ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

OLAF/08/06 Брюксел, 22 юли 2008 г.

Какво означава "OЛAФ”?

OЛAФ е абревиатура, съставена от наименованието на Европейската служба за борба с измамите на френски език: „Office européen de lutte anti-fraude". OЛAФ не е Европейски полицейски отдел, нито тайна служба или прокурор. OЛAФ е административна служба на ЕС за разследвания, чиято цел е да се бори с измамите и корупцията, засягащи ЕС. Охранявайки бюджета на ЕС, OЛAФ работи в услуга на европейските данъкоплатци. Службата е създадена през 1999 г. и се намира в Брюксел.

С какво се занимава OЛAФ?

Десетки милиони контрабандни цигари, внесени в ЕС от Балканите; НПО, която чрез измама получава двойно финансиране от различни донори за един и същ проект в областта на развитието; тайно споразумение между изпълнители по договор и длъжностно лице на ЕС, което им е позволило да подадат фактури със завишени разходи, срещу което те работят „на частно" в негова полза: това са само три примера от над 200-те случая на предполагаема измама и корупция, с които OЛAФ се заема всяка година.

Задачата на OЛAФ е да защитава финансовите интереси на Европейския съюз и да се бори с измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, включително сериозни случаи на неправомерно поведение в Европейските институции, които имат финансови последствия. С други думи OЛAФ защитава парите на данъкоплатците, като гарантира, че средствата на ЕС се изразходват целесъобразно, че от ЕС не се отнемат дължими приходи и че персоналът на ЕС работи в съответствие с правилата.

OЛAФ няма компетенции в борбата с измами, които не засягат бюджета на Европейския съюз, т.е. случаят трябва да касае средства на ЕС. Същото се отнася и за борбата с корупцията: OЛAФ може да разследва само случаи, за които има данни, че са замесени служители на ЕС.

Как работи OЛAФ?

Пълномощията и задачите на OЛAФ обхващат три основни сфери: разследвания и координация, разузнаване и разработване на политика за борба с измамите. OЛAФ е упълномощена да провежда административни разследвания, но може също така да оказва помощ на властите на държавите-членки в техните административни или наказателноследствени действия или в координирането на трансгранични дела.

Пълномощията на OЛAФ при разследване зависят до голяма степен от предмета на разследването: OЛAФ може да претърсва кабинетите на длъжностни лица на ЕС, но не и техните домове. Работата на получател на субсидии от ЕС може да бъде проверена намясто от разследващи служители на OЛAФ, но те не могат принудително да проникват в помещения; единствено националните власти могат да направят това. Лица, които нито работят за ЕС, нито имат нещо общо със средства на ЕС, не могат да бъдат разследвани от OЛAФ.

Сферата на дейност на OЛAФ покрива всички институции, органи и агенции, финансирани от ЕС, а като географски обхват – територията на 27-те държави-членки. OЛAФ може да се намеси в трети страни, в случаи когато става въпрос за европейски средства и когато, въз основа на споразумения, е възможно сътрудничество с тези страни.

Може ли OЛAФ да прилага наказания на нарушителите?

Не: OЛAФ е само административна разследваща служба. Докладът, с който завършва едно разследване, съдържа просто препоръки. Ако има данни за евентуално престъпление, докладът трябва да се изпрати до съответните национални съдебни власти. Ако съществуват данни за нарушение на професионални правила, дисциплинарният орган на засегнатата институция на ЕС трябва да вземе отношение по въпроса. Независимо от това обаче, средствата, с които е злоупотребено, трябва да се възстановят от органа, който ги е отпуснал, напр. от Европейската комисия.

Какъв тип европейска структура е OЛAФ?

OЛAФ е генерална дирекция на Европейската комисия. Политическата отговорност за службата е поверена на Заместник-председателя на Европейската комисия, който отговаря за администрацията, одита и борбата с измамите.

В разследванията и операциите си обаче, OЛAФ е независима от Европейската комисия и не може да получава нареждания от нито една институция, орган, служба или агенция на ЕС, нито от което и да е правителство.

Тази структура понякога се описва като „хибриден статут".

Кои са партньорите на OЛAФ?

OЛAФ поддържа преки контакти с партньорите си в институциите на ЕС, в държавите-членки и в трети страни (национални съдебни власти, митнически власти, полиция и други административни органи), както и с Евроюст, Европол и с международни организации като ООН или Световната банка. OЛAФ провежда разследвания в сътрудничество със своите партньори, помага им с информация, събрана на равнище на Общносттаи координира действията при трансгранични дела.

Кои са хората, работещи в OЛAФ?

Към момента OЛAФ разполага с персонал от около 400 души от целия ЕС. 70 % от тях се занимават със задачи, свързани с оперативните действия на Службата. Имайки в предвид задачите на OЛAФ, много от служителите са бивши магистрати, митнически служители, служители от криминална полиция, данъчни инспектори, финансови контрольори, одитори или следствени експерти.

Какви са разходите за функционирането на OЛAФ ?

Годишният бюджет на Службата е над 50 млн. евро. За периода 2005-2007 г. благодарение на разследвания на OЛAФ възстановените ежегодно суми възлизат на над 200 млн. евро.

Кой контролира работата на OЛAФ по разследвания?

В рамките на Службата се упражнява строг вътрешен контрол на разследванията, основаващ се на процедурния наръчник, на действащото законодателство на Европейската общност и на съществуващи правни инструменти в областта на основните права.

Съдебният контрол върху Службата се упражнява от Европейския първоинстанционен съд в Люксембург, където всеки, пряко засегнат от действие на Службата, може да подаде жалба. Националните съдебни власти на държавите-членки на ЕС също проверяват индиректно правомерността на действията на OЛAФ, когато случаи, разследвани от OЛAФ, са отнесени до тях.

Надзорният съвет на OЛAФ, съставен от пет независими външни експерти, също редовно контролира работата на OЛAФ по разследвания. По своя инициатива или по искане на Генералния директор, Надзорният съвет изготвя становища на вниманието на Генералния директор, свързани с действията на Службата, без обаче да се намесва в хода на текущи разследвания.

Как можете да информирате OЛAФ при подозрение за измама или корупция?

Всеки може да информира Службата при подозрения за измама или корупция, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз. Служители на европейските институции, които искат да подадат сигнал за нередности в отдела, където работят, могат да получат специална закрила. Общото правило е, че колкото по-рано се подаде информацията и колкото по-конкретна е тя, толкова по-добре. Ако разполагате с документи в подкрепа на информацията, моля, предоставете и тях. Можете да се обърнете към Службата на всички официални езици чрез следните канали:

  • С писмо до следния адрес: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations+Operations, B-1049 Brussels, Belgium
  • По електронна поща: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
  • По безплатна телефонна линия.

Всички данни за установяване на контакт можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_en.html

Alessandro Butticé
Говорител на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Тел.: +32 (0)2 296.5425
Факс: +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите

Related videos

OLAF: detect, investigate, protect
OLAF: detect, investigate, protect
Operation Velvet Glove
Operation Velvet Glove

Последна актуализация: 28/04/2015