ČASTÉ OTÁZKY

OLAF/08/06 V Bruselu dne 22. července 2008

Co je „OLAF"?

„OLAF" je zkratka odvozená z francouzského názvu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (Office européen de lutte anti-fraude). Nejedná se o evropský policejní oddíl, ani tajnou službu či státní zastupitelství. OLAF je administrativní vyšetřovací služba EU, jehož úkolem je bojovat proti podvodům a korupci, které se dotýkají Evropské unie. OLAF dohlíží na unijní rozpočet a pracuje tak v zájmu evropských daňových poplatníků. Úřad byl zřízen v roce 1999 a sídlí v Bruselu.

Čemu se OLAF věnuje?

OLAF se zabývá například nelegálním dovozem mnoha milionů cigaret z Balkánu do Evropské Unie, podvody, jimiž se nevládní organizace snaží od různých dárců získat na stejný rozvojový projekt dva finanční zdroje, nebo podvodnými dohodami mezi dodavateli a úředníkem EU, který je nechal předložit faktury s neúměrně vysokou částkou výměnou za práci provedenou ve svůj prospěch. Každý rok zahájí OLAF v souvislosti s domnělými podvody a korupcí vyšetřování více než 200 případů.

Úkolem úřadu OLAF je chránit finanční zájmy Evropské unie a bojovat proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem, včetně závažných pochybení v rámci evropských orgánů, majícím důsledky z finančního hlediska. Jinými slovy, OLAF chrání peníze daňových poplatníků tím, že dohlíží na řádné využívání prostředků EU a kontroluje, zda Evropská unie nepřichází o příjmy, které jí naleží, a zda její zaměstnanci jednají v souladu s pravidly.

OLAF však není oprávněn bojovat proti podvodům, jež nesouvisejí s rozpočtem Evropské unie. Případy, kterými se zabývá, se musejí týkat finančních prostředků EU. Stejná podmínka pak platí i v případě boje proti korupci – OLAF může vyšetřovat pouze případy, kde existuje podezření na účast zaměstnanců EU.

Jak OLAF pracuje?

Pravomoci a úkoly úřadu OLAF spadají do tří hlavních oblastí, kterými jsou vyšetřování a koordinace, analýza informací a vývoj politiky boje proti podvodům. OLAF je oprávněn provádět správní vyšetřování, ale může rovněž pomáhat orgánům členských států poskytováním podpory při jejich správních vyšetřováních a při vyšetřováních trestných činů nebo koordinováním nadnárodních případů.

Vyšetřovací pravomoci úřadu jsou výrazně závislé na subjektu, kterého se daný případ týká. U úředníků EU tak OLAF například může vykonávat prohlídku kanceláře, nikoliv však prohlídku domovní. U příjemců podpory z EU zase mohou vyšetřovatelé OLAF na místě provádět kontrolu jejich podnikatelské činnosti, avšak vyšetřovatelé si přitom nemohou vynutit přístup – k tomu jsou oprávněny pouze vnitrostátní orgány. Lidé, kteří nepracují pro EU ani nemají nic do činění s evropskými peněžními prostředky, nemohou být vyšetřováním úřadem OLAF podrobeni.

Úřad je činný ve všech orgánech, subjektech, úřadech a agenturách financovaných EU, jakož i v celém zeměpisném územním rámci všech 27 členských států. OLAF může zasahovat i ve třetích zemích, pokud jsou v daném případě dotčeny evropské fondy a pokud lze na základě dohod s těmito státy spolupracovat.

Může OLAF trestat pachatele, kteří se dopustili trestného činu?

Nemůže, neboť OLAF je pouze administrativní vyšetřovací úřad. Zprávy vypracovávané na konci každého vyšetřování zahrnují pouze doporučení. Existují-li důkazy o možném trestném činu, musí být tato zpráva zaslána příslušným vnitrostátním soudním orgánům. Pokud se prokáže porušení profesních předpisů, případ se předá disciplinárnímu subjektu dotčeného orgánu EU. Zneužité prostředky pak ale v každém případě musí získat zpět orgán, který je původně vydal, např. Evropská komise.

Jakým typem evropského subjektu je OLAF?

Organizační struktura úřadu OLAF je stejná jako v případě generálních ředitelství Evropské komise. Podléhá politické odpovědnosti místopředsedy Evropské komise odpovědného za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům.

V oblasti vyšetřování a operací je však OLAF na Evropské komisi nezávislý a neřídí se ani pokyny žádného jiného orgánu, subjektu, úřadu či agentury EU ani pokyny žádné vlády.
Status úřadu se s ohledem na formu zřízení někdy označuje jako „hybridní".

S kým OLAF spolupracuje?

OLAF je při výkonu své práce v kontaktu se svými partnery v orgánech EU, ve členských státech i třetích zemích (s vnitrostátními soudními orgány, celními správami, policií a dalšími správními orgány) a ve spojení je také s Eurojustem, Europolem a mezinárodními organizacemi, jako jsou OSN nebo Světová banka. Tito partneři spolupracují s úřadem OLAF na vyšetřování, které tento úřad provádí, a OLAF jim pak na druhé straně poskytuje informace zjištěné na úrovni Společenství a koordinuje operativní akce v souvislosti s nadnárodními případy.

Kdo pro úřad OLAF pracuje?

Pro OLAF v současné době pracuje přibližně 400 zaměstnanců z celé Evropské unie, přičemž 70 % z nich se věnuje úkolům spojeným s operativní činností úřadu. S ohledem na charakter jeho činnosti pracují v úřadu odborníci, kteří dříve působili převážně jako úředníci se soudní pravomocí, celní či policejní úředníci, auditoři či daňoví a finanční kontroloři nebo kteří byli dříve zaměstnáni ve zpravodajských službách.

Kolik stojí provoz úřadu OLAF?

OLAF pracuje s ročním rozpočtem ve výši více než 50 milionů eur. Za období 2005–2007 se pak po vyšetřováních provedených úřadem OLAF každoročně získaly zpět prostředky v hodnotě přesahující 200 milionů eur.

Kdo dohlíží na vyšetřovací činnost úřadu OLAF?

V rámci úřadu existují přísné interní kontroly prováděných vyšetřování, které se zakládají na Manuálu procesních postupů OLAF, na platných právních předpisech Evropského společenství a na stávajících nástrojích ošetřujících základní lidská práva.

Soudní dohled nad úřadem OLAF vykonává Evropský soud prvního stupně v Lucemburku, jemuž může předložit stížnost kdokoli, koho se určitá činnost úřadu OLAF přímo dotkne. Práce úřadu OLAF je z hlediska zákonnosti rovněž nepřímo kontrolována vnitrostátními soudními orgány členských států EU, kdykoli jsou jim postoupeny případy, jež OLAF řeší.

Existuje také Dozorčí výbor úřadu OLAF, složený z pěti nezávislých externích odborníků, který vyšetřovací úkoly úřadu pravidelně monitoruje. Dozorčí výbor předkládá generálnímu řediteli z vlastního podnětu či na jeho žádost svá stanoviska k činnosti úřadu, aniž by přitom však zasahoval do provádění právě probíhajících vyšetřování.

Jak lze OLAF sdělit podezření na podvod či korupci?

Podezření na podvod či korupci, jež ovlivňuje finanční zájmy Evropské unie, může úřadu OLAF sdělit každý. Zaměstnancům evropských orgánů, kteří chtějí upozornit na nepravosti, k nimž dochází v jejich oddělení (informátorům), se může dostat zvláštní ochrany. Obecně platí, že čím dříve je úřad informován a čím přesnější je sdělení, tím lépe. Pokud existují materiály, které mohou podezření doložit, je dobré je poskytnout. Na OLAF se lze obrátit ve všech úředních jazycích následovně:

  • Poštou na adrese: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgie
  • E-mailem: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • Na bezplatném telefonním čísle

Veškeré kontaktní údaje jsou k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
mluvčí Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Tel. : (32-2) 296 54 25
Fax : (32-2) 299 81 01
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí

Related videos

OLAF: detect, investigate, protect
OLAF: detect, investigate, protect
Operation Velvet Glove
Operation Velvet Glove

Poslední aktualizace: 29/10/2014