Zpráva o činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům: úspěchy přinášejí nové úkoly

OLAF/10/07 V Bruselu dne 14. července 2010

V roce 2009 zahájil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) šetření 220 případů (v roce 2008 to bylo 204 případů). Dnes zveřejněná zpráva o činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům uvádí příklady těchto šetření, k nimž patří systémové nedostatky v nově zřízené agentuře, zneužívání parlamentních náhrad bývalým poslancem Evropského parlamentu či vyšetřování možných systematických podvodů v programu SAPARD.

Zpráva za rok 2009 uvádí hmatatelné výsledky, jichž se úřadu podařilo dosáhnout pod vedením jeho nedávno zesnulého generálního ředitele Franze-Hermanna Brünera v širokém spektru oblastí. Zaměřuje na nezávislou operativní činnost úřadu a předkládá mnoho konkrétních případových studií, jež podrobněji ukazují způsob a přínos práce úřadu. Jeho úřadující generální ředitel Nicholas Ilett prohlásil, že „pod vedením pana Brünera se z úřadu OLAF stal víceoborový orgán s mnohostrannými kompetencemi v oblasti vyšetřování podvodů: od spolupráce a koordinace při jejich vyšetřování přes jejich analýzy až po předcházení a zabraňování podvodům. Dosažené úspěchy přitom přinášejí i nové úkoly: zachovat efektivnost úřadu v současné době, kdy se hrozby zvětšují rychleji než množství prostředků, jež máme k dispozici na boj proti nim; a v souvislosti s nezbytnou reformou zajistit provozní návaznost této nezávislé služby."

Případové studie

Zvláštní zaměření zprávy za rok 2009: systémové nedostatky zjištěné v nově zřízené agentuře
Při auditu jedné nově zřízené agentury EU bylo odhaleno mnoho zásadních nesrovnalostí. Vzhledem k jejich závažné a systémové povaze – porušování finančních nařízení, nedbalost, nerespektování základních požadavků řádného finančního řízení – byl úřad OLAF okamžitě informován a zahájil šetření.

Při rychlosti, s jakou se při zřizování agentury postupovalo, nebyly uplatňovány klíčové prvky finančního řízení a kontroly. Díky společnému úsilí Evropského účetního dvora, útvaru interního auditu Evropské komise a úřadu OLAF se situace rychle zlepšila. Zodpovědní pracovníci podali výpověď a vnitřní postupy agentury byly zásadním způsobem změněny.

Vnitřní vyšetřování: zneužívání parlamentních náhrad bývalým poslancem Evropského parlamentu
Jeden poslanec Evropského parlamentu podvodně čerpal prostředky z rozpočtu EU, když si neoprávněně účtoval výlohy ve výši přes 40 000 EUR ročně. Poté, co o tomto údajném podvodu informoval tisk, poslanec neoprávněně vyúčtované náhrady vrátil. Úřad OLAF však při šetření došel k závěru, že existují dostatečné důkazy prokazující, že si tento poslanec byl vědom protiprávnosti svého jednání, a případ byl oznámen příslušným vnitrostátním orgánům.

Před soudem se tento poslanec Evropského parlamentu – nyní již bývalý, protože o křeslo přišel v evropských volbách v roce 2009 – přiznal k falšování účetnictví a byl odsouzen ke dvěma letům vězení.

Zemědělské výdaje: OLAF koordinuje šetření údajných systematických podvodů v programu SAPARD
Program SAPARD (Zvláštní přístupový program pro zemědělství a rozvoj venkova) byl určen pro přípravu kandidátských zemí střední a východní Evropy v předvstupním období na jejich zapojení do společné zemědělské politiky a jednotného trhu.

Úřad OLAF v současnosti vyšetřuje údajné rozsáhlé podvody ve financování masných závodů v Bulharsku. V souvislosti se zvlášť vedeným vyšetřováním požádal OLAF celní orgány v řadě členských států o ověření pravosti faktur za nákup surovin.

Německé celní orgány informovaly OLAF, že mají důkazy o systematickém předražování surovin pro závody v Bulharsku, financovaných z programu SAPARD. OLAF úzce spolupracuje s úřady v pěti členských státech a provedl kontroly na místě v dalších sedmi členských státech, aby mohl určit celý rozsah tohoto podvodu.

Budoucí úkoly

Za více než desetiletí expanze rozvinul OLAF pole svých činností v řadě oblastí: vnitřní šetření v orgánech EU; koordinace činností celních orgánů; potlačování nelegálního obchodování s cigaretami; mnoho činností v nových členských státech před rozšířením i po něm; aktivní boj proti podvodům, k nimž dochází v Africe i v dalších oblastech v rámci projektů na podporu a rozvoj i mimo tyto projekty; významné investice do specializovaného IT vybavení pro podporu vyšetřování, analýz a bezpečnosti mezinárodní komunikace a koordinace, abychom uvedli jen některé příklady.

V politickém programu je zahrnuta i nezbytná reforma úřadu OLAF, při níž se jednak zohlední získané zkušenosti a jednak se využijí nové příležitosti, jež poskytuje Lisabonská smlouva.

Souvislosti

Evropský úřad pro boj proti podvodům vydává každým rokem zprávu o své nezávislé operativní činnosti za předchozí rok. Evropská komise vydává rovněž zprávu s názvem „Ochrana finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům", která poskytuje mimo jiné statistický přehled všech nesrovnalostí, o nichž Komisi informovaly členské státy.

Obě dnes zveřejněné zprávy jsou k dispozici také na adrese: http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOŘKOVEC
Vedoucí oddělení mluvčí, komunikace, PR
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgie)
Tel. +32 22967200
Fax +32 22998101
E-mail:olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí
Poslední aktualizace: 19/09/2014