel bestemd voor fabrieken in Bulgarije. OLAF werkt nauw samen met de autoriteiten in vijf lidstaten en heeft in nog eens zeven andere lidstaten controles ter plaatse uitgevoerd om de volledige omvang en reikwijdte van deze fraude vast te stellen.

Toekomstige uitdagingen

Gedurende een ontwikkelperiode van tien jaar heeft OLAF zijn activiteiten op een groot aantal  gebieden ontwikkeld: intern onderzoek binnen de EU-instellingen, coördinatie van douane-operaties,  terugdringen van de illegale handel in sigaretten, het doen van belangrijke anti-fraude-inspanningen in de nieuwe lidstaten zowel voor als na de uitbreiding, actieve bestrijding van fraude door steunverlening en ontwikkelingsprojecten in Afrika en elders, belangrijke investeringen in gespecialiseerde IT-uitrusting ter ondersteuning van  onderzoek, analyse, veilige internationale communicatie en coördinatie,….. om maar een aantal voorbeelden te noemen.

De noodzakelijke hervorming van OLAF staat op de politieke agenda, enerzijds om rekening te houden met de lessen uit het verleden, anderzijds om de kansen die het Verdrag van Lissabon voor de toekomst biedt, aan te grijpen.

Achtergrond

OLAF publiceert jaarlijks een verslag over zijn onafhankelijke operationele activiteiten van het afgelopen jaar. De Europese Commissie publiceert daarnaast een jaarverslag inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de fraudebestrijding waarin onder meer een statistisch overzicht wordt geboden van alle onregelmatigheden waarvan de lidstaten de Commissie in kennis hebben gesteld.

Beide verslagen, die vandaag gepubliceerd worden, zijn ook beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOĊ˜KOVEC
Hoofd van de eenheid Woordvoerder, Communicatie, Public Relations
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Jozef-II-straat 30 B-1049 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender
Laatste bijwerking: 28/04/2015