GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

OLAF/08/06 Brüsszel, 2008 július 22

Mi az OLAF?

Az OLAF az Európai Csalás Elleni Hivatal francia elnevezésének (Office européen de lutte anti-fraude) rövidítése. Nem európai rendőralakulatról van szó, nem is titkosszolgálatról vagy vádhatóságról, hanem az EU közigazgatási vizsgálati szolgálatáról, amelynek célja az Uniót érintő csalások és korrupciós ügyek elleni küzdelem. Az OLAF az európai adófizetők érdekeit szolgálja azáltal, hogy az EU költségvetése felett őrködik. 1999-ben jött létre, székhelye Brüsszelben található.

Mivel foglalkozik az OLAF?

Amennyiben csempészek több millió szál cigarettát hoznak be az EU-ba a Balkánról, vagy egy nem kormányzati szervezet különböző forrásokból kétszeresen kap támogatást ugyanarra a fejlesztési projektre, esetleg alvállalkozók összejátszanak egy uniós tisztviselővel, akit megkérnek, hogy hagyja jóvá rendkívül magas összegről kiállított számláikat, és ezért cserében magánmunkát végeznek nála: ilyen és ehhez hasonló esetekben az OLAF évente több mint kétszáz vizsgálatot indít csalás és korrupció gyanúja miatt.

Az OLAF feladata az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, valamint a csalás, a korrupció és más, pénzügyi vonzatú jogellenes tevékenységek elleni küzdelem, beleértve az európai intézményeken belül elkövetett súlyos hivatali mulasztásokat is. Úgy is mondhatjuk, hogy az OLAF az adófizetők pénzét védi, biztosítva, hogy az uniós pénzeszközöket megfelelő módon költsék el, az EU maradéktalanul hozzájusson az őt megillető bevételekhez, és az EU alkalmazottai az előírásoknak megfelelően viselkedjenek.

Az OLAF hatásköre nem terjed ki olyan csalási ügyek kivizsgálására, amelyek nem érintik az Európai Unió költségvetését. Kizárólag olyan ügyekben járhat el, amelyek tárgya az uniós pénzek felhasználása. Ugyanez vonatkozik a korrupció elleni küzdelemre is: az OLAF csak olyan ügyet vizsgálhat, amelyben uniós alkalmazottak részvétele merül fel.

Hogyan végzi az OLAF a munkáját?

Az OLAF megbízatása és feladatköre a következő három fő területre terjed ki: vizsgálatok folytatása és koordinálása, felderítés, valamint a csalás elleni politika továbbfejlesztése. Megbízatása szerint az OLAF közigazgatási vizsgálatok végzésére jogosult, de segítheti a tagállami hatóságok munkáját is azzal, hogy részt vesz az általuk végzett közigazgatási vizsgálatok vagy bűnügyi nyomozások lefolytatásában, vagy összehangolja a több államot érintő ügyeket.

Az OLAF vizsgálati hatásköre elsősorban a vizsgálat tárgyától függ: az OLAF jogosult átkutatni az uniós tisztviselők irodáját, de otthonukba nem léphet be. Vizsgálói helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek az uniós támogatások kedvezményezettjeinek telephelyén, ám erőszakkal nem hatolhatnak be oda, erre ugyanis csak a nemzeti hatóságok jogosultak. Az OLAF kizárólag az EU-nál dolgozó vagy uniós pénzekkel foglalkozó személyeket vizsgálhatja.

Az OLAF tevékenysége valamennyi uniós finanszírozású intézményre, szervre, hivatalra és ügynökségre kiterjed, valamint a 27 tagállam teljes földrajzi területét átfogja. Ezenkívül az OLAF harmadik országokban is közbenjárhat az uniós pénzeszközök ügyében, amennyiben az adott állammal kötött megállapodás lehetőséget biztosít az együttműködésre.

Szabhat-e ki az OLAF büntetést az elkövetőkre?

Nem. Az OLAF kizárólag közigazgatási vizsgálatokat folytat. Vizsgálati jelentései kizárólag ajánlásokat tartalmaznak. Amennyiben bűncselekményre utaló bizonyíték kerül a birtokába, jelentését az érintett nemzeti igazságügyi hatóságokhoz kell továbbítania. Amennyiben szakmai szabályszegésére utaló bizonyítékra derít fényt, az ügyet az érintett uniós intézmény fegyelmi szervének kell megvizsgálnia. Mindezektől függetlenül a jogellenesen felhasznált pénzeszközöket az eredeti folyósító szerv (például az Európai Bizottság) mindenképpen köteles visszafizettetni.

Milyen uniós szerv az OLAF?

Az OLAF az Európai Bizottság egyik főigazgatósága. Politikai szempontból az Európai Bizottság igazgatási, ellenőrzési és csalásellenes ügyekért felelős alelnökének irányítása alá tartozik.
Ugyanakkor a vizsgálatok és műveletek terén az OLAF az Európai Bizottságtól független, és nem fogad el utasítást az Unió egyetlen intézményétől, szervétől, hivatalától vagy ügynökségétől, illetve egyetlen kormánytól sem.

Emiatt néha „hibrid” jogállásúnak nevezik.

Kik az OLAF partnerei?

Az OLAF közvetlen kapcsolatot tart fenn az uniós intézményekben, a tagállamokban és a harmadik országokban működő partnereivel (nemzeti igazságügyi hatóságok, vámszervek, rendőrség és egyéb hatóságok), valamint az Eurojusttal, az Europollal és különböző nemzetközi szervezetekkel (például az ENSZ-szel és a Világbankkal). Az OLAF partnereivel együttműködve végzi vizsgálatait, és segítséget is nyújt nekik: rendelkezésükre bocsátja a közösségi szinten összegyűjtött információkat, valamint összehangolja a több államot érintő ügyekben végzett operatív fellépéseket.

Kik dolgoznak az OLAF-nál?

Az OLAF-nak jelenleg mintegy 400 alkalmazottja van, akik az EU különböző tagállamainak állampolgárai. Az OLAF munkatársainak 70%-a a hivatal operatív tevékenységével kapcsolatos feladatokat végzi. Az OLAF feladataira való tekintettel a munkatársak közül sokan volt igazságügyi tisztviselők, vámtisztek, bűnügyi rendőrök, adóellenőrök, pénzügyi ellenőrök, könyvvizsgálók vagy felderítési szakemberek.

Mennyibe kerül az OLAF működése?

Az OLAF költségvetése éves szinten meghaladja az 50 millió eurót. Ugyanakkor a vizsgálatai alapján 2005 és 2007 között évente több mint 200 millió eurót sikerült visszafizettetni (az uniós költségvetésbe).

Ki ellenőrzi az OLAF munkáját?

Az OLAF szigorú belső ellenőrzési mechanizmust alkalmaz a saját vizsgálataival kapcsolatban. Az ellenőrzések alapja az OLAF eljárási kézikönyve, a hatályos európai közösségi jog és a hatályos alapjogi okmányok.

Az OLAF feletti bírói kontrollt a luxembourgi székhelyű Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága gyakorolja, amelynél bárki panaszt tehet, akit az OLAF valamely intézkedése közvetlenül érint. Közvetett módon az uniós tagállamok nemzeti igazságügyi hatóságai is ellenőrzik az OLAF fellépéseinek törvényességét, valahányszor OLAF-fal kapcsolatos ügyet utalnak hozzájuk.

Ezenkívül az OLAF mellett egy öt független külső szakértőből álló OLAF-felügyelőbizottság működik, amely rendszeresen ellenőrzi az OLAF vizsgálati tevékenységét. A felügyelőbizottság a főigazgató felkérésére vagy saját kezdeményezésére véleményt nyilvánít a főigazgatónak a Hivatal tevékenységéről, anélkül azonban, hogy beavatkozna a folyamatban levő vizsgálati eljárásokba.

Hogyan tájékozathatom az OLAF-ot arról, ha csalás vagy korrupció gyanúja merül fel?

Az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás vagy a korrupció gyanújáról bárki tájékoztathatja az OLAF-ot. Amennyiben az európai intézmények alkalmazottai saját szolgálatuknál történt jogsértésről akarnak jelentést tenni (ún. belső informátorok), külön védelemben részesülhetnek. Általánosan elmondható, hogy annál jobb, minél korábban jelentik be az információt, és minél konkrétabb formában. Amennyiben bejelentését iratokkal is alá tudja támasztani, kérjük, ezeket is nyújtsa be. Az OLAF-hoz bármelyik hivatalos nyelven fordulhat a következő lehetőségek valamelyikének igénybevételével:

  • levélben: European Commission (Európai Bizottság), European Anti-Fraud Office (OLAF) (Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)), Investigations+Operations (Vizsgálatok és műveletek), B-1049 Brussels (Brüsszel), Belgium
  • e-mailben: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • ingyenesen hívható telefonszámon.

Valamennyi elérhetőség megtalálható az alábbi internetes oldalon: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) szóvivője

Telefon : +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Eseménynaptár
Utolsó frissítés: 28/04/2015