BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

OLAF/08/06 Briselē, 2008. gada 22. jūlijā

Kas ir OLAF?

OLAF ir saīsinājums no Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai nosaukuma franču valodā – „Office européen de lutte anti-fraude.” OLAF nav ne Eiropas policijas vienība, ne slepenais dienests, ne arī prokuratūra. OLAF ir administratīvs ES izmeklēšanas dienests, kura mērķis ir apkarot krāpšanu un korupciju, kas skar ES intereses. Aizsargājot ES budžetu, OLAF strādā visu Eiropas nodokļu maksātāju interesēs. Biroju izveidoja 1999. gadā un tas atrodas Briselē.

Ko OLAF dara?

Miljoniem cigarešu, kas ES nelegāli ievestas no Balkāniem; NVO, kas krāpnieciskiem līdzekļiem iegūst dubultu finansējumu no dažādiem līdzekļu devējiem vienam un tam pašam attīstības projektam; slepena noruna starp līgumslēdzējiem un ES ierēdni, kas tiem atļāvis iesniegt pārmērīgus rēķinus un licis veikt privātu darbu savā labā – tie ir tikai daži piemēri no vairāk nekā 200 lietām par iespējamu krāpšanu un korupciju, ko OLAF ierosina katru gadu.

OLAF uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses, apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, tostarp nopietnus pārkāpumus Eiropas iestādēs, kuri rada finansiālas sekas. Citiem vārdiem runājot, OLAF aizsargā nodokļu maksātāju naudu, nodrošinot, ka ES līdzekļi tiek tērēti atbilstoši, ES saņem tai pienākošos līdzekļus un ES darbinieki ievēro attiecīgos noteikumus.
OLAF nav pilnvarots cīnīties pret krāpšanu, kas neskar Eiropas Savienības budžetu. Citiem vārdiem – ir jābūt iesaistītai ES naudai. Tas pats attiecas uz cīņu pret korupciju – OLAF var izmeklēt tikai tās lietas, kurās šķiet iesaistīti ES darbinieki.

Kā OLAF strādā?

OLAF pilnvaras un uzdevumi aptver trīs galvenās jomas: izmeklēšana un koordinācija, informācijas vākšana un krāpšanas apkarošanas politikas izstrāde. OLAF ir tiesības veikt administratīvu izmeklēšanu, taču tas var palīdzēt arī dalībvalstu iestādēm veikt administratīvu vai kriminālizmeklēšanu vai koordinēt pārrobežu lietas.

OLAF tiesības veikt izmeklēšanu lielākoties ir atkarīgas no konkrētā jautājuma būtības – OLAF var veikt kratīšanu ES ierēdņu birojos, bet ne viņu mājās. OLAF izmeklētāji var veikt pārbaudes uz vietas ES subsīdiju saņēmēju uzņēmumos, bet OLAF izmeklētāji nevar iekļūt telpās ar varu, to var tikai vietējās iestādes. OLAF izmeklēšana nevar attiekties uz personām, kas nestrādā ES labā un nav saistītas ar ES naudu.
OLAF darbs aptver visas iestādes, struktūras, birojus un aģentūras, kas saņem ES finansējumu, bet no ģeogrāfiskā viedokļa tas aptver visu 27 dalībvalstu teritorijas. Tomēr OLAF var darboties arī trešās valstīs gadījumos, kad ir iesaistīti Eiropas līdzekļi un uz nolīgumu pamata ir iespējama sadarbība ar šīm valstīm.

Vai OLAF var sodīt pārkāpējus?

Nē. OLAF ir tikai administratīvs izmeklēšanas dienests. OLAF sagatavotie izmeklēšanas noslēguma ziņojumi satur tikai ieteikumus. Ja ir pierādījumi par iespējumu noziedzīgu rīcību, ziņojumu ir jānosūta attiecīgajai valsts tiesībaizsardzības iestādei. Ja ir pierādījumi par profesionālās darbības noteikumu pārkāpumu, jautājumu jāizskata attiecīgās ES iestādes disciplinārlietu struktūrai. Neatkarīgi no iepriekšminētā nepareizi izlietotie līdzekļi ir jāatgūst tai struktūrai, kas tos sākotnēji izmaksāja, proti, Eiropas Komisijai.

Kāda veida Eiropas struktūra ir OLAF?

OLAF ir Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāts. Tā politiskā vadība ir uzticēta Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam, kurš ir atbildīgs par administratīvajām lietām, revīziju un krāpšanas apkarošanu.
Tomēr izmeklēšanas un operatīvās darbības jomā OLAF nav atkarīgs no Eiropas Komisijas un nav pakļauts nevienas citas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras, ne arī valstu valdību norādījumiem.
Šādu konstrukciju bieži vien sauc par „hibrīda statusu”.

Kas ir OLAF partneri?

OLAF uztur tiešus kontaktus ar partneriem ES iestādēs, dalībvalstīs un trešās valstīs (valsts tiesu iestādēm, muitu, policiju un citām administratīvām iestādēm), kā arī ar Eurojust, Europol un starptautiskām organizācijām, piemēram, ANO vai Pasaules banku. OLAF izmeklēšanu veic sadarbībā ar saviem partneriem, piedāvā tiem palīdzību, sniedzot Kopienas līmenī iegūto informāciju, un koordinē operatīvās darbības pārrobežu lietās.

OLAF darbinieki?

OLAF personāla sastāvā pašlaik ir apmēram 400 darbinieki no visas ES. 70% OLAF darbinieku nodarbojas ar uzdevumiem, kas saistīti ar Biroja operatīvo darbību. Ņemot vērā OLAF uzdevumus, daudzi no viņiem iepriekš ir bijuši tiesneši, muitas ierēdņi, policijas ierēdņi kriminālās izmeklēšanas jomā, nodokļu inspektori, finanšu uzraugi, revidenti vai informācijas vākšanas eksperti.

Kas ir Cik daudz izmaksā OLAF darbība?

OLAF ikgadējais budžets ir vairāk nekā 50 miljoni eiro. Laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam OLAF izmeklēšanu rezultātā katru gadu tika atgūti vairāk nekā 200 miljoni eiro.

Kas uzrauga OLAF izmeklēšanas darbu?

Pastāv stingra OLAF izmeklēšanu iekšēja kontrole, kas pamatojas uz OLAF procedūru rokasgrāmatu, attiecīgajiem Eiropas Kopienas tiesību aktiem un spēkā esošajiem pamattiesību instrumentiem.
Tiesas kontroli pār OLAF īsteno Eiropas Pirmās instances tiesa Luksemburgā, kurā sūdzību var iesniegt katrs, ko tieši aizskārusi OLAF rīcība. Netieši arī dalībvalstu tiesu iestādes pārbauda OLAF darbības tiesiskumu tajos gadījumos, kad OLAF izmeklētās lietas nosūta tām izskatīšanai.

Pastāv arī OLAF Uzraudzības komiteja, kas izveidota no pieciem neatkarīgiem ārējiem ekspertiem, kas regulāri uzrauga OLAF izmeklēšanas darbību. Pēc ģenerāldirektora lūguma vai pēc savas ierosmes Komiteja sniedz ģenerāldirektoram atzinumus par biroja darbību, tomēr neiejaucoties nepabeigto izmeklēšanu veikšanā.

Kā es varu paziņot OLAF par savām aizdomām par krāpšanu vai korupciju?

Katrs var informēt OLAF par aizdomām par krāpšanu vai korupciju, kas skar Eiropas Savienības finansiālās intereses. Eiropas iestāžu darbinieki, kas vēlas informēt par nepilnībām savos dienestos, var saņemt īpašu aizsardzību. Vispārīgais noteikums – jo savlaicīgāka un konkrētāka ir informācija, jo labāk. Ja Jūsu rīcībā ir dokumenti, kas pamato Jūsu informāciju, lūdzu iesniedziet arī tos. Jūs varat sazināties ar OLAF visās oficiālajās valodās, izmantojot šādus saziņas līdzekļus:

  • nosūtot vēstuli uz šādu adresi: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations + Operations, B-1049 Brussels, Belgium
  • pa e-pastu: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • pa bezmaksas tālruni

Visa kontaktinformācija atrodama: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) pārstāvis

Tālr : +32 (0)2 296.5425
Fakss : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 28/04/2015