POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

OLAF/08/06 Bruselj, 22 julija 2008

Kaj je OLAF?
„OLAF" je kratica, ki izhaja iz francoskega poimenovanja za Evropski urad za boj proti goljufijam: Office européen de lutte anti-fraude. OLAF ni evropska policijska enota, tajna služba, ali javno tožilstvo. OLAF je upravna preiskovalna služba EU, namenjena boju proti goljufijam in korupciji, ki škodijo Evropski uniji. OLAF varuje proračun EU in s tem deluje v interesu evropskih davkoplačevalcev. Urad je bil ustanovljen leta 1999 in ima sedež v Bruslju.

Kaj počne OLAF?

Več milijonov cigaret, ki se v EU pretihotapijo z Balkana, nevladna organizacija, ki je z goljufijo pridobila večkratna finančna sredstva različnih donatorjev za en in isti razvojni projekt, tajni dogovor med podizvajalci in uradnikom EU, ki jim je dovolil, da predložijo previsoke račune, ter jih zadolžil za zasebno delo v svojo lastno korist: to so le trije izmed več kot 200 primerov suma goljufije in korupcije, ki jih OLAF začne obravnavati vsako leto.

Naloga urada OLAF je varovanje finančnih interesov Evropske unije ter boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, vključno z neustreznim ravnanjem znotraj evropskih institucij, ki imajo finančne posledice. Z drugimi besedami OLAF varuje denar davkoplačevalcev, saj zagotavlja, da so sredstva EU ustrezno porabljena, da EU ni prikrajšana za upravičene prihodke ter da osebje EU ravna v skladu s pravili.

OLAF ni pristojen za boj proti goljufijam, ki niso povezane s proračunom Evropske unije. To torej pomeni, da mora biti v goljufijo vpleten denar EU. Enako velja za boj proti korupciji: OLAF lahko preiskuje le primere, v katerih je vpleteno osebje EU.

Kako deluje OLAF?

Pooblastila in naloge urada OLAF zajemajo tri glavna področja: preiskave in usklajevanje, zbiranje obveščevalnih podatkov in razvijanje politike za boj proti goljufijam. OLAF je pooblaščen za izvedbo upravnih preiskav, vendar lahko tudi pomaga organom držav članic pri njihovih upravnih ali kazenskih preiskavah ali z usklajevanjem mednarodnih zadev.

Preiskovalna pooblastila urada OLAF so večinoma odvisna od predmeta obravnave: urad lahko opravi preiskavo pisarn uradnikov EU, vendar ne more preiskati njihovih domov. OLAF lahko opravi preiskavo poslovanja prejemnikov subvencij EU na kraju samem, vendar preiskovalci urada ne morejo na silo vstopiti; to lahko storijo le nacionalni organi. Ljudje, ki ne delajo za EU ali nimajo nobenega opravka z denarjem EU, niso nikoli predmet preiskav urada OLAF.

Delo urada OLAF zajema institucije, organe, urade in agencije, ki jih financira EU, pa tudi ozemlje vseh 27 držav članic. OLAF lahko posreduje tudi v tretjih državah, kadar so vpletena evropska sredstva in je sodelovanje s temi državami možno na podlagi sporazumov.

Ali lahko OLAF kaznuje storilce kaznivih dejanj?

Ne. OLAF je le upravna preiskovalna služba. Poročila, ki jih pripravi ob koncu preiskave, vsebujejo zgolj priporočila. Če obstaja dokaz o morebitnem kaznivem dejanju, se poročilo pošlje pristojnim nacionalnim pravosodnim organom. Če obstajajo dokazi glede kršitve strokovnih pravil, mora zadevo proučiti disciplinski organ zadevne institucije EU. Neodvisno od tega pa mora neustrezno porabljena sredstva izterjati organ, ki jih je prvotno izplačal, npr. Evropska komisija.

Kakšne vrste evropski organ je OLAF?

OLAF je organiziran kot generalni direktorat Evropske komisije. Spada v politično pristojnost podpredsednika Evropske komisije, ki je odgovoren za upravo, revizijo in boj proti goljufijam.
Vendar pa je OLAF na področju preiskav in delovanja neodvisen od Evropske komisije in ne sprejema navodil nobene druge institucije, organa, urada ali agencije EU, pa tudi od nobene vlade.
Ta zgradba je včasih opisana kot „mešani status".

Kdo so partnerji urada OLAF?

OLAF je v neposrednem stiku s svojimi partnerji v institucijah EU, državah članicah in tretjih državah (nacionalni pravosodni organi ter carinski, policijski in drugi upravni organi), pa tudi z Eurojustom, Europolom in mednarodnimi organizacijami, kot so Združeni narodi ali Svetovna banka. OLAF opravlja preiskave v sodelovanju s svojimi partnerji, zagotavlja informacije, zbrane na ravni Skupnosti, in usklajuje operativne ukrepe v mednarodnih zadevah.

Kdo so ljudje, ki delajo za OLAF?

V uradu OLAF je trenutno zaposlenih okoli 400 ljudi iz vse Evropske unije. Sedemdeset odstotkov zaposlenih v uradu OLAF opravlja naloge, povezane z operativnimi ukrepi urada. Glede na naloge urada OLAF ima veliko zaposlenih izkušnje kot sodniki, carinski uradniki, pripadniki kriminalistične policije, davčni inšpektorji, finančni kontrolorji, revizorji ali strokovnjaki za zbiranje obveščevalnih podatkov.

Kakšen je strošek delovanja urada OLAF?

Letni proračun urada OLAF je več kot 50 milijonov EUR. V obdobju 2005−2007 je bilo na podlagi preiskav, ki jih je opravil OLAF, izterjanih več kot 200 milijonov EUR.

Kdo preverja preiskovalno delo urada OLAF?

Znotraj urada OLAF obstajajo stroge notranje kontrole preiskav urada, ki se izvajajo na podlagi postopkovnega priročnika urada, obstoječega prava Evropske skupnosti in obstoječih instrumentov v zvezi s temeljnimi pravicami.
Sodni nadzor nad uradom OLAF izvaja Evropsko sodišče prve stopnje v Luksemburgu, pri katerem lahko vloži pritožbo vsak, na katerega neposredno vplivajo ukrepi urada OLAF. Prav tako pa nacionalni pravosodni organi držav članic EU posredno preverjajo zakonitost ukrepov urada OLAF, kadar so jim predložene zadeve tega urada.
Ustanovljen je bil tudi nadzorni odbor OLAF, ki ga sestavlja pet neodvisnih zunanjih strokovnjakov, ki redno spremljajo preiskovalne dejavnosti urada OLAF. Odbor na lastno pobudo ali pa na zahtevo generalnega direktorja daje mnenja generalnemu direktorju glede dejavnosti urada, vendar pri tem ne posega v izvajanje tekočih preiskav.

Kako lahko obvestim OLAF o domnevni goljufiji ali korupciji?

Vsakdo lahko obvesti OLAF o sumu goljufije ali korupcije, ki škodi finančnim interesom Evropske unije. Osebje v Evropskih institucijah, ki želi sporočiti nepravilnosti v svoji službi (osebe z notranjimi informacijami, ki prijavijo nepravilnosti), je lahko deležno posebnega varstva. V skladu s splošnim pravilom je najbolje, če so informacije čim prej predložene in čim bolj konkretne. Če imate kakršne koli dokumente, ki podpirajo vaše informacije, nam jih prosim prav tako predložite. Na OLAF se lahko obrnete v vseh uradnih jezikih na naslednje tri načine:

  • s pismom Evropski komisiji, Urad za boj proti goljufijam (OLAF), Preiskave+ukrepi, B-1049 Bruselj, Belgija
  • po elektronski pošti na naslov: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • prek brezplačne telefonske številke

Vsi kontaktni podatki so na voljo na: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Tiskovni predstavnik Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

Telefon : +32 (0)2 296.5425
Telefaks : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 28/01/2016