Aktivitetsrapport fra OLAF: Succes har medført nye udfordringer

OLAF/10/07 Bruxelles, den 14. juli 2010

OLAF indledte 220 sager i 2009 – en stigning i forhold til 2008, hvor der blev indledt 204 sager. Systemiske svagheder i et nyt agentur, et tidligere parlamentsmedlems misbrug af Europa-Parlamentets midler og en undersøgelse af systematisk svindel inden for Sapard-programmet er eksempler på nogle af de undersøgelser, der er omhandlet i aktivitetsrapporten fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som offentliggøres i dag.

2009-rapporten indeholder en oversigt over de konkrete resultater, der på en lang række områder blev opnået under OLAFs nu afgåede generaldirektør, Franz-Hermann Brüner. Rapporten har fokus på OLAFs uafhængige operationelle arbejde og beskriver et antal konkrete casestudier, der mere detaljeret viser karakteren og udbyttet af OLAFs arbejde. Nicholas Ilett, fungerende generaldirektør, siger: "OLAF udviklede sig under Franz-Hermann Brüners ledelse til en tværfaglig myndighed med alsidige kompetencer inden for bekæmpelse af svig både i forhold til undersøgelse, samarbejde og koordinering, analyse, forebyggelse og afskrækkende foranstaltninger. Fremtidens udfordringer er de udfordringer, som OLAFs succes har medført, og det bliver et spørgsmål om at opretholde OLAFs effektivitet i en tid, hvor truslerne vokser hurtigere, end ressourcerne til at bekæmpe dem med forhøjes, og sikre den uafhængige tjenestes operationelle kontinuitet, samtidig med at behovet for reformer opfyldes."

Casestudier

Særligt fokus i 2009-rapporten: systemiske svagheder i et nyt agentur
Der blev opdaget en række alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med en kontrol i et nyligt oprettet europæisk agentur. I betragtning af uregelmæssighedernes alvorlige og systematiske karakter – overtrædelse af finansforordningerne, forsømmelighed, manglende overholdelse af grundlæggende krav om forsvarlig økonomisk forvaltning – blev OLAF øjeblikkeligt underrettet og indledte en undersøgelse.

På grund af travlhed i forbindelse med agenturets oprettelse var vigtige dele af den finansielle forvaltning og kontrol ikke blevet gennemført. Situationen blev hurtigt forbedret, takket være den fælles indsats fra den Europæiske Revisionsret, Europa -Kommissionens interne revisionstjeneste og OLAF. De ansvarlige embedsmænd fratrådte deres stillinger, og der blev indført gennemgribende ændringer af agenturets interne procedurer.

Interne undersøgelser: tidligere parlamentsmedlems misbrug af Europa-Parlamentets midler
Et medlem af Europa-Parlamentet begik bedrageri ved uretmæssigt at kræve godtgørelse for årlige udgifter på over 40 000 EUR. Efter omtale i pressen tilbagebetalte parlamentsmedlemmet de udgifter, der uretmæssigt var krævet godtgjort. Konklusionen i OLAFs undersøgelse var imidlertid, at der var tilstrækkeligt bevis for, at parlamentsmedlemmet var bevidst om, at hans handlinger var ulovlige, og sagen blev overdraget til de relevante nationale myndigheder.

I retten erklærede det nu tidligere parlamentsmedlem sig skyldig i anklagen om forfalskning af regnskaber og blev idømt to års fængsel.

Landbrugsudgifter: OLAF koordinerer undersøgelsen af mulig systematisk svindel inden for Sapard-programmet
Sapard-programmet (det særlige tiltrædelsesprogram vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter) blev indført for at støtte de central- og østeuropæiske ansøgerlande i førtiltrædelsesperioden inden deres deltagelse i den fælles landbrugspolitik og det indre marked.

OLAF undersøger i øjeblikket påstande om omfattende svindel i forbindelse med økonomisk støtte til kødforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien. OLAF anmodede i forbindelse med en anden igangværende undersøgelse toldmyndighederne i en række medlemsstater om at bekræfte ægtheden af fakturaer for indkøbte materialer.

De tyske toldmyndigheder meddelte OLAF, at de havde beviser for systematisk fastsættelse af for høje priser på materialer, der blev finansieret via Sapard, til virksomheder i Bulgarien. OLAF arbejder tæt sammen med myndighederne i fem medlemsstater og har foretaget kontroller på stedet i syv andre medlemsstater for at fastslå svindelens fulde omfang og rækkevidde.

Kommende udfordringer

OLAF har gennem mere end et årti med vokseværk udviklet sine aktiviteter på en hel række områder: interne undersøgelser inden for EU's institutioner, koordinering af toldaktioner, bekæmpelse af ulovlig handel med cigaretter, en stor indsats i de nye medlemsstater forud for og efter udvidelserne, aktiv bekæmpelse af svig via hjælpe- og udviklingsprojekter i EU, Afrika og andre steder samt en massiv investering i specialiseret it-udstyr som støtte for undersøgelserne og med henblik på analyse og sikker international kommunikation og koordinering for blot at nævne nogle få eksempler.

En nødvendig reform af OLAF er på den politiske dagsorden, dels for at tage højde for tidligere erfaringer, dels for at udnytte de fremadrettede muligheder, der er skabt med Lissabontraktaten.

Baggrund

OLAF offentliggør årligt en rapport om sine uafhængige operationelle aktiviteter i det foregående år. Europa-Kommissionen offentliggør desuden en "beretning om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser – bekæmpelse af svig", som bl.a. indeholder en statistisk oversigt over alle de uregelmæssigheder, som medlemsstaterne har anmeldt til Kommissionen.

Både rapporten og beretningen offentliggøres i dag og kan også findes på:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOĊ˜KOVEC
Kontorchef for Talsmanden, kommunikation og PR
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles
Belgien
Telefon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 16/01/2015