ÚŘAD OLAF VYDÁVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI

OLAF/08/07 V Bruselu dne 17. července 2008

Rozpadající se most postavený z nekvalitních materiálů za peníze EU, plagiátorství v jednom výzkumném projektu EU, dovozci rajčat neplatící cla nebo úředník v důchodu snažící se nezákonnými prostředky o zvýšení své penze: to jsou jen čtyři příklady ilustrující širokou škálu případů, jimiž se v roce 2007 zabýval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Úřad OLAF dnes v Bruselu představil novou výroční zprávu o své činnosti, která na patnácti případových studiích a četných statistických tabulkách popisuje jeho aktivity uvnitř i vně Evropské unie. Na konci roku 2007 vyšetřoval OLAF celkem 408 případů.

„Z čísel a případů popsaných ve zprávě jednoznačně vyplývá vážnost, s jakou úřad OLAF i evropské orgány a instituce přistupují k nesrovnalostem, podvodům a korupci," prohlásil generální ředitel úřadu OLAF Franz-Hermann Brüner u příležitosti prezentace nové výroční zprávy v Bruselu a dodal: „Ta čísla a případy rovněž ukazují, že společná opatření úřadu OLAF a jeho operačních partnerů v členských státech, třetích zemích a mezinárodních organizacích musí pokračovat." Dále uvedl, že: „důležitou podmínkou pro úspěch našeho úřadu je, abychom se při plnění svého poslání, jímž je ochrana finančních zájmů Evropské unie před podvody, korupcí, pašeráctvím a jinými trestnými činy, mohli i nadále opírat o úzkou spolupráci donucovacích orgánů v členských státech i jinde."

V rámci orgánů EU stejně jako mimo ně si úřad OLAF získal důvěru za to, že účinně zpracovává nové informace o možných nesrovnalostech, podvodech či případech korupce. Objem informací, které OLAF přijal, zaznamenává neustálý růst: z 529 nových nahlášených případů v roce 2002 vzrostl v roce 2007 na 886. Na konci roku 2006 vyšetřoval OLAF celkem 408 případů. Daňovým poplatníkům v EU plynul z činností úřadu opět značný finanční prospěch. Zatímco preventivní účinek práce úřadu lze stěží vyjádřit čísly, výše navrácených prostředků v souvislosti s uzavřenými případy OLAF v roce 2007 překračuje 200 milionů eur. Za stejnou dobu přitom činily provozní náklady úřadu přibližně 50 milionů EUR.

I v roce 2007 se úřad OLAF držel své strategie zaměřovat se na větší a komplexnější případy podvodů v citlivých oblastech rozpočtu EU v Evropě i jinde. Vstup nových členů do EU dne 1. ledna 2007 rovněž znamenal další zintenzivnění již probíhajících činností úřadu v těchto dvou zemích. Další posílení úzké spolupráce s rumunskými a bulharskými úřady v boji proti podvodům týkajícím se finančních zájmů EU je pro úřad i nadále jednou z priorit.

Vyšetřování uvnitř orgánů a institucí EU

Pokud jde o nesrovnalosti v rámci samotných evropských institucí či jiných orgánů jako např. agentur EU, vyšetřoval OLAF na konci roku 2007 celkem 70 případů, což představuje 17 procent všech vyšetřovaných případů v tomto období.

Evropský úřad pro boj proti podvodům vydává každoročně zprávu o nezávislé operativní činnosti za předchozí rok. Tuto zprávu je třeba odlišit od zprávy Evropské komise s názvem „Ochrana finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům", která je zveřejňována v tutéž dobu.

Obě zprávy jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách úřadu OLAF:
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.htmlVšechny dostupné překlady.

Alessandro Butticé
mluvčí Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Tel. : (32-2) 296 54 25
Fax : (32-2) 299 81 01
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí
Poslední aktualizace: 28/04/2015