ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

OLAF/08/06 V Bruseli 22. júla 2008

Čo je „OLAF"?

„OLAF" je skratka pochádzajúca z francúzskeho názvu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom: „Office européen de lutte anti-fraude". OLAF nie je európska policajná jednotka, ani tajná služba a nepredstavuje ani európsku prokuratúru; OLAF je útvar Európskej únie uskutočňujúci vyšetrovania v rámci správneho konania, ktorý si kladie za cieľ bojovať proti podvodom a korupcii v EÚ. OLAF chráni rozpočet EÚ, a tým chráni záujmy európskych daňovníkov. Úrad bol vytvorený v roku 1999 a sídlo má v Bruseli.

Čo OLAF robí?

Milióny a milióny cigariet pašovaných z Balkánu do EÚ; mimovládna organizácia, ktorá podvodom získava od dvoch darcov duplicitné financovanie na ten istý rozvojový projekt; tajná dohoda medzi zmluvnými partnermi a európskym úradníkom, ktorý im umožnil predložiť faktúry na nadmerné sumy a nechal ich uskutočňovať činnosť na súkromné účely a vo svoj vlastný prospech: toto sú len tri príklady z viac ako 200 prípadov podozrenia zo spáchania podvodu a korupcie, ktoré OLAF každoročne otvára.

Poslaním OLAF-u je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek ďalšej nelegálnej činnosti vrátane závažných priestupkov v rámci európskych inštitúcií, ktoré majú finančný dosah. Inými slovami, OLAF chráni peniaze daňovníkov tým, že zabezpečuje, aby sa s finančnými prostriedkami EÚ riadne hospodárilo, aby EÚ neprichádzala o svoje náležité príjmy a aby sa európski úradníci správali podľa príslušných pravidiel.

Nie je v kompetencii OLAF-u bojovať proti podvodom, ktoré sa netýkajú rozpočtu Európskej únie. Čiže vo veciach, ktorými sa zaoberá, musí ísť o peniaze EÚ. To isté platí pre boj proti korupcii: OLAF môže vyšetrovať iba prípady, do ktorých sú podľa všetkého zapojení zamestnanci EÚ.

Ako OLAF pracuje?

Právomoci a povinnosti OLAF-u zahŕňajú tri hlavné oblasti: vyšetrovanie a koordinácia, spravodajská služba a tvorba politiky v oblasti boja proti podvodom. Je v právomociach OLAF-u vykonávať vyšetrovania v rámci správneho konania, ale orgánom členských štátov môže pomáhať pri vyšetrovaniach v rámci správneho aj trestného konania alebo prostredníctvom koordinácie nadnárodných prípadov.

Vyšetrovacie právomoci OLAF-u zväčša závisia od vyšetrovanej veci: Európskym úradníkom OLAF môže prehľadať kancelárie – nie však ich domovy. U príjemcov podpory zo strany EÚ môžu vyšetrovatelia OLAF-u vykonať prehliadku ich podnikateľskej činnosti priamo na mieste – ale nemôžu si vynútiť vstup do daných priestorov; ten im môžu zabezpečiť iba vnútroštátne orgány. Ľudí, ktorí nepracujú pre EÚ alebo nemajú do činenia s peniazmi EÚ, OLAF nemôže vyšetrovať.

Činnosť OLAF-u pokrýva všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry financované EÚ a z geografického hľadiska pokrýva územia 27 členských štátov. OLAF môže zasahovať aj v tretích krajinách v prípadoch, ak sú ohrozené európske fondy a spolupráca s týmito štátmi je možná na základe predmetnej dohody.

Môže OLAF potrestať páchateľov?

Nie. OLAF je len útvar uskutočňujúci vyšetrovania v rámci správneho konania. Správy, ktoré vypracúva na konci vyšetrovania, obsahujú iba odporúčania. Ak existujú dôkazy, že podľa všetkého bol spáchaný trestný čin, potom treba správu poslať príslušným vnútroštátnym justičným orgánom. Ak sa evidentne preukáže, že boli porušené profesijné pravidlá, vec musí prešetriť disciplinárny orgán dotknutej inštitúcie EÚ. Bez ohľadu na uvedené, zneužité finančné prostriedky musí získať späť orgán, ktorý ich pôvodne vyplatil, t. j. napr. Európska komisia.

Aký typ európskeho orgánu OLAF predstavuje?

OLAF je jedným z generálnych riaditeľstiev Európskej komisie. Politicky spadá pod zodpovednosť podpredsedu Európskej komisie, ktorý zastrešuje problematiku správy, auditu a boja proti podvodom.
Pri vyšetrovaní a výkone svojich operácií však OLAF nezávisí od Európskej komisie a neriadi sa pokynmi od žiadnej inštitúcie, orgánu, úradu ani agentúry EÚ, ani pokynmi od ktorejkoľvek vlády.
Takéto postavenie sa niekedy označuje ako „hybridné".

Kto sú partneri OLAF-u?

OLAF udržiava priame kontakty so svojimi partnermi v inštitúciách EÚ, v členských štátoch a v tretích krajinách (vnútroštátne justičné orgány, colné orgány, polícia a ostatné správne orgány), a takisto s Eurojustom, Europolom a s medzinárodnými organizáciami, ako sú OSN alebo Svetová banka. OLAF uskutočňuje vyšetrovania v spolupráci so svojimi partnermi, ponúka pomoc poskytovaním informácií získaných na úrovni Spoločenstva a koordinuje operatívne akcie v nadnárodných prípadoch.

Kto pracuje pre OLAF?

OLAF má momentálne približne 400 zamestnancov pochádzajúcich z celej EÚ. Sedemdesiat % zamestnancov OLAF-u sa venuje úlohám súvisiacim s vyšetrovaním uskutočňovaným úradom. So zreteľom na charakter úloh, ktoré OLAF rieši, sú mnohí jeho zamestnanci pôvodne sudcovia, colníci, zamestnanci kriminálnej polície, daňoví alebo finanční kontrolóri, audítori alebo odborníci na spravodajské služby.

Koľko stojí prevádzka OLAF-u?

OLAF má ročný rozpočet cez 50 miliónov EUR. V období rokov 2005 – 2007 sa po vyšetrovaniach uskutočnených OLAF-om každý rok podarilo získať späť viac ako 200 miliónov EUR.

Kto kontroluje vyšetrovaciu činnosť OLAF-u?

V rámci OLAF-u existuje prísna vnútorná kontrola vyšetrovaní uskutočňovaných OLAF-om, ktorá sa riadi operačným manuálom OLAF-u (Manual), platnými právnymi predpismi Európskeho spoločenstva a existujúcimi nástrojmi základných práv.

Súdnu kontrolu nad OLAF-om vykonáva Európsky súd prvého stupňa v Luxemburgu, na ktorý môže podať sťažnosť každý, koho priamo zasiahne činnosť OLAF-u. Nepriamo môžu kontrolovať legálnosť činnosti OLAF-u aj vnútroštátne justičné orgány členských štátov EÚ, keď sú im postúpené veci, ktoré OLAF vyšetruje.

Okrem toho existuje Dozorný výbor OLAF-u pozostávajúci z piatich nezávislých externých expertov, ktorý pravidelne monitoruje vyšetrovaciu funkciu OLAF-u. Výbor z vlastného podnetu alebo na žiadosť generálneho riaditeľa doručuje generálnemu riaditeľovi stanoviská, ktoré sa týkajú činnosti úradu, avšak bez toho, aby zasahoval do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní.

Ako možno informovať OLAF o podozrení na podvod alebo korupciu?

Ktokoľvek, kto má podozrenie na podvod alebo korupciu s dosahom na finančné záujmy Európskej únie, môže o svojom podozrení informovať OLAF. Zamestnanci európskych inštitúcií, ktorí chcú informovať o nezrovnalostiach vo svojom vlastnom útvare (vnútorní informátori), môžu dostať špeciálnu ochranu. Platí všeobecné pravidlo: čím skôr informujete a čím je informácia konkrétnejšia, tým lepšie. Ak máte akékoľvek dokumenty, ktoré potvrdzujú vaše informácie, poskytnite ich tiež. Na OLAF sa môžete nakontaktovať vo všetkých úradných jazykoch týmito spôsobmi:

  • listom na adresu: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgicko,
  • e-mailom: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu,
  • prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky (freephone).

Všetky kontaktné údaje sa nachádzajú na: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
hovorca Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

Tel : +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít
Posledná aktualizácia: 28/04/2015