OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OLAF/08/06 Bruxelles, 22 juli 2008

Hvad er "OLAF"?

"OLAF" er en forkortelse for den franske betegnelse for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig: "Office européen de lutte anti-fraude." OLAF er ikke en europæisk politistyrke, en efterretningstjeneste eller en offentlig anklager: OLAF er EU's administrative undersøgelsesenhed, der skal bekæmpe svig og korruption i EU. OLAF beskytter EU's budget og arbejder således i alle europæiske skatteyderes interesse. Kontoret blev oprettet i 1999 og er baseret i Bruxelles.

Hvad laver OLAF?

Millioner og atter millioner af cigaretter smuglet ind i EU fra Balkanlandene, en ngo, der ulovligt opnår dobbelt finansiering til det samme udviklingsprojekt, en hemmelig aftale mellem kontrahenter og en EU-tjenestemand, som tillader refusion af enormt store fakturaer til gengæld for udførelse af privat arbejde for tjenestemanden: det er blot tre eksempler på over 200 sager om mistanke om svig og korruption, som OLAF indleder hvert år.

Det er OLAF's opgave at beskytte Den Europæiske Unions finansielle interesser og bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, herunder alvorlige tjenesteforseelser i EU-institutionerne, som har finansielle konsekvenser. Med andre ord beskytter OLAF skatteydernes penge ved at sikre, at EU's midler bruges korrekt, at EU ikke unddrages sine retmæssige indtægter, og at de ansatte optræder i overensstemmelse med reglerne.

OLAF er ikke kompetent til at bekæmpe svig, der ikke vedrører Den Europæiske Unions budget. Med andre ord skal der være EU-penge involveret. Det samme gælder for bekæmpelse af korruption, idet OLAF kun kan undersøge sager, hvor EU-ansatte tilsyneladende er involveret.

Hvordan arbejder OLAF?

OLAF's beføjelser og opgaver dækker tre hovedområder: undersøgelser og koordinering, efterretninger og udvikling af en politik til bekæmpelse af svig. OLAF har beføjelser til at foretage administrative undersøgelser, men kan også bistå medlemsstaternes myndigheder med deres administrative eller strafferetlige undersøgelser eller med at koordinere tværnationale sager.

OLAF's undersøgelsesbeføjelser afhænger i høj grad af det pågældende område: EU-tjenestemænd kan få deres kontor ransaget af OLAF – men ikke deres hjem. Modtagere af EU-støtte kan blive underkastet kontrol på stedet af deres virksomhed af OLAF's inspektører – men OLAF's inspektører kan ikke tiltvinge sig adgang; det har kun de nationale myndigheder ret til. Personer, der hverken arbejder for EU eller har aktiviteter, der involverer EU-midler, kan ikke underkastes undersøgelser fra OLAF's side.

OLAF's arbejde omfatter alle institutioner, organer, kontorer og agenturer, som er finansieret af EU, og et geografisk område, der omfatter de 27 medlemsstater. OLAF kan også gribe ind i tredjelande i sager, hvor EU-midler er på spil, og hvis der er indgået en samarbejdsaftale med de pågældende stater.

Kan OLAF straffe lovovertrædere?

Nej. OLAF er udelukkende en administrativ undersøgelsesenhed. De rapporter, kontoret udarbejder efter hver afsluttet undersøgelse, indeholder udelukkende anbefalinger. Hvis der er bevis for en potentiel kriminel handling, skal rapporten oversendes til de relevante nationale retslige myndigheder. Hvis der er klare tegn på en krænkelse af adfærdskodekser, skal det disciplinære organ i den pågældende EU-institution se nærmere på sagen. Under alle omstændigheder skal ulovligt udbetalte midler inddrives af det organ, der oprindelig udbetalte dem, dvs. Europa-Kommissionen.

Hvilken slags EU-organ er OLAF?

OLAF er et generaldirektorat i Europa-Kommissionen. Det er under politisk ledelse af Europa-Kommissionens næstformand, som er ansvarlig for administrative anliggender, revision og bekæmpelse af svig.
Hvad angår undersøgelser og operationer, er OLAF uafhængig af Europa-Kommissionen og modtager ikke instrukser fra andre EU-institutioner, organer, kontorer eller agenturer eller fra regeringer.
Denne struktur beskrives nu og da som en "hybrid struktur".

Hvem er OLAF's partnere?

OLAF har direkte kontakter med sine partnere i EU-institutionerne, i medlemsstaterne og i tredjelande (nationale retslige myndigheder, toldvæsen, politi og andre administrative myndigheder) og med Eurojust, Europol og internationale organisationer, som f.eks. FN eller Verdensbanken. OLAF foretager undersøgelser i samarbejde med sine partnere, bistår dem ved at levere oplysninger, der er indsamlet på EU-niveau, og koordinerer den operationelle indsats i tværnationale sager.

Hvem arbejder i OLAF?

OLAF har på nuværende tidspunkt 400 ansatte fra hele EU, hvoraf 70 % har opgaver i relation til kontorets operationelle aktiviteter. I betragtning af OLAF's opgaver har mange af de ansatte en baggrund som dommere, toldembedsmænd, kriminalbetjente, skatteinspektører, finansinspektører, revisorer eller efterretningseksperter.

Hvad koster det at drive OLAF?

OLAF har et årligt budget på over 50 mio. EUR. I perioden 2005-2007 blev der inddrevet over 200 mio. EUR hvert år takket være OLAF's undersøgelser.

Hvem kontrollerer OLAF's undersøgelser?

I OLAF er der strenge interne kontrolprocedurer af kontorets undersøgelser baseret på OLAF's proceduremanual, gældende EU-lovgivning og eksisterende instrumenter inden for grundlæggende rettigheder.
Den retlige kontrol med OLAF foretages af Den Europæiske Ret i Første Instans i Luxembourg, hvor enhver der er direkte berørt af en OLAF-undersøgelse kan indgive klage. Indirekte kontrollerer de nationale retslige myndigheder i EU-medlemsstaterne også lovligheden af OLAF's aktiviteter, når OLAF henviser sager til dem.

Der findes også et overvågningsudvalg bestående af fem uafhængige eksterne eksperter, som regelmæssigt kontrollerer OLAF's undersøgelser. Udvalget afgiver udtalelser til generaldirektøren om kontorets aktiviteter på eget initiativ eller på generaldirektørens anmodning uden dog at blande sig i igangværende undersøgelser.

Hvordan kan jeg underrette OLAF om en mistanke om svig eller korruption?

Enhver kan underrette OLAF om en mistanke om svig eller korruption, der påvirker Den Europæiske Unions finansielle interesser. Ansatte i EU-institutionerne, der ønsker at underrette om uregelmæssigheder i deres egen tjenestegren (whistleblowers), kan få særlig beskyttelse. Den generelle regel er, at jo tidligere oplysningerne meddeles, og jo mere konkrete de er, jo bedre. Hvis der findes dokumenter til støtte for underretningen, bedes de vedlægges. OLAF kan kontaktes på alle de officielle sprog gennem tre forskellige kanaler:

  • Brev: Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), undersøgelser og operationer, B-1049 Bruxelles, Belgien
  • E-mail: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • Telefon: frikaldsnummer

Alle kontaktoplysninger:: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Talsmand for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Tlf.: +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender

Related videos

OLAF: detect, investigate, protect
OLAF: detect, investigate, protect
Operation Velvet Glove
Operation Velvet Glove

Seneste opdatering: 28/04/2015