OFFENTLIGE INDKØB OG BISTAND TIL TREDJELANDE: OLAF'S UNDERSØGELSER KONCENTRERES YDERLIGERE OM FØLSOMME OMRÅDER INDEN FOR EU'S BUDGET

OLAF/07/10 Bruxelles, den 9. juli 2007

EUddannelsescentre i Bolivia, som er blevet faktureret, men ikke er blevet bygget, en bogholder, som har tilegnet sig penge via fiktive lejebetalinger i en af Kommissionens delegationer, landmænd, som har krævet støtte for citrusfrugter, de ikke har høstet, og importører, som har unddraget sig millioner af euro i antidumpingafgifter på import af kinesiske cykler til EU. Dette er bare fire eksempler på den brede vifte af sager, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) behandlede i 2006. OLAF fremlagde i dag i Bruxelles sin nye årsberetning, der beskriver dets arbejde i og uden for EU ved hjælp af 18 case studies og en lang række statistiske tabeller. Ved udgangen af 2006 var OLAF i gang med at undersøge i alt 431 sager.

"Offentlige indkøb i alle mulige sammenhænge og bistand til tredjelande er stadig særlig følsomme områder inden for EU's budget", sagde generaldirektøren for OLAF, Franz Hermann Brüner, ved fremlæggelsen af OLAF's nye årsberetningAlle oversættelser. i Bruxelles. "I de kommende år vil vi derfor anvende en endnu større del af vores ressourcer til at undersøge disse områder", forklarede han. Franz-Hermann Brüner tilføjede: "Men vi kan ikke klare det alene. Hvis OLAF's arbejde skal give de ønskede resultater, er det afgørende, at vi i vores arbejde med at beskytte EU's finansielle interesser mod svig, korruption, smugleri og andre strafbare handlinger fortsat kan benytte os af det tætte samarbejde med vores partnere i og uden for medlemsstaterne."

Både i og uden for EU-institutionerne er der tillid til, at OLAF behandler nye oplysninger om mulige tilfælde af uregelmæssigheder, svig og korruption effektivt. Den mængde oplysninger, som OLAF modtager, er steget støt fra 529 nye indberetninger i 2002 til hele 826 i 2006. Ved udgangen af 2006 var OLAF i gang med at undersøge i alt 431 sager.

Det er umuligt at sætte tal på den forebyggende virkning af OLAF's arbejde, men i 2006 blev der inddrevet et samlet beløb på over 450 mio. EUR i forbindelse med OLAF-sager. Dette beløb vedrører de sager, som OLAF afsluttede i 2006 (ca. 114 mio. EUR), og de sager, som befandt sig i opfølgningsfasen ved årets udgang (ca. 336 mio. EUR). Det anslås, at den samlede finansielle virkning af alle de sager, som OLAF har undersøgt siden oprettelsen i 1999, er på over 7,3 mia. EUR.

I 2006 styrkede OLAF sin strategi med at fokusere på større, komplekse svindelsager, både i EU-institutionerne og –agenturerne og på følsomme områder inden for EU's budget. Omorganiseringen af OLAF i 2006 afspejler, at der fortsat fokuseres på de vigtigste opgaver. OLAF's nye struktur består af to direktorater for undersøgelser og operationer, hvoraf det ene tager sig af undersøgelser internt i EU-institutionerne og andre organer og svig inden for udgiftsprogrammer, der forvaltes direkte af EU institutionerne. Det andet tager sig af sager på de områder af EU's budget, hvor ansvaret er fordelt mellem Kommissionen og medlemsstaterne, såsom egne indtægter, landbrug og strukturforanstaltninger. Et tredje direktorat yder specialiseret operationel støtte, bl.a. i form af analyser, juridisk rådgivning om strafferet og infrastrukturen for fælles toldaktioner.

Interne undersøgelser

Med hensyn til uregelmæssigheder i EU-institutionerne selv og i andre organer, såsom EU-agenturerne, var OLAF ved udgangen af 2006 i alt i gang med at undersøge 69 interne sager svarende til 16 % af alle de sager, der blev undersøgt på daværende tidspunkt.

Tallene og de indberettede oplysninger viser klart, hvor alvorligt OLAF og EU institutionerne generelt tager uregelmæssigheder, svig og korruption. De viser også, at den fælles indsats, som gøres af OLAF og dets nationale og internationale operationelle partnere, såsom Eurojust og Europol eller FN og Verdensbanken, ikke må svækkes, men skal styrkes yderligere.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig udsender en årsberetning om sine uafhængige operationelle aktiviteter i det foregående år. Denne beretning må ikke forveksles med den årlige "Beretning fra Kommissionen om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser – Bekæmpelse af svig", som offentliggøres samtidig.

Begge beretninger kan downloades fra OLAF's hjemmeside.
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.htmlAlle oversættelser.

Alessandro Butticé
Talsmand for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Tlf.: +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 28/04/2015