KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

OLAF/08/06 Brüssel 22 juuli 2008

Mis on OLAF?

OLAF on Euroopa Pettustevastase Ameti prantsuskeelse nime Office européen de lutte anti-fraude lühend. OLAF ei ole Euroopa politseiüksus, salateenistus ega prokuratuur, vaid ELi halduslik uurimistalitus, mille eesmärk on võitlus ELi kahjustava pettuse ja korruptsiooni vastu. Kaitsetes ELi eelarvet, töötab OLAF Euroopa maksumaksjate huvides. Amet loodi 1999. aastal ja see asub Brüsselis.

Mida OLAF teeb?

Miljonite sigarettide salakaubavedu Balkani riikidest ELi; mittetulundusühing, kes taotles pettuse teel erinevatelt rahastajatelt topeltrahastamist ühe ja sama arendusprojekti jaoks; kokkulepped töövõtjate ja ELi ametniku vahel, kes lubas neil esitada ülemääraseid arveid ja lasi teha töid isiklikuks tarbeks — need on vaid kolm näidet rohkem kui 200 võimalikust pettuse ja korruptsiooni juhtumist, mida OLAF uurib igal aastal.
OLAFi ülesandeks on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ning võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas selliste raskete eksimustega Euroopa institutsioonides, millel on finantstagajärjed. Teisisõnu kaitseb OLAF maksumaksjate raha tagades, et ELi rahalisi vahendeid kasutatakse nõuetekohaselt, et EL ei jää ilma oma tuludest ning et ELi töötajad tegutsevad eeskirjade kohaselt.
OLAFi pädevusse ei kuulu võitlus pettusega, mis ei ole seotud Euroopa Liidu eelarvega. Teisisõnu, pettus peab seonduma ELi eraldatud vahenditega. Sama põhimõte kehtib ka korruptsioonivastase võitluse kohta: OLAF saab uurida ainult juhtumeid, mille osalised on ELi institutsioonide, asutuste ja ametite töötajad.

Kuidas OLAF töötab?

OLAFi volitused ja ülesanded hõlmavad kolme peamist valdkonda: uurimised ja koostöö koordineerimine, teabe kogumine ning pettustevastase poliitika arendamine. OLAFil on volitused teostada haldusjuurdlusi ning ta võib ka aidata liikmesriikide ametiasutusi, olles neile abiks haldusjuurdlustes või kriminaaluurimistes või aidates kaasa koostööle piiriüleste juhtumite lahendamisel.

OLAFi volitused uurimiste läbiviimisel sõltuvad suurel määral konkreetsest juhtumist. Näiteks võib OLAF läbi otsida ELi ametnike kontoreid, kuid mitte nende kodusid. OLAFi uurijad võivad ELi toetusi saavates ettevõtetes teostada kohapealset kontrolli, kuid nad ei tohi siseneda ettevõtte keeldu eirates ja jõudu kasutades – seda saavad teha ainult liikmesriikide ametiasutused. OLAF ei saa uurida nende isikute tegevust, kes ei tööta ELi heaks ega ole seotud ELi eelarvevahenditega.

OLAFi töö hõlmab kõiki ELi rahastatavaid institutsioone, asutusi ja ameteid ning geograafiliselt 27 liikmesriigi territooriumi. Samuti võib OLAF sekkuda kolmandate riikide juhtumitesse, kui kaalul on Euroopa eelarve kasutamine ja kui koostöö nende riikidega on sõlmitud lepingute alusel võimalik.

Kas OLAF saab karistada süütegude toimepanijaid?

Ei saa. OLAF on ainult halduslik uurimistalitus. Uurimise lõpus OLAFi poolt esitatav aruanne sisaldab ainult soovitusi. Kui on tõendeid võimaliku kuriteo kohta, tuleb aruanne saata vastavatele riiklikele õigusasutustele. Kui on tõendeid kutse-eeskirjade rikkumise kohta, peab ELi kahjustatud institutsiooni distsiplinaarorgan seda hindama. Sõltumata uurimise tulemusest peab kuritarvitatud vahendid tagasi nõudma asutus, kes need algselt välja maksis, nt Euroopa Komisjon.

Millist liiki Euroopa asutus on OLAF?

OLAF on loodud Euroopa Komisjoni peadirektoraadina. Ta kuulub halduse, auditi ja pettustevastase võitluse eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi poliitilisse vastutusalasse.
Siiski on OLAF uurimistes ja operatiivtöös Euroopa Komisjonist sõltumatu ega allu ka ühelegi teisele ELi institutsioonile, asutusele, ametile ega riigi valitsusele.

Sellist staatust nimetatakse vahel hübriidseks staatuseks.

Kes on OLAFi partnerid?

OLAFil on otsekontaktid oma partneritega ELi institutsioonides, liikmesriikides ja kolmandates riikides (riiklikud õigusasutused, tolli-, politsei- ja muud haldusasutused) ning Eurojusti, Europoli ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks ÜRO ja Maailmapangaga. OLAF viib uurimisi läbi koostöös oma partneritega, pakub neile abi edastades ühenduse tasandil kogutud teavet, ning aitab kaasa koostööle operatiivtegevusel piiriülestes juhtumites.

Kes töötavad OLAFis?

OLAFis töötab praegu ligikaudu 400 töötajat kogu EList. 70 % OLAFi töötajatest täidavad ameti menetlustegevusega seotud ülesandeid. Arvestades OLAFi ülesandeid, on paljudel neist töökogemus kohtunikuna, tolli-, kriminaalpolitsei- või maksuametnikuna, finantskontrolörina, audiitorina või teabeeksperdina.

Kui palju maksab OLAFi tegevus?

OLAFi aastaeelarve on üle 50 miljoni euro. Ajavahemikul 2005–2007 nõuti igal aastal OLAFi juurdluste tulemusel tagasi rohkem kui 200 miljonit eurot.

Kes kontrollib OLAFi uurimistegevust?

OLAFi uurimiste suhtes kohaldatakse ranget sisekontrolli, mis tugineb OLAFi menetluskäsiraamatule, kehtivale Euroopa Ühenduse õigusele ja põhiõiguseid käsitlevatele õigusaktidele.
Kohtulikku kontrolli OLAFi üle teeb Luxembourgis asuv Esimese Astme Kohus, kuhu võivad kaebuse esitada kõik, keda OLAFi tegevus on otseselt kahjustanud. Kaudselt saavad OLAFi tegevuse seaduslikkust kontrollida ka ELi liikmesriikide õigusasutused – nimelt siis, kui OLAFi juhtumid neile menetlemiseks edastatakse.

Lisaks on olemas OLAFi järelevalvekomitee, mis koosneb viiest sõltumatust väliseksperdist ja mis jälgib korrapäraselt OLAFi uurimistegevust. Komitee esitab oma arvamuse ameti tegevuse kohta peadirektorile kas omal algatusel või peadirektori taotlusel, kuid ei sekku käimasolevate uurimiste käiku.

Kuidas ma saan teatada OLAFile pettuse või korruptsiooni kahtlusest?

OLAFile võib Euroopa Liidu finantshuve kahjustava pettuse või korruptsiooni kahtlusest teatada igaüks. Euroopa institutsioonide töötajatele, kes soovivad teatada oma talituses toimuvast eeskirjade eiramisest (rikkumisest teatajad), tagatakse erikaitse. Üldreeglina peetakse kõige paremaks võimalikult varajast teatamist ja võimalikult konkreetse teabe edastamist. Kui on dokumente, mis toetavad esitatud teavet, palun esitage ka need. OLAFiga võite ühendust võtta kõigis ametlikes keeltes erinevate kanalite kaudu:

  • kirja teel aadressil: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgium;
  • e-posti kaudu: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu;
  • helistades tasuta telefoninumbrile.

Kõik kontaktandmed asuvad aadressil: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) pressiesindaja

Tel : +32 (0)2 296.5425
Faks : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava
Viimati muudetud: 28/04/2015