Έκθεση δραστηριοτήτων της OLAF: Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της επιτυχίας

OLAF/10/07 Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2010

Το 2009, η OLAF κίνησε διαδικασία έναρξης έρευνας για 220 υποθέσεις, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με το 2008 όταν η αντίστοιχη διαδικασία κινήθηκε για 204 υποθέσεις. Ορισμένα παραδείγματα ερευνών που περιέχονται στην έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία παρουσιάζεται σήμερα, είναι οι συστημικές αδυναμίες που διαπιστώθηκαν σε έναν νέο οργανισμό, η κακή χρήση των κονδυλίων δαπανών από πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η έρευνα πιθανής συστημικής απάτης στο πρόγραμμα SAPARD.

Η έκθεση του 2009 παρουσιάζει τα απτά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε ευρύ φάσμα τομέων υπό την καθοδήγηση του αειμνήστου Γενικού Διευθυντή της OLAF, Franz-Hermann Brüner. Η έκθεση εστιάζει στις ανεξάρτητες επιχειρησιακές δραστηριότητες της OLAF και παρουσιάζει μια σειρά από περιπτωσιολογικές μελέτες που αναδεικνύουν με περισσότερες λεπτομέρειες τη φύση και τα οφέλη του έργου της OLAF. Ο ασκών χρέη Γενικού Διευθυντού της OLAF κ. Nicholas Ilett, δήλωσε: «υπό την καθοδήγηση του Franz-Hermann Brüner, η OLAF εξελίχθηκε σε μια πολυτομεακή διοικητική υπηρεσία που καλύπτει όλο το φάσμα αρμοδιοτήτων καταπολέμησης της απάτης στους τομείς της έρευνας, της συνεργασίας και του συντονισμού, της ανάλυσης, της πρόληψης και της αποτροπής. Οι μελλοντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη συνέχιση της επιτυχίας είναι οι εξής: διατήρηση της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας σε μια εποχή που οι απειλές αυξάνονται με ρυθμό ταχύτερο από τους πόρους που διατίθενται για την καταπολέμησή τους, καθώς και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας στο πλαίσιο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων».

Περιπτωσιολογικές μελέτες

Στην έκθεση του 2009 δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα: συστημικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν σε νέο οργανισμό

Κατά τη διάρκεια λογιστικού ελέγχου σε νεοϊδρυθέντα ευρωπαϊκό οργανισμό εντοπίστηκε σειρά από σοβαρές παρατυπίες. Λόγω της σοβαρής και συστηματικής φύσης των παρατυπιών – παράβαση δημοσιονομικών κανονισμών, αμέλεια, μη τήρηση βασικών απαιτήσεων χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης – η OLAF ενημερώθηκε άμεσα και κίνησε διαδικασία έρευνας.

Στις εσπευσμένες ενέργειες για την ίδρυση του οργανισμού δεν εφαρμόστηκαν βασικά στοιχεία δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου. Η κατάσταση βελτιώθηκε ταχέως χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της OLAF. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και πραγματοποιήθηκαν θεμελιώδεις αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού.

Εσωτερικές έρευνες: κακή χρήση των κονδυλίων δαπανών από πρώην μέλος του ΕΚ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέβη σε απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ αιτούμενος ψευδώς υπερβάλλουσες δαπάνες ανερχόμενες σε 40 000 ευρώ ετησίως. Μετά την προβολή της υπόθεσης στον Τύπο, το μέλος του ΕΚ επέστρεψε τις ψευδώς αιτηθείσες δαπάνες. Ωστόσο, από την έρευνα της OLAF προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που καταδείκνυαν ότι το μέλος του ΕΚ είχε συνείδηση του παράτυπου χαρακτήρα των ενεργειών του και η υπόθεση παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Στη δίκη που πραγματοποιήθηκε, το πρώην πλέον μέλος του ΕΚ, που έχασε την έδρα του στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, αποδέχθηκε την κατηγορία για ψευδή λογιστική και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών.

Γεωργικές δαπάνες: Η OLAF συντονίζει έρευνα για πιθανή συστημική απάτη στο πρόγραμμα SAPARD

Το πρόγραμμα SAPARD (ειδικό πρόγραμμα ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη) σχεδιάστηκε για την προετοιμασία των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και στην ενιαία αγορά.

Η OLAF διενεργεί επί του παρόντος έρευνα για καταγγελίες απατών ευρείας κλίμακας στη χρηματοδότηση μονάδων μεταποίησης κρέατος στη Βουλγαρία. Στο πλαίσιο χωριστής υπό εξέλιξη έρευνας, η OLAF ζήτησε από τις τελωνειακές αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη να επαληθεύσουν τη γνησιότητα των τιμολογίων όσον αφορά τα υλικά που αγοράστηκαν.

Οι γερμανικές τελωνειακές αρχές ενημέρωσαν την OLAF ότι υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για συστηματική υπερτιμολόγηση υλικών, χρηματοδοτούμενων από το SAPARD, σε μονάδες στη Βουλγαρία. Η OLAF συνεργάζεται στενά με τις αρχές σε πέντε κράτη μέλη και διενήργησε επιτόπιους ελέγχους σε άλλα επτά κράτη μέλη προκειμένου να προσδιορίσει την πλήρη έκταση και το εύρος της εν λόγω απάτης.

Μελλοντικές προκλήσεις

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η OLAF είναι σε μεγάλο βαθμό εκείνες που οδηγούν στην επιτυχία. Η OLAF, καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας της ανάπτυξής της, δραστηριοποιήθηκε σε ένα ολόκληρο φάσμα τομέων: εσωτερικές έρευνες στα όργανα της ΕΕ, συντονισμός τελωνειακών επιχειρήσεων, εξάλειψη παράνομης διακίνησης τσιγάρων, σημαντικές προσπάθειες στα νέα κράτη μέλη πριν από την διεύρυνση και μετά από αυτήν, ενεργητική καταπολέμηση της απάτης μέσω σχεδίων ενίσχυσης και ανάπτυξης καθώς και επιτοπίως στην Αφρική και σε άλλα μέρη, σημαντική επένδυση σε ειδικό εξοπλισμό ΤΠ με στόχο τη στήριξη της έρευνας, την ανάλυση και την ασφαλή επικοινωνία και το συντονισμό σε διεθνές επίπεδο, για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα.

Η απαιτούμενη μεταρρύθμιση της OLAF περιλαμβάνεται στην πολιτική ατζέντα, εν μέρει για να ληφθούν υπόψη τα μαθήματα του παρελθόντος και εν μέρει για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργεί για το μέλλον η συνθήκη της Λισαβόνας.

Ιστορικό

Η OLAF εκδίδει ετησίως έκθεση για την υλοποίηση των ανεξάρτητων, επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει την «Έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης» η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στατιστική επισκόπηση όλων των παρατυπιών που έχουν κοινοποιηθεί από κράτη μέλη στην Επιτροπή.

Πρόσβαση στις δύο εκθέσεις που εκδόθηκαν σήμερα μπορείτε να έχετε επίσης στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html English (en) .

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 02/05/2012