OLAF OFFENTLIGGØR SIN AKTIVITETSRAPPORT

OLAF/08/07 Bruxelles, 22 juli 2008

En faldefærdig bro finansieret med EU-midler, men bygget med dårlige materialer, plagiat i et EU-forskningsprojekt, tomatimportører, der unddrager sig told, en pensioneret tjenestemand, der på ulovlig vis forsøger at få sin pension forhøjet: det er bare fire eksempler på den brede vifte af sager, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) behandlede i 2007. OLAF fremlagde i dag i Bruxelles sin nye årsrapport, der beskriver kontorets arbejde i og uden for EU ved hjælp af 15 eksempler på sager og en lang række statistiske oplysninger. Ved udgangen af 2007 var OLAF i gang med at undersøge i alt 408 sager.

"Tallene og sagerne i rapporten viser med al tydelighed, hvor alvorligt OLAF og EU-institutionerne generelt tager uregelmæssigheder, svig og korruption", sagde generaldirektøren for OLAF, Franz-Hermann Brüner, ved fremlæggelsen af OLAF's nye årsrapportAlle oversættelser. i Bruxelles. "Tallene viser også, at OLAF's operationelle indsats sammen med medlemsstaterne, tredjelande og internationale organisationer skal fortsætte", forklarede han. Franz-Hermann Brüner tilføjede: "Hvis OLAF's arbejde skal give de ønskede resultater, er det afgørende, at vi i vores arbejde med at beskytte EU's finansielle interesser mod svig, korruption, smugleri og andre strafbare handlinger fortsat kan benytte os af det tætte samarbejde med de retshåndhævende myndigheder i og uden for medlemsstaterne."

Både i og uden for EU-institutionerne er der tillid til, at OLAF behandler nye oplysninger om mulige tilfælde af uregelmæssigheder, svig og korruption effektivt. Den mængde oplysninger, som OLAF modtager, er steget støt fra 529 nye indberetninger i 2002 til hele 886 i 2007. Ved udgangen af 2006 var OLAF i gang med at undersøge i alt 408 sager. Den finansielle gevinst ved OLAF's arbejde for EU's skatteydere har igen været betydelig. Det er umuligt at sætte tal på den forebyggende virkning af OLAF's arbejde, men i 2007 blev der inddrevet et samlet beløb på over 200 mio. EUR i forbindelse med OLAF-sager. Samtidig var kontorets driftsomkostninger på ca. 50 mio. EUR.

I 2007 styrkede OLAF sin strategi med at fokusere på større, komplekse sager om svig på følsomme områder inden for EU's budget både i og uden for EU. Da to nye medlemsstater tilsluttede sig EU pr. 1. januar 2007, blev OLAF's allerede eksisterende aktiviteter i disse to lande intensiveret yderligere. Et endnu tættere samarbejde med de rumænske og bulgarske myndigheder inden for bekæmpelse af svig, der påvirker EU's finansielle interesser, står fortsat højt på OLAF's dagsorden.

Interne undersøgelser

Med hensyn til uregelmæssigheder i selve EU-institutionerne og i andre organer, såsom EU-agenturerne, var OLAF ved udgangen af 2007 i gang med at undersøge i alt 70 interne sager svarende til 17 % af alle de sager, der blev undersøgt på daværende tidspunkt.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig udsender hvert år en rapport om sine uafhængige operationelle aktiviteter i det foregående år. Denne rapport må ikke forveksles med den årlige "Beretning fra Kommissionen om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser - bekæmpelse af svig", som offentliggøres samtidig.

Begge dokumenter kan downloades fra OLAF's hjemmeside. English (en)

Alessandro Butticé
Talsmand for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Tlf.: +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender

Related videos

OLAF: detect, investigate, protect
OLAF: detect, investigate, protect
Operation Velvet Glove
Operation Velvet Glove

Seneste opdatering: 28/04/2015