OLAF veiklos ataskaita. Uždavinių siekiant teigiamų rezultatų sprendimas

OLAF/10/07 2010 m. liepos 14 d., Briuselis

2009 m. OLAF užvedė 220 bylų – tai daugiau nei 2008 m., kai buvo užvestos 204 bylos. Šiandien skelbiamoje Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veiklos ataskaitoje pateikiami tyrimų, be kita ko, vykdytų dėl sistemingų naujos agentūros veiklos trūkumų, buvusio EP nario piktnaudžiavimo Parlamento nario išlaidoms skiriamomis lėšomis, galimo sistemingo sukčiavimo įgyvendinant SAPARD programą, pavyzdžiai.

2009 m. ataskaitoje nurodyti svarbūs rezultatai, kurie įvairiose srityse pasiekti vadovaujant buvusiam OLAF generaliniam direktoriui Franzui Hermannui Brüneriui. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama OLAF nepriklausomai vykdomam operatyviniam darbui ir pateikiama konkrečių atvejų tyrimų, kuriais išsamiau apibūdinamas OLAF darbo pobūdis ir patvirtinama jo nauda. Generalinio direktoriaus pareigas laikinai einantis Nicholas Ileitas teigė: „Vadovaujant F. H. Brüneriui OLAF tapo daugiadiscipline administracine įstaiga, turinčia visapusišką kovos su sukčiavimu kompetenciją tyrimo, bendradarbiavimo ir koordinavimo, analizės, prevencijos ir atgrasymo srityse. Ateities uždaviniai – tai uždaviniai, kuriais siekiama teigiamų rezultatų, t. y. išlaikyti tarnybos veiksmingumo lygį šiuo laikotarpiu, kai grėsmės didėja sparčiau nei kovai su ja reikalingi ištekliai, ir užtikrinti nepriklausomos tarnybos veiklos tęstinumą vykdant būtiną reformą."

Atvejų tyrimai

2009 m. ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas sistemingiems naujos agentūros veiklos trūkumams

Atliekant naujai įsteigtos Europos agentūros auditą nustatyta nemažai rimtų pažeidimų. Nustatyti pažeidimai – finansinių reglamentų pažeidimai, aplaidumas, pagrindinių tinkamo finansų valdymo reikalavimų nesilaikymas – buvo rimti ir sistemingi, todėl apie juos nedelsiant pranešta OLAF, kuri pradėjo tyrimą.

Skubant įsteigti agentūrą nebuvo įgyvendinti pagrindiniai finansų valdymo ir kontrolės elementai. Bendrų Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos ir OLAF pastangų dėka padėtis per trumpą laiką pagerėjo. Atsakingi pareigūnai atsistatydino iš pareigų, be to, buvo iš esmės pakeista agentūros vidaus tvarka.

Vidaus tyrimai. Buvusio EP nario piktnaudžiavimas Parlamento nario išlaidoms skiriamomis lėšomis

Europos Parlamento narys apgaulingai deklaruodamas, kad jo išlaidos viršija 40 000 EUR per metus, neteisėtai gavo lėšų iš ES biudžeto. Apie tai pranešus žiniasklaidai, EP narys grąžino neteisėtai išsireikalautas lėšas. Vis dėlto OLAF tyrimo išvadoje nurodyta, kad buvo surinkta pakankamai įrodymų atskleidžiančių EP narį žinojus, kad jo veiksmai buvo neteisėti, ir byla buvo perduota atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms.

Bylą išnagrinėjus teisme, dabar jau buvęs EP narys, pripažintas kaltu dėl apgaulingos apskaitos ir jam skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Žemės ūkio išlaidos. OLAF koordinuoja tyrimą dėl galimo sistemingo sukčiavimo įgyvendinant SAPARD programą

SAPARD programa (Specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros programa) buvo skirta pasirengimo stojimui laikotarpiu padėti Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengti dalyvauti bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) ir bendrojoje rinkoje.

Šiuo metu OLAF tiria kaltinimus dėl dažnų sukčiavimo atvejų finansuojant mėsos perdirbimo įmones Bulgarijoje. Vykdydama atskirą nepriklausomą tyrimą OLAF paprašė kelių valstybių narių muitinių tarnybų patikrinti už įsigytus gaminius išrašytų sąskaitų faktūrų autentiškumą.

Vokietijos muitinės tarnybos informavo OLAF turinčios sistemingo Bulgarijos įmonėms skirtų gaminių, finansuojamų pagal SAPARD programą, kainų pervertinimo įrodymų. OLAF glaudžiai bendradarbiauja su penkių valstybių narių valdžios institucijomis ir dar septyniose valstybėse narėse atliko patikrinimus vietoje, kad galėtų nustatyti šio sukčiavimo mastą.

Ateities uždaviniai

Per beveik dešimtmetį trukusią plėtrą OLAF veiklą pradėjo vykdyti įvairiose srityse – ji atlieka vidaus tyrimus ES institucijose, koordinuoja muitinių operacijas, kovoja su cigarečių kontrabanda, aktyviai veikė naujosiose valstybėse narėse prieš ES plėtrą ir po jos, aktyviai kovoja su sukčiavimu, teikdama pagalbą ir įgyvendindama plėtros projektus, taip pat veiklą vykdydama konkrečiose vietovėse (Afrikoje ir kitur), labai daug investuoja į specializuotą informacinių technologijų įrangą, kurios paskirtis, be kita ko, padėti atlikti tyrimus bei analizę ir užtikrinti tarptautinį ryšių palaikymą ir koordinavimą.

Politinėje darbotvarkėje numatyta būtina OLAF reforma, kuria siekiama, viena vertus, atsižvelgti į praeityje įgytą patirtį, o kita vertus, išnaudoti Lisabonos sutartimi sukurtas ateities galimybes.

Pagrindiniai faktai

OLAF kasmet skelbia praėjusiais metais vykdytos nepriklausomos operatyvinės veiklos ataskaitą. Europos Komisija taip pat skelbia ataskaitą „Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu", kurioje pateikia visų pažeidimų, apie kuriuos valstybės narės pranešė Komisijai, statistinių duomenų apžvalgą.

Abi šiandien paskelbtas ataskaitas galite rasti adresu
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en) .

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai
Paskutinį kartą atnaujinta: 28/04/2015