Edu paneb uusi kohustusi: OLAFi tegevusaruanne

OLAF/10/07 Brüssel, 14. juuli 2010

2009. aastal algatas OLAF 220 menetlust – rohkem kui 2008. aastal, kui ta algatas 204 menetlust. Täna avaldatavas Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tegevusaruandes esitatakse ülevaade uurimistest, mis muu hulgas hõlmavad süsteemseid puudusi alles hiljuti moodustatud ELi ameti tegevuses, kuluhüvitiste kuritarvitamist Euroopa Parlamendi endise liikme poolt ja SAPARDi programmi raames toime pandud süsteemse pettuse kahtlust.

2009. aasta aruandes tutvustatakse neid konkreetseid tulemusi, mida paljudes valdkondades saavutati meie hulgast lahkunud peadirektori Franz-Hermann Brüneri juhtimisel. Aruanne kajastab OLAFi sõltumatut operatiivtööd ja selles käsitletakse mitut konkreetset juhtumit, mis annavad üksikasjalikuma ülevaate OLAFi tegevusest ja selle tulemustest. Peadirektori kohusetäitja Nicholas Ilett ütles: „Franz-Hermann Brüneri juhtimisel kujunes OLAF erinevate valdkondadega tegelevaks ametkonnaks, mis on asjatundlik uurimises, koostöös ja koordineerimises, analüüsis ning pettuse ennetamises  ja sellega võitlemises. Meie tulevased ülesanded kajastavad OLAFi edusamme ja nende eesmärk on säilitada tegevuse tõhusust ajal, kui ohud kasvavad nende vastu võitlemisteks ettenähtud vahenditest kiiremini. Sama oluline on tagada OLAFi iseseisev ja järjepidev tegutsemine ajal, kui korraldatakse ümber tema tegevust.”

Näidisjuhtumid

2009. aasta aruande põhiteema: süsteemsed puudused alles hiljuti moodustatud ameti tegevuses
Ühe hiljuti moodustatud ELi ameti tegevuse auditeerimise käigus tuvastati raskeid eeskirjade eiramisi, sealhulgas finantseeskirjade ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete rikkumist ning hooletust. Kuna rikkumised olid rasked ja süstemaatilised, teatati sellest kohe OLAFile, kes alustas uurimist.

Amet oli loodud kiirkorras ja seal ei olnud rakendatud peamisi finantsjuhtimise ja ‑kontrolli mehhanisme. Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Komisjoni siseauditi talituse ja OLAFi ühiste jõupingutustega õnnestus olukorda kiiresti parandada. Eiramise põhjustanud ametnikud lahkusid oma ametikohalt ja ameti tegevuses tehti suuri muutusi.

Siseuurimised: kuluhüvitiste kuritarvitamine Euroopa Parlamendi endise liikme poolt
Euroopa Parlamendi liige pani toime pettuse, taotledes ELi eelarvest aastas rohkem kui 40 000 eurot põhjendamata kuluhüvitisi. Pärast seda, kui juhtumit käsitleti ajakirjanduses, maksis Euroopa Parlamendi liige ebaõigelt taotletud summa tagasi.  Kuna OLAFi uurimise käigus leiti küllaldaselt tõendeid selle kohta, et parlamendiliige oli teadlik niisuguse tegevuse ebaseaduslikkusest, anti juhtum edasiseks menetlemiseks asjaomase liikmesriigi pädevale ametiasutusele.

Kohtus tunnistas sel ajal juba endine parlamendiliige end süüdi raamatupidamispettuses ja talle mõisteti kaheaastane vanglakaristus.

Põllumajanduskulud: OLAF koordineerib SAPARDi programmi raames toime pandud süsteemse pettuse uurimist
Programmiga SAPARD (põllumajanduse ja maaelu arendamise ühinemiseelne programm) valmistati Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriike ühinemiseelsel perioodil ette osalemiseks ühises põllumajanduspoliitikas ja ühtsel turul.

OLAF uurib praegu väiteid laialdase pettuse kohta Bulgaaria lihatöötlemisettevõtete rahastamisel. Teise uurimise käigus palus OLAF mitme liikmesriigi tolliasutustel kontrollida ostetud materjalide kohta väljastatud arveid. 

Saksamaa toll teatas OLAFile, et Bulgaaria ettevõtted on järjepidevalt ostnud SAPARDi toetatavate projektide raames materjale paisutatud hindadega.  Pettuse ulatuse ja olemuse väljaselgitamiseks teeb OLAF koostööd viie liikmesriigi ametiasutustega ja on teostanud kohapealset kontrolli seitsmes liikmesriigis.

Eesseisvad ülesanded

Viimase kümne aasta jooksul on OLAFi tegevus laienenud paljudes valdkondades, nagu ELi institutsioonides siseuurimise läbiviimine, tollioperatsioonide koordineerimine, sigarettide salakaubaveo tõkestamine, tegevus uutes liikmesriikides enne ja pärast nende ühinemist ELiga, võitlus pettuse vastu, sealhulgas kohapeal, abi- ja arenguprojektide kaudu, Aafrikas ja mujal. Samuti on tehtud mahukaid investeeringuid IT‑seadmetesse, mis on vajalikud uurimise läbiviimiseks, analüüsiks ning turvaliseks rahvusvaheliseks sidepidamiseks ja tegevuse koordineerimiseks.

Vastu on võetud poliitiline otsus korraldada OLAFI tegevus ümber vastavalt senistele kogemustele ning osalt ka selleks, et kasutada ära Lissaboni lepingust tulenevad uued võimalused.

Taustteave

Euroopa Pettustevastane Amet avaldab igal aastal aruande oma sõltumatu operatiivtöö kohta eelnenud aastal. Euroopa Komisjon esitab aga ühenduste finantshuvide kaitsmise ja pettusevastase võitluse alaseid aruandeid, milles muu hulgas esitatakse statistiline ülevaade nendest rikkumisjuhtumitest, millest liikmesriigid on komisjonile teatanud.

Mõlemad aruanded avaldatakse täna ja need on kättesaadavad aadressil
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOŘKOVEC
Teabevahetuse ja suhtekorralduse üksuse juhataja pressiesindaja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgia
Tel: +32 2 296 72 00
Faks: +32 2 2998101
E-post: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava
Viimati muudetud: 02/05/2012