OLAF PUBLIKUJE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OLAF/08/07 Bruksela, 22 lipca 2008 r.

Rozpadający się most zbudowany ze środków UE, lecz z materiałów niskiej jakości, plagiatorstwo w unijnym projekcie badawczym, unikanie ceł przez importerów pomidorów, próba nielegalnego zwiększenia emerytury przez emerytowanego urzędnika – to tylko cztery przykłady ilustrujące w jak różnorodnych sprawach interweniował w 2007 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). OLAF przedstawił dzisiaj w Brukseli najnowsze sprawozdanie roczne, opisujące działalność urzędu w UE i poza nią, zawierające omówienie 15 spraw i wiele tabel z danymi statystycznymi. Pod koniec 2007 r. OLAF prowadził dochodzenia w 408 sprawach.

„Przedstawione w sprawozdaniu sprawy oraz dane liczbowe wyraźnie pokazują, jak poważnie OLAF i instytucje europejskie traktują nieprawidłowości, nadużycia finansowe i korupcję” – powiedział dyrektor generalny OLAF-u Franz-Hermann Brüner przy okazji prezentacji w Brukseli najnowszego sprawozdania z działalności OLAF-uWszystkie dostępne tłumaczenia.. Jak wyjaśnił: „pokazują one również, że wspólne działania OLAF-u i jego partnerów operacyjnych w państwach członkowskich, krajach trzecich i organizacjach międzynarodowych powinny być kontynuowane”. Dyrektor Brüner dodał: „Aby działania OLAF-u zmierzające do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej przed nadużyciami, korupcją, przemytem i innymi czynami przestępczymi były skuteczne, konieczne jest dalsze umacnianie ścisłej współpracy z organami ścigania w państwach członkowskich i poza nimi”.

OLAF cieszy się zaufaniem zarówno w instytucjach UE, jak i poza nimi, ponieważ podejmuje sprawne działania po otrzymaniu informacji o możliwych nieprawidłowościach, nadużyciach finansowych czy korupcji. Liczba zgłoszeń napływających do urzędu ciągle wzrasta – z 529 nowych zgłoszeń w 2002 r. do rekordowej liczby 886 zgłoszeń w 2007 r. Według stanu na koniec 2007 r. OLAF prowadził dochodzenia w 408 sprawach. Działania OLAF-u ponownie przyniosły wymierne korzyści finansowe podatnikom w UE. Nie da wyrazić w liczbach prewencyjnych skutków działań OLAF-u, odnotowano natomiast, że w 2007 r. w wyniku dochodzeń przeprowadzonych przez OLAF odzyskano ponad 200 mln EUR. Równocześnie koszty operacyjne urzędu wyniosły około 50 mln EUR.

W 2007 r. OLAF kontynuował strategię koncentracji na dużych, złożonych sprawach dotyczących nadużyć, we wrażliwych obszarach budżetu UE w Europie i poza nią. Przystąpienie do UE dwóch nowych państw w dniu 1 stycznia 2007 r. spowodowało również wzrost intensywności dotychczasowych działań urzędu w tych dwóch państwach. Ważnym punktem programu urzędu jest jeszcze ściślejsza współpraca z władzami Rumunii i Bułgarii w zakresie zwalczania nadużyć szkodzących interesom finansowym UE.

Dochodzenia wewnętrzne

Jeśli chodzi o nieprawidłowości w samych instytucjach europejskich oraz innych organach UE, takich jak agencje, według danych na koniec 2007 r. OLAF prowadził w sumie 70 dochodzeń wewnętrznych, co stanowiło 17 procent wszystkich spraw, które były wówczas przedmiotem dochodzeń.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych co roku publikuje sprawozdanie ze swojej niezależnej działalności operacyjnej prowadzonej w ciągu poprzedniego roku. Nie należy mylić tego sprawozdania ze sprawozdaniem Komisji Europejskiej na temat ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczania nadużyć finansowych, które jest publikowane w tym samym czasie.

Obydwa sprawozdania można pobrać ze strony internetowej OLAF-uWszystkie dostępne tłumaczenia.

Alessandro Butticé
Rzecznik prasowy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Tel : +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarz wydarzeń
Ostatnia aktualizacja: 28/04/2015