Доклад за дейността на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) : Предизвикателствата на успеха

OLAF/10/07 Брюксел, 14 юли 2010 г.

През 2009 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разкри 220 случая. Това представлява увеличение спрямо 2008 г., когато бяха разкрити 204 случая. Примерите за разследвания включени в представения днес Доклад на OLAF показват : систематични нередности открити в нова агенция, невярно деклариране на разноски от страна на бивш евродепутат и разследване за възможна систематична измама в рамките на програмата САПАРД (SAPARD).

В Доклада за 2009 г. се отчитат действителните резултати, постигнати в широк кръг от области под ръководството на генералния директор на OLAF Franz-Hermann Brüner. Докладът се съсредоточава върху независимата оперативна дейност на OLAF и представя определен брой конкретни казуси отразяващи по-подробно същността и ползите от работата на OLAF. Nicholas Ilett, изпълняващ длъжността генерален директор, заяви : "Под ръководството на г-н Brüner OLAF разви мултидисциплинарна администрация с цялостни компетенции в борбата с измамите по отношение както на разследването, сътрудничеството и координацията, така и на анализа, предотвратяването и възпирането. Предизвикателствата за в бъдеще са свързани с успеха на службата, със запазването на нейната ефективност в период, в който заплахата от измами нараства по-бързо от наличните средства за борба с тях, както и с гарантирането на оперативната приемственост в тази независима служба в контекст на необходима реформа.

Казуси

Специален акцент в Доклада за 2009 г. : систематични нередности, открити в нова агенция
По време на одит на новосъздадена европейска агенция бяха установени определен брой  сериозни нередности. Предвид сериозната същност и систематичния характер на нередностите, а именно нарушаване на финансовите регламенти, небрежност, неспазване на основните изисквания за добро финансово управление,  OLAF беше информирана незабавно и започна разследване.

В бързината, при създаването на агенцията не са били въведени ключови елементи за финансовото управление и контрол. Ситуацията се подобри бързо благодарение на съвместните усилия на Европейската Сметна палата, на Службата за Вътрешен одит на Европейската Комисия и на OLAF. Отговорните служители подадоха оставка от заеманите от тях длъжности, а във вътрешните процедури на агенцията бяха направени основни промени.

Вътрешни разследвания : невярно деклариране на разноски от страна на бивш евродепутат
Член на Европейския парламент ощети бюджета на ЕС като декларира неверни годишни разходи с 40 000 евро в повече. Вследствие отразяването на обвинението в пресата, евродепутатът изплати обратно неправомерно поисканите разноски. Разследването на OLAF обаче заключи, че съществуват достатъчно доказателства за това, че евродепутатът е осъзнавал неправомерността на действията си и случаят беше отнесен до съответните национални органи.

На процеса, вече бившият евродепутат, пледира виновен по обвинението в незаконосъобразна счетоводна операция и беше осъден на две години лишаване от свобода.

Селскостопански разходи : OLAF координира разследване за възможна систематична измама в рамките на програмата САПАРД
Програмата САПАРД (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони) бе създадена с цел подготовка на страните кандидатки от Централна и Източна Европа в предприсъединителния период за участието им в ОСП и в единния пазар.
Понастоящем, OLAF разследва твърдения за широко разпространени измами при финансирането на месопреработвателни предприятия в България. В контекста на друго текущо разследване митническите органи на някои държави-членки бяха помолени от OLAF да извършат проверки за автентичността на фактури за закупени материали.

Германските митнически органи уведомиха OLAF, че разполагат с доказателства за систематично завишаване на цените на материали за предприятия в България финансирани по САПАРД. OLAF работи в тясно сътрудничество с органите в пет държави-членки и проведе проверки на място в други седем държави-членки с цел определяне на размера и обхвата на тези измами.

Предстоящи предизвикателства

През десетгодишното си развитие OLAF установи дейности в редица области : примери за това са вътрешните разследвания в рамките на институциите на ЕС, координирането на митнически операции, премахването на незаконния трафик на цигари, значителната работа в новите държави-членки преди и след разширяването, активната борба с измамите посредством проекти за подпомагане и развитие, както и дейността на място, в Африка и в други държави, масивното инвестиране в специализирано ИТ оборудване с цел подпомагане при разследванията, анализ, сигурна комуникация и координация на международно равнище.

Необходимата реформа на OLAF е включена в политическата програма, отчасти, за да бъде взет предвид придобития опит и отчасти, за да бъдат проучени възможностите за в бъдеще, създадени с Договора от Лисабон.

Контекст

OLAF издава ежегодно доклад за своите независими оперативни дейности през предходната година. Европейската комисия също издава "Доклад относно защитата на финансовите интереси на Общностите – борба с измамите", в който се посочват между другото обобщени статистически данни относно всички нередности, за които Комисията е била уведомена от държавите-членки.

Двата доклада, публикувани днес, можете да намерите на следния уебсайт :
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.htlmAll available translations.

Pavel BOŘKOVEC
Началник-отдел "Говорител, комуникация и връзки с обществеността"
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Белгия)
Телефон:+32 2 296 72 00
Факс:+32 2 299 81 01
Ел. поща:olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 28/04/2015