Euroopan petostentorjuntavirasto julkisti toimintakertomuksensa

OLAF/10/07 Bryssel 14. heinäkuuta 2010

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) otti vuonna 2009 käsiteltäväksi peräti 220 uutta tapausta, kun vuonna 2008 uusia tapauksia oli 204. Tänään julkaistavassa OLAFin toimintakertomuksessa esitellään tutkimuksia, jotka koskevat muun muassa eräässä uudessa EU-virastossa havaittuja järjestelmällisiä heikkouksia, entisen Euroopan parlamentin jäsenen syyllistymistä kulukorvausten väärinkäyttöön ja Sapard-ohjelmaan kohdistuvia mahdollisia järjestelmällisiä petoksia.

Vuoden 2009 toimintakertomuksessa todetaan, että OLAF saavutti edesmenneen pääjohtajansa Franz-Hermann Brünerin johdolla kouriintuntuvia tuloksia. Kertomuksessa käsitellään erityisesti OLAFin riippumatonta tutkimustoimintaa, ja siinä esitellään useita konkreettisia tapauksia, joiden myötä OLAFin toiminnan luonne ja siitä saatava hyöty tulevat selkeästi esiin. ”OLAFista kehittyi pääjohtaja Brünerin kaudella monialainen hallintovirasto, jolla on kattavat petostentorjuntavalmiudet niin petoksiin liittyvän tutkinnan, yhteistyön ja koordinoinnin kuin väärinkäytösten analysoinnin, ehkäisemisen ja pelotetoimienkin alalla”, vt. pääjohtaja Nicholas Ilett totesi. ”Tulevaisuuden haasteet liittyvät juuri tähän menestykseen, sillä viraston olisi edelleen pystyttävä toimimaan tehokkaasti tilanteessa, jossa uhkat lisääntyvät nopeammin kuin niiden torjumiseen tarvittavat resurssit. Nyt on varmistettava, että virasto voi jatkaa tutkintatoimiaan riippumattomasti samalla kun toteutetaan tarvittavat uudistukset.”

Tapaustutkimukset

Vuoden 2009 toimintakertomuksen erityinen painopiste: uuden viraston toiminnassa havaitut järjestelmälliset heikkoudet.
Erään äskettäin perustetun EU:n viraston auditoinnin yhteydessä havaittiin useita vakavia sääntöjenvastaisuuksia. Havaitut puutteet olivat luonteeltaan järjestelmällisiä, sillä niihin sisältyi muun muassa varainhoitoasetuksen säännösten rikkomista ja muita laiminlyöntejä sekä moitteettoman varainhoidon perusvaatimusten noudattamatta jättämistä. Niinpä havainnoista ilmoitettiin välittömästi OLAFille, joka aloitti tapauksen tutkinnan.

Kun virasto haluttiin perustaa nopeasti, eräät varainhoitoon ja sen valvontaan liittyvät keskeiset tekijät oli jätetty huomiotta. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan komission sisäisen tarkastuksen yksikön ja OLAFin yhteistyön avulla tilanne saatiin kuitenkin pian korjaantumaan. Vastuuvelvolliset virkamiehet erosivat tehtävistään ja viraston sisäisiin menettelyihin tehtiin perustavanluonteisia muutoksia.

Sisäiset tutkimukset: entinen Euroopan parlamentin jäsen käytti kulukorvauksia väärin
Eräs Euroopan parlamentin jäsen huijasi rahaa EU:n talousarviosta hakemalla tekaistuja kulukorvauksia vuosittain yli 40 000 euron arvosta. Hän palautti väärin perustein saamansa varat sen jälkeen kun syytteet julkaistiin lehdistössä. OLAF päätyi kuitenkin tutkimustensa perusteella siihen, että kyseinen parlamentinjäsen oli ollut tietoinen toimintansa lainvastaisuudesta, joten asian jatkokäsittely siirrettiin kansallisille viranomaisille.

Oikeudenkäynnissä entinen Euroopan parlamentin jäsen tunnusti syyllistyneensä kirjanpitoväärennökseen, ja hänet tuomittiin kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Maatalousmenot: OLAF koordinoi tutkimuksia, jotka koskevat Sapard-ohjelmaan mahdollisesti liittyviä järjestelmällisiä petoksia
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityinen liittymisohjelma Sapard perustettiin tukemaan Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaita niiden valmistautuessa liittymään yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) ja sisämarkkinoihin.

OLAF tutkii parhaillaan väitteitä, joiden mukaan Bulgarian lihanjalostustehtaiden rahoitukseen liittyy laajamittaisia petoksia. Samaan aikaan on vireillä toinen tutkimus, jonka yhteydessä OLAF on pyytänyt useiden eri jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkistamaan kyseisistä jäsenvaltioista hankittuja tarvikkeita koskevien laskujen aitouden.

Saksan tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet OLAFille saaneensa näyttöä Bulgariassa toimiville tehtaille Sapard-varoin hankittujen tarvikkeiden säännönmukaisesta ylihinnoittelusta. OLAF tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa viidessä jäsenvaltiossa, minkä lisäksi se on toimittanut paikalla tehtäviä tarkastuksia seitsemässä muussa jäsenvaltiossa selvittääkseen koko petosvyyhdin laajuuden.

Tulevat haasteet

Yli kymmenvuotisen olemassaolonsa aikana OLAF on kehittänyt toimintaa useilla eri aloilla: esimerkkinä voidaan mainita sisäiset tutkimukset EU-elimissä, tullioperaatioiden koordinointi, savukkeiden salakuljetuksen torjunta, laajat hankkeet uusissa jäsenvaltioissa sekä ennen niiden liittymistä unioniin että sen jälkeen, aktiiviset petostentorjuntatoimet kehitysyhteistyöhankkeiden yhteydessä ja myös paikan päällä muun muassa Afrikassa, sekä mittavat investoinnit erityisiin tietojenkäsittelylaitteisiin tutkintatoimien, analysoinnin ja suojatun kansainvälisen tietojenvaihdon ja koordinoinnin tarpeisiin.

Poliittisella asialistalla on nyt OLAFin uudistaminen. Sitä toteutettaessa on otettava huomioon tähänastinen kokemus, jotta voidaan hyödyntää myös Lissabonin sopimukseen perustuvia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tausta

OLAF laatii vuosittain kertomuksen edellisvuoden riippumattomasta tutkimustoiminnastaan. Lisäksi Euroopan komissio laatii vuosittain kertomuksen ”Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta”, jossa esitetään muun muassa tilastokatsaus kaikista jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamista sääntöjenvastaisuuksista.

Molemmat tänään julkaistut kertomukset ovat saatavilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOĊ˜KOVEC
Tiedotuksesta, viestinnästä ja suhdetoiminnasta vastaavan yksikön päällikkö
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bryssel (Belgia)
P.: +32 2 296 72 00
F.: +32 2 2998101
S-posti: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri
Viimeisin päivitys: 28/04/2015