USEIN KYSYTTYÄ

OLAF/08/06 Bryssel 22. heinäkuuta 2008

Mikä on OLAF?

OLAF on lyhenne Euroopan petostentorjuntaviraston ranskankielisestä nimestä ”Office européen de lutte anti-fraude”. OLAF ei siis ole eurooppalainen poliisi, salainen palvelu eikä julkinen syyttäjä vaan käytännön tutkintaa harjoittava hallinnollinen yksikkö. OLAFin tehtävänä on torjua EU:n varoihin vaikuttavia petoksia ja korruptiota. Suojelemalla EU:n talousarviota OLAF toimii eurooppalaisten veronmaksajien eduksi. OLAF perustettiin vuonna 1999, ja se sijaitsee Brysselissä.

Mitä OLAF tekee?

OLAF ottaa vuosittain käsiteltäväksi yli 200 tapausta, joissa epäillään petosta tai korruptiota. Esimerkkeinä voidaan mainita miljoonien savukkeiden salakuljetus Balkanilta EU:hun, petollisesti toimiva kansalaisjärjestö, joka hankki kaksinkertaisen rahoituksen yhteen kehitysyhteistyöhankkeeseen sekä urakoitsijoiden kanssa vehkeillyt EU:n virkamies, joka hyväksyi urakoitsijoiden liian suuret laskut, kun nämä tekivät yksityisesti töitä hänen hyväkseen.

OLAFin tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja ja torjua petoksia, korruptiota ja muita sääntöjenvastaisia toimia sekä estää EU:n toimielimissä tapahtuvat väärinkäytökset, joilla on taloudellisia seurauksia. Toisin sanoen OLAF suojelee veronmaksajien rahoja varmistamalla, että EU:n varat käytetään asianmukaisesti, ettei EU jää ilman sille kuuluvia tuloja ja että EU:n henkilöstö noudattaa sääntöjä.
OLAFilla ei ole valtuuksia torjua sellaisia petoksia, jotka eivät liity EU:n talousarvioon. Vastaavasti OLAF voi tutkia ainoastaan sellaisia korruptiotapauksia, joissa näyttäisi olevan osallisena EU:n henkilöstön jäseniä.

Millaiset valtuudet OLAFilla on?

OLAFin toimivaltuudet käsittävät tutkimusten tekemisen ja koordinoinnin, tiedonhankinnan sekä petostentorjuntapolitiikan kehittämisen. OLAFilla on valtuudet suorittaa hallinnollisia tutkimuksia, minkä lisäksi se voi auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia niiden hallinnollisissa tutkimuksissa tai rikostutkinnassa tai koordinoimalla kansainvälisten tapausten tutkintaa.

OLAFin tutkintavaltuudet vaihtelevat tutkimuksen kohteen mukaan. Se voi esimerkiksi tutkia EU:n virkamiesten toimistot muttei heidän kotejaan. OLAFin tutkijat voivat tutkia EU:n tukia saavat yritykset paikan päällä mutta he eivät voi tunkeutua niiden tiloihin voimakeinoin, toisin kuin kansalliset viranomaiset. OLAFin tutkimukset eivät kohdistu henkilöihin, jotka eivät ole EU:n palveluksessa tai jotka eivät ole millään lailla tekemisissä EU:n varojen kanssa.

OLAFin valtuudet ulottuvat kaikkiin EU:n varoilla toimiviin toimielimiin, elimiin, virastoihin ja laitoksiin sekä kaikkien 27 jäsenvaltion alueelle. OLAF voi tehdä tutkimuksia myös yhteisön ulkopuolisissa maissa silloin, kun EU:n varat ovat vaarassa ja yhteistyö kyseisten maiden kanssa on mahdollista sopimusten perusteella.

Voiko OLAF rankaista rikosten tekijöitä?

Ei. OLAF on ainoastaan käytännön tutkintaa harjoittava hallinnollinen yksikkö. Sen tutkinnan päätteeksi laatimissa raporteissa esitetään vain suosituksia. Jos on saatu todisteita siitä, että rikos on todennäköisesti tapahtunut, raportti on lähetettävä asianomaisille kansallisille oikeusviranomaisille. Jos on näyttöä ammattisääntöjen rikkomisesta, on asianomaisen EU:n toimielimen kurinpitoasioita käsittelevän elimen tutkittava asia. Tapauksesta riippumatta väärinkäytetyt varat on aina perittävä takaisin. Varat perii ne myöntänyt taho, esimerkiksi Euroopan komissio.

Millainen EU:n elin OLAF on?

OLAF on pääosasto Euroopan komissiossa. Poliittinen vastuu OLAFista on hallintoasioista, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavalla Euroopan komission varapuheenjohtajalla.
OLAF toimii kuitenkin itsenäisesti harjoittaessaan tutkimustoimintaa ja toteuttaessaan operaatioita eikä ota ohjeita Euroopan komissiolta eikä miltään muultakaan EU:n toimielimeltä, elimeltä, virastolta tai laitokselta eikä miltään hallitukselta.

OLAFin asema on siis kaksijakoinen: se on tutkimustoiminnassaan riippumaton mutta kuitenkin komission alainen.

Ketkä ovat OLAFin kumppaneita?

OLAFilla on suorat yhteydet kumppaneihinsa EU:n toimielimissä, jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa (kansalliset oikeus-, tulli-, poliisi- ja muut viranomaiset) sekä Eurojustiin, Europoliin ja kansainvälisiin järjestöihin kuten YK:hon ja Maailmanpankkiin. OLAF toteuttaa tutkimuksia yhteistyössä kumppaneidensa kanssa, tarjoaa apua toimittamalla yhteisön alueelta kerättyjä tietoja ja koordinoi operatiivisia toimia kansainvälisissä tapauksissa.

Ketkä työskentelevät OLAFille?

OLAFilla on nykyisin palveluksessaan noin 400 henkilöä kaikkialta EU:sta. Heistä 70 prosenttia hoitaa operatiiviseen toimintaan liittyviä tehtäviä. Kuten OLAFin tehtäviin sopii, monet heistä ovat toimineet aikaisemmin tuomareina, tullivirkailijoina, rikospoliiseina, verotarkastajina, varainhoidon valvojina, tilintarkastajina tai tiedonhankinnan asiantuntijoina.

Kuinka paljon OLAFin toiminta maksaa?

OLAFin vuosibudjetti on yli 50 miljoonaa euroa. Vuosina 2005–2007 varoja perittiin takaisin yli 200 miljoonaa euroa vuodessa OLAFin tutkimusten ansiosta.

Kuka valvoo OLAFin tutkimustoimintaa?

OLAFissa on tiukka sisäinen valvonta, joka perustuu OLAFin käsikirjaan, Euroopan yhteisöjen lainsäädäntöön ja voimassaoleviin perusoikeuksia koskeviin asiakirjoihin.

Tuomioistuinvalvontaa harjoittaa Luxemburgissa sijaitseva Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, jossa kuka tahansa, jota OLAFin toiminta suoraan koskettaa, voi nostaa kanteen. Myös EU:n jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset voivat välillisesti tarkastaa OLAFin toiminnan laillisuuden silloin, kun OLAFin tapaukset saatetaan niiden käsiteltäväksi.

OLAFin tutkimustoimintaa valvoo säännöllisesti myös OLAFin valvontakomitea, jossa on viisi riippumatonta ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Valvontakomitea antaa lausuntoja OLAFin toiminnasta OLAFin pääjohtajalle omasta aloitteestaan tai tämän pyynnöstä, muttei kuitenkaan puutu vireillä oleviin tutkimuksiin.

Miten OLAFille voi ilmoittaa petos- tai korruptioepäilyistä?

Kuka tahansa voi ilmoittaa OLAFille EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavista petos- tai korruptioepäilyistä. EU:n toimielinten henkilöstö voi ilmoittaa sääntöjenvastaisuuksista omassa yksikössään ja saada erityistä ilmiantajille tarkoitettua suojelua. Yleisesti voidaan todeta, että mitä aikaisemmin ilmoitus tehdään ja mitä täydellisemmät tiedot annetaan, sitä parempi. On myös syytä esittää kaikki mahdolliset ilmoitusta tukevat asiakirjat. OLAFiin voi ottaa yhteyttä kaikilla virallisilla kielillä

  • lähettämällä kirjeen osoitteeseen: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgia
  • sähköpostitse: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • soittamalla maksuttomaan vihjepuhelimeen.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tiedottaja
Puhelin : +32 (0)2 296.54.25
Faksi : +32 (0)2 299.81.01
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri
Viimeisin päivitys: 02/06/2014