OLAF darbības pārskats: panākumi rada jaunus izaicinājumus

OLAF/10/07 Briselē, 2010. gada 14. jūlijā

Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika uzsāktas 204 lietas, 2009. gadā OLAF uzsāka 220 lietas. Sistemātiskas nepilnības, kas atklātas kādā jaunā aģentūrā, Parlamenta līdzekļu ļaunprātīga izmantošana, ko veicis Eiropas Parlamenta deputāts, un iespējamas sistemātiskas krāpšanas izmeklēšana saistībā ar SAPARD programmu ir tikai daži izmeklējamo lietu piemēri, kas izklāstīti šodien publicētajā pārskatā par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) darbību.

OLAF 2009. gada pārskatā ir uzskaitīti konkrēti rezultāti, kas panākti dažādās jomās bijušā OLAF ģenerāldirektora Franz-Hermann Brüner vadībā.  Šajā pārskatā galvenā uzmanība pievērsta OLAF neatkarīgajai operatīvajai darbībai, kā arī ietverti vairāki konkrēti piemēri, sniedzot sīkāku informāciju par OLAF darbu un no tā izrietošajiem ieguvumiem. Ģenerāldirektora vietas izpildītājs Nicholas Ilett teica: „Franz-Hermann Brüner vadībā OLAF pārtapa par daudzdisciplīnu administratīvo iestādi ar vispusīgām kompetencēm krāpšanas apkarošanas, izmeklēšanas, sadarbības, koordinēšanas, analīzes un novēršanas jomā.  Nākotnes izaicinājumi izriet no OLAF gūtajiem panākumiem, piemēram, ir jāsaglabā biroja efektivitāte, neraugoties uz to, ka draudi palielinās ātrāk nekā to novēršanai paredzētie pieejamie resursi, un nepieciešamo reformu kontekstā ir jānodrošina dienesta neatkarīgas darbības nepārtrauktība.”

Piemēri

Joma, kurai 2009. gada ziņojumā pievērsta īpaša uzmanība: sistemātiskas nepilnības jaunajā aģentūrā
Nesen izveidotās Eiropas aģentūras revīzijā tika atklāti vairāki nopietni pārkāpumi.  Tā kā šie pārkāpumi bija ļoti nopietni un sistemātiski, piemēram, finanšu noteikumu pārkāpumi, nolaidība un pamatprasību par pareizu finanšu pārvaldību neievērošana, par tiem nekavējoties tika paziņots OLAF un tika uzsākta izmeklēšana.

Steidzoties izveidot šo aģentūru, nav īstenoti finanšu pārvaldības un kontroles galvenie elementi.  Pateicoties Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta un OLAF kopīgiem pūliņiem, situācija strauji uzlabojās.  Atbildīgās amatpersonas atkāpās no amata, un aģentūras iekšējās procedūrās tika ieviestas būtiskas izmaiņas.

Iekšējās izmeklēšanas: Parlamenta līdzekļu ļaunprātīga izmantošana, ko veicis Eiropas Parlamenta deputāts
Eiropas Parlamenta deputāts no ES budžeta izkrāpa līdzekļus, nelikumīgi pieprasot atlīdzināt vairāk nekā 40 000 eiro gadā. Pēc šo faktu publiskošanas presē deputāts atlīdzināja nelikumīgi pieprasītos līdzekļus. Tomēr OLAF veiktajā izmeklēšanā konstatēja pietiekami daudz pierādījumu tam, ka šis deputāts apzinājās savu darbību nelikumību, tāpēc lietu nodeva izskatīšanai attiecīgajām valsts iestādēm.

Bijušais Eiropas Parlamenta deputāts, tiesas procesā tika atzīts par vainīgu grāmatvedības dokumentu viltošanā un notiesāts uz diviem gadiem ieslodzījumā.

Lauksaimniecības izdevumi: OLAF koordinē izmeklēšanu par iespējamu sistemātisku krāpšanu saistībā ar SAPARD programmu
SAPARD programma (Īpašā pirmspievienošanās programma lauksaimniecības un lauku attīstībai) tika izveidota, lai pirmspievienošanās posmā Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstis sagatavotu dalībai Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) un vienotajā tirgū.

Pašlaik OLAF veic izmeklēšanu par iespējamu plaša mēroga krāpšanu saistībā ar gaļas pārstrādes uzņēmumu finansēšanu Bulgārijā. Saistībā ar kādu citu pašlaik veiktu izmeklēšanu OLAF pieprasīja vairāku dalībvalstu muitas iestādēm pārbaudīt iepirkto materiālu rēķinu autentiskumu. 

Vācijas muitas iestādes paziņoja OLAF, ka tām ir pierādījumi par to, ka regulāri tiek noteiktas pārmērīgi lielas cenas materiāliem, ko finansē no SAPARD un ko piegādā Bulgārijas ražotnēm.  OLAF cieši sadarbojas ar piecu dalībvalstu iestādēm un citās septiņās dalībvalstīs ir veicis pārbaudes uz vietas, lai noteiktu šā pārkāpuma patiesos apmērus.

Nākotnes izaicinājumi

Vairāk nekā desmit gadus ilgajā izaugsmes posmā OLAF ir attīstījis savu darbību daudzās dažādās jomās, piemēram,  iekšējā izmeklēšana ES iestādēs; muitas darbību koordinēšana;  nelikumīgas cigarešu tirdzniecības novēršana; liels ieguldījums jaunajās dalībvalstīs pirms un pēc to pievienošanās; aktīva krāpšanas apkarošana, izmantojot atbalsta un attīstības projektus uz vietas Āfrikā un citur pasaulē; ievērojams ieguldījums specializētajā IT aprīkojumā, lai atbalstītu izmeklēšanu un analīzi un nodrošinātu starptautisko saziņu un koordinēšanu.

Nepieciešamās OLAF reformas ir iekļautas politiskajā darba kārtībā, lai, no vienas puses, ņemtu vērā iepriekš gūto pieredzi, un, no otras puses, izskatītu Lisabonas līguma sniegtās nākotnes iespējas. 

Vispārīga informācija

Katru gadu OLAF publicē pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām neatkarīgajām operatīvajām darbībām. Turklāt Eiropas Komisija publicē „Pārskatu par Kopienu finanšu interešu aizsardzību – krāpšanas apkarošana”, kurā cita starpā sniegts statistikas pārskats par visiem pārkāpumiem, par ko Komisijai ziņojušas dalībvalstis.

Abi šodien publicētie pārskati ir pieejami šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.htmlVisi tulkojumi.

Pavel BOŘKOVEC
Nodaļas „Preses pārstāvis, komunikācija un sabiedriskās attiecības” vadītājs
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brisele (Beļģija)
Tālrunis: +32 2 296 72 00
Fakss: +32 2 2998101
E-pasts: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 02/05/2012