DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

OLAF/08/06 Briuselis, 2008 m. liepos 22.d.

Kas yra OLAF?

OLAF – tai Europos kovos su sukčiavimu tarnybos prancūziško pavadinimo (Office européen de lutte anti-fraude) akronimas. OLAF nėra nei Europos policijos skyrius, nei slapta tarnyba ar prokuratūra. OLAF yra administracinė ES tyrimų tarnyba, siekianti kovoti su ES kenkiančiu sukčiavimu ir korupcija. Saugodama ES biudžetą OLAF dirba Europos mokesčių mokėtojų labui. Tarnyba įkurta 1999 m., jos būstinė – Briuselyje.

Ką OLAF daro?

Milijonai cigarečių nelegaliai įvežamos iš Balkanų į ES, NVO nesąžiningai tam pačiam plėtros projektui iš skirtingų paramos teikėjų gaunamas dvigubas finansavimas, konfliktas tarp rangovų ir ES pareigūno, leidusio jiems pateikti per dideles sąskaitas ir užsisakiusio jų paslaugas asmeniniam reikalui, kad pasipelnytų – tai tik trys pavyzdžiai iš daugiau nei 200 įtariamo sukčiavimo ir korupcijos atvejų, kuriuos OLAF kasmet tiria.
OLAF uždavinys – saugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ir kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, pavyzdžiui, su finansinių padarinių turinčiais sunkiais nusižengimais Europos institucijose. Kitaip tariant, OLAF saugo mokesčių mokėtojų pinigus užtikrindama, kad ES lėšos būtų tinkamai panaudojamos, kad ES gautų visas jai priklausančias įplaukas ir kad ES darbuotojai elgtųsi pagal taisykles.

OLAF nekovoja su sukčiavimu, nesusijusiu su Europos Sąjungos biudžetu. Tai reiškia, kad tiriamas atvejis turi būti susijęs su ES lėšomis. Tas pats galioja ir kovai su korupcija. OLAF gali tirti tik su ES darbuotojais susijusius atvejus.

Kaip OLAF dirba?

OLAF turi įgaliojimų ir veikia trijose pagrindinėse srityse: tyrimai ir koordinavimas, žvalgyba ir kovos su sukčiavimu politikos plėtra. OLAF gali pati atlikti administracinius tyrimus ir padėti valstybių narių institucijoms atlikti administracinius ar baudžiamuosius tyrimus arba koordinuoti tarptautines bylas.

OLAF tyrimų įgaliojimai daugiausia priklauso nuo tiriamo dalyko: OLAF gali atlikti kratą ES pareigūnų biuruose, bet ne namuose. OLAF tyrėjai gali atlikti patikras ES subsidijų gavėjų įmonėse, tačiau jie negali įsiveržti į patalpas. Tą gali padaryti tik nacionalinės institucijos. OLAF negali tirti ES labui ar su ES lėšomis nedirbančių asmenų.

OLAF veikla apima visas ES finansuojamas institucijas, įstaigas, biurus ir agentūras ir visas 27 valstybes nares. OLAF gali įsikišti trečiosiose šalyse, kai Europos Sąjungos lėšoms gresia pavojus ir kai su šiomis šalimis susitarus galima bendradarbiauti.

Ar OLAF gali nubausti pažeidėjus?

Ne. OLAF yra tik administracinė tyrimų tarnyba. Pasibaigus tyrimui parengtoje ataskaitoje pateikiamos tik rekomendacijos. Jei yra įrodymų, kad buvo padarytas nusikaltimas, ataskaita turi būti perduota atitinkamoms nacionalinėms teisminėms institucijoms. Jei yra įrodymų, kad pažeidžiamos darbo taisyklės, atitinkamos ES institucijos drausminė tarnyba privalo tai išnagrinėti. Neatsižvelgiant į tai, neteisėtai panaudotas lėšas turi susigrąžinti jas skyrusi institucija, pvz., Europos Komisija.

Kokia Europos įstaiga yra OLAF?

OLAF yra Europos Komisijos generalinis direktoratas. Ji priklauso Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo, atsakingo už administracinius reikalus, auditą ir kovą su sukčiavimu, politinės atsakomybės sričiai.
Tačiau tyrimų ir operacijų srityse OLAF veikia nepriklausomai nuo Europos Komisijos ir nesivadovauja jokiais kitų ES institucijų, įstaigų, biurų, agentūrų ar šalių vyriausybių nurodymais.
Kartais tokia organizacija apibūdinama kaip hibridinė.

Kas yra OLAF partneriai?

OLAF palaiko tiesioginius ryšius su partneriais ES institucijose, valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse (nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, muitinėmis, policijos ir kitomis administracinėmis institucijomis), Eurojustu, Europolu bei tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, JT ar Pasaulio banku. OLAF atlieka tyrimus bendradarbiaudama su partneriais, jiems padeda, suteikdama Bendrijos lygiu surinktą informaciją, ir koordinuoja operatyvinius veiksmus tarptautinėse bylose.

Kas dirba OLAF?

Šiuo metu OLAF dirba apie 400 darbuotojų iš visos ES. 70 % OLAF darbuotojų dirba Tarnybos operatyvinės veiklos srityje. Atsižvelgiant į OLAF užduočių pobūdį daugelis jų turi teisėjo, muitinės pareigūno, kriminalinės policijos pareigūno, mokesčių inspektoriaus, finansų kontrolieriaus, auditoriaus arba žvalgybos eksperto patirties.

Kiek kainuoja OLAF veikla?

OLAF metinis biudžetas yra daugiau nei 50 mln. EUR. 2005–2007 m. kasmet po OLAF tyrimų buvo susigrąžinta daugiau nei 200 mln. EUR.

Kas tikrina OLAF tyrimų veiklą?

OLAF turi griežtas tyrimų vidaus kontrolės priemones, parengtas pagal OLAF procedūrų vadovą, galiojančią Europos bendrijos teisę ir esamas pagrindinių teisių priemones.
OLAF teisminę kontrolę vykdo Liuksemburge įsikūręs Europos pirmosios instancijos teismas, kuriam bet kuris tiesiogiai su OLAF veiksmais susijęs asmuo gali pateikti skundą. Kai OLAF bylos perduodamos ES valstybių narių nacionalinėms teisminėms institucijoms, jos netiesiogiai tikrina OLAF veiksmų teisėtumą.

Be to, OLAF turi iš nepriklausomų išorės ekspertų sudarytą priežiūros komitetą, kuris reguliariai stebi OLAF tyrimų veiklą. Savo iniciatyva arba generalinio direktoriaus prašymu komitetas generaliniam direktoriui teikia nuomones apie Tarnybos veiklą, tačiau nesikiša į atliekamų tyrimų eigą.

Kaip galiu pranešti OLAF apie įtariamą sukčiavimą ar korupciją?

Bet kuris asmuo gali pranešti OLAF apie įtariamo sukčiavimo ar korupcijos atvejus, kenkiančius Europos Sąjungos finansiniams interesams. Europos institucijų darbuotojai, norintys pranešti apie pažeidimus jų tarnybose (informatoriai), gali gauti specialią apsaugą. Bendroji taisyklė: kuo anksčiau ir kuo tikslesnė informacija pateikiama, tuo geriau. Jei turite informaciją patvirtinančių dokumentų, pateikite juos. Į OLAF galite kreiptis visomis oficialiomis kalbomis šiais būdais:

  • Paštu: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgium
  • Elektroniniu paštu OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • Nemokama telefono linija

Visa kontaktinė informacija skelbiama: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atstovas spaudai

Tel. : +32 (0)2 296.5425
Faks. : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai
Paskutinį kartą atnaujinta: 28/04/2015