ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ

OLAF/08/06 Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2008

Τι είναι η «OLAF»;

«OLAF» είναι το αρκτικόλεξο της γαλλικής ονομασίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης: «Office européen de lutte anti-fraude.» Η OLAF δεν είναι ευρωπαϊκό αστυνομικό σώμα, μυστική υπηρεσία ή εισαγγελική αρχή. Είναι μια διοικητική υπηρεσία ερευνών της ΕΕ που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς που πλήττουν την ΕΕ. Προστατεύοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η OLAF υπηρετεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων φορολογούμενων. Η Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1999 και έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες.

Τι κάνει η OLAF;

Λαθραία εισαγωγή εκατομμυρίων τσιγάρων στην ΕΕ από τα Βαλκάνια• μια ΜΚΟ λαμβάνει παράνομα διπλή χρηματοδότηση από διαφορετικούς δωρητές για το ίδιο αναπτυξιακό σχέδιο• αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ εργοληπτών και υπαλλήλου της ΕΕ ο οποίος τους επέτρεψε να υποβάλουν υπερβολικά υψηλά τιμολόγια και να εκτελέσουν ιδιωτικές εργασίες για λογαριασμό του: πρόκειται για τρία μόνο παραδείγματα από τις άνω των 200 υποθέσεις εικαζόμενης απάτης και διαφθοράς που ανοίγει η OLAF κάθε χρόνο.

Η αποστολή της OLAF είναι να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταπολεμά την απάτη, τη διαφθορά και όλες τις άλλες παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών παραπτωμάτων εντός των ευρωπαϊκών οργάνων, που έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, η OLAF προστατεύει τα χρήματα των φορολογούμενων διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια της ΕΕ δαπανώνται ορθά, ότι η ΕΕ δεν στερείται των εσόδων που της οφείλονται και ότι το προσωπικό της ΕΕ συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες.

Η OLAF δεν είναι αρμόδια για καταπολέμηση απατών που δεν αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει δηλαδή να διακυβεύονται κονδύλια της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για την καταπολέμηση της διαφθοράς: η OLAF δύναται να διενεργήσει έρευνες μόνο σε υποθέσεις όπου φαίνεται να εμπλέκονται υπάλληλοι της ΕΕ.

Πώς εργάζεται η OLAF;

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της OLAF καλύπτουν τρεις κύριους τομείς: έρευνες και συντονισμός, πληροφορίες και ανάπτυξη της πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης. Η OLAF είναι εξουσιοδοτημένη να διενεργεί διοικητικές έρευνες αλλά δύναται επίσης να συνδράμει τις αρχές των κρατών μελών παρέχοντάς τους βοήθεια στις διοικητικές ή ποινικές έρευνές τους ή συντονίζοντας διακρατικές υποθέσεις.

Οι αρμοδιότητες της OLAF όσον αφορά τη διενέργεια των ερευνών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εξεταζόμενο θέμα: η OLAF μπορεί να διενεργήσει ελέγχους στα γραφεία των υπαλλήλων της ΕΕ αλλά όχι στις κατοικίες τους. Οι ελεγκτές της OLAF μπορούν να διενεργήσουν επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις των αποδεκτών επιχορήγησης της ΕΕ αλλά δεν δύνανται να εισέλθουν δια της βίας όπως μόνο οι κρατικές αρχές δύνανται να πράξουν. Τα άτομα που δεν εργάζονται για την ΕΕ ούτε έχουν σχέση με κονδύλια της ΕΕ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών της OLAF.

Οι δραστηριότητες της OLAF καλύπτουν όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες που έχουν ιδρυθεί από την ΕΕ καθώς και την επικράτεια των 27 κρατών μελών. Η OLAF δύναται επίσης να παρέμβει σε τρίτες χώρες σε περιπτώσεις όπου διακυβεύονται ευρωπαϊκά κονδύλια και η συνεργασία με τις χώρες αυτές είναι δυνατή βάσει συμφωνιών.

Μπορεί η OLAF να τιμωρήσει τους δράστες;

Όχι, η OLAF δεν είναι παρά μια διοικητική υπηρεσία ερευνών. Οι εκθέσεις που συντάσσει στο τέλος των ερευνών απλώς περιέχουν συστάσεις. Εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή αξιόποινη πράξη, τότε η έκθεση πρέπει να διαβιβαστεί στις αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές. Εάν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν παραβίαση επαγγελματικών κανόνων, πρέπει να επιληφθεί το πειθαρχικό σώμα του ενδιαφερόμενου οργάνου της ΕΕ. Ανεξάρτητα από αυτό, τα κονδύλια που έχουν αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης πρέπει να ανακτηθούν από το όργανο που τα κατέβαλε αρχικά, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι είδους ευρωπαϊκή υπηρεσία είναι η OLAF;

Η OLAF είναι οργανωμένη ως Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την πολιτική ευθύνη του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης.

Ωστόσο, στους τομείς των ερευνών και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, η OLAF είναι ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν λαμβάνει εντολές από κανένα άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό ούτε από καμία κυβέρνηση.

Η διάρθρωση αυτή χαρακτηρίζεται ενίοτε «υβριδικό καθεστώς».

Ποιοι είναι οι εταίροι της OLAF;

Η OLAF διατηρεί άμεσες επαφές με τους εταίρους της στα όργανα της ΕΕ, στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες (εθνικές δικαστικές αρχές, τελωνεία, αστυνομικές και λοιπές διοικητικές αρχές) καθώς και με τη Eurojust, τη Europol και με διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή η Παγκόσμια Τράπεζα. Η OLAF διενεργεί έρευνες σε συνεργασία με τους εταίρους της, τους παρέχει βοήθεια κοινοποιώντας πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε κοινοτικό επίπεδο και συντονίζει επιχειρησιακές δραστηριότητες σε διακρατικές υποθέσεις.

Ποιοι εργάζονται για την OLAF;

Η OLAF απασχολεί επί του παρόντος προσωπικό 400 ατόμων από όλες τις χώρες της ΕΕ. Το 70% του προσωπικού της OLAF ασκεί καθήκοντα που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Υπηρεσίας. Λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων της OLAF, πολλά από τα μέλη του προσωπικού έχουν χρηματίσει δικαστικοί, τελωνειακοί, αστυνομικοί δίωξης εγκλήματος, φορολογικοί επιθεωρητές, υπεύθυνοι δημοσιονομικού και λογιστικού ελέγχου ή εμπειρογνώμονες στον τομέα των πληροφοριών.

Πόσο κοστίζει η λειτουργία της OLAF;

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της OLAF ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Κατά την περίοδο 2005-2007 ανακτήθηκαν σε ετήσια βάση περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των ερευνών της OLAF.

Ποιος ελέγχει τις δραστηριότητες ερευνών της OLAF;

Εντός της OLAF οι έρευνές της αποτελούν αντικείμενο αυστηρών εσωτερικών ελέγχων με βάση το εγχειρίδιο διαδικασιών της OLAF, την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα υφιστάμενα μέσα για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η OLAF υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου στο οποίο μπορεί να προσφύγει όποιος θίγεται άμεσα από ενέργεια της OLAF. Εξάλλου, οι εθνικές δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ ελέγχουν έμμεσα τη νομιμότητα των ενεργειών της OLAF όταν τους παραπέμπονται υποθέσεις της OLAF.

Υπάρχει ακόμη η Επιτροπή Εποπτείας της OLAF που αποτελείται από πέντε ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι παρακολουθούν τακτικά τις δραστηριότητες ερευνών της OLAF. Η εν λόγω επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα του Γενικού Διευθυντή, γνωμοδοτεί στον Γενικό Διευθυντή σχετικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει κατά τη διεξαγωγή των ερευνών.

Πώς μπορώ να ενημερώσω την OLAF για υπόνοια απάτης ή διαφθοράς;

Κάθε πολίτης μπορεί να ενημερώσει την OLAF για υπόνοιες απάτης ή διαφθοράς που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών οργάνων που επιθυμούν να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες στις υπηρεσίες τους (εσωτερικοί πληροφοριοδότες) τυγχάνουν ειδικής προστασίας. Ο γενικός κανόνας είναι: όσο νωρίτερα δίνεται η πληροφορία και όσο σαφέστερη είναι, τόσο το καλύτερο. Εάν έχετε στη διάθεσή σας έγγραφα που μπορούν να στηρίξουν τις πληροφορίες σας, παρακαλείσθε να τα καταθέσετε και αυτά. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην OLAF σε όλες τις επίσημες γλώσσες με τους εξής διαφορετικούς τρόπους:

  • Στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgium
  • Στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • Μέσω του αριθμού ατελούς κλήσης

Λεπτομερή στοιχεία για την επικοινωνία: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Τηλ.: +32 (0)2 296.5425
Φαξ : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2015