OLAF’S ÅRSBERETNING MARKERER FEM ÅRS AKTIVITETER OG OPSUMMERER FREMSKRIDT

OLAF /04/24 Bruxelles, den 26. november 2004

En italiensk ngo svindlede sig til dobbelt støtte til samme udviklingsprojekt fra forskellige kilder. Flere tusind ton rørsukker blev fejlagtigt opgivet som fremstillet i Kroatien. Aftale mellem kontrahenter og EU-tjenestemand gav kontrahenterne mulighed for at udskrive for store regninger mod at udføre privat arbejde for tjenestemanden. Det er blot tre af de 26 tilfælde af svig og korruption, der er beskrevet i den nye årsberetning, som i dag fremlægges af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i Bruxelles. I alt var OLAF i færd med at efterforske 511 sager ved udgangen af den periode, beretningen omfatter, som dækker de 12 måneder frem til udgangen af juni 2004. Det er den femte beretning siden kontorets oprettelse. Denne gang opsummerer OLAF desuden, hvilke fremskridt der er gjort, siden kontoret blev oprettet i juni 1999.

“Siden sin oprettelse har OLAF nedbragt den tid, der skal bruges til at vurdere indkomne oplysninger og efterforske nye sager. Der er også sket en markant stigning i antallet af efterforskninger, som har givet håndgribelige resultater i form af henstillinger om retlig, disciplinær, økonomisk eller administrativ opfølgning”, påpeger OLAF’s generaldirektør, Franz-Hermann Brüner. “OLAF’s ry som det vigtigste instrument til bekæmpelse af korruption i EU-institutionerne og som partner for de nationale ordensmyndigheder i kampen mod grænseoverskridende svig og finansiel kriminalitet er vokset", tilføjer han. “I sine bestræbelser for at beskytte EU’s finansielle interesser mod svig, smugling og andre former for kriminalitet kan OLAF regne med et nært samarbejde med sine operationelle partnere i medlemsstaterne, kandidatlandene og tredjelande samt med internationale organisationer”, forklarer Brüner.

Som led i en typisk OLAF-efterforskning skal man kunne tackle forskellige retssystemer og procedurer samt forskellige sprog og kulturer. På trods af de vanskeligheder, der ligger i at udføre OLAF’s arbejde, har kontoret i løbet af de sidste fem år nedbragt den tid, der skal bruges til at vurdere de indledende oplysninger fra et gennemsnit på 18 måneder til omkring 5. Den tid, der går med selve efterforskningen, er samtidig nedbragt fra et gennemsnit på 33 måneder til omkring 22. Samtidig er antallet af sager, der er afsluttet med en henstilling om opfølgning (retligt, disciplinært, økonomisk eller administrativt), steget fra 18 % i 1999-2000 til lidt over 50 % i den nuværende periode 2003-2004. Den samlede finansielle virkning af sagerne, herunder sager forvaltet af OLAF’s forgænger UCLAF, anslås til 5,3 mia. EUR.

Fra en økonomisk synsvinkel har OLAF’s største succes i de senere år været en aftale mellem EU, nogle medlemsstater og cigaretproducenter i USA, som blandt andet kunne indgås som følge af OLAF’s operationelle aktiviteter. Der vil i løbet af de næste 12 år blive udbetalt 1,25 mia. USD til EU og de medlemsstater, der deltog i dette retlige initiativ. Dette beløb svarer til omkostningerne ved at drive OLAF i mange år.

Med hensyn til sager internt i de europæiske institutioner er der gjort regelmæssige fremskridt i den komplekse serie interne efterforskninger i den såkaldte Eurostat-sag i den periode, beretningen omhandler. Eurostat Taskforcen har behandlet 14 sager, 4 eksterne og 10 interne, hvoraf 9 stadig pågår. Den har udarbejdet 5 endelige rapporter, hvoraf 2 er sendt til de retlige myndigheder i Luxembourg og 3 til de retlige myndigheder i Frankrig. I fire sager henstillede man til tilbagebetalingsprocedurer, mens man i 3 andre anmodede om disciplinære foranstaltninger. Ud over Eurostat-sagerne blev der indledt 48 andre interne efterforskninger.

“De operationelle tjenestegrene må træffe svære afgørelser – om at indlede efterforskninger eller undlade at gøre det – der ofte har konsekvenser for enkeltpersoner. Og loven skal altid overholdes til punkt og prikke”, udtaler hr. Brüner. Undertiden har disse afgørelser stillet OLAF’s kontaktpersoner i EU-institutionerne over for spørgsmål, som institutionerne sjældent har skullet tage stilling til før. “Men en uafhængig organisation, der skal bekæmpe svig”, tilføjer hr. Brüner, “har ikke behov for og søger ikke popularitet. Den skal snarere sikre sig respekt gennem kvaliteten af sit arbejde, gennem sine resultater og ved at udvise integritet og en evne til at træffe den rette afgørelse under pres”.

Ved udgangen af juni måned indeholdt OLAF’s database i alt 3 989 sagsakter. 2 566 af dem vedrørte sager, der er startet på grundlag af oplysninger, OLAF har modtaget efter sin oprettelse, dvs. mellem den 1. juni 1999 og den 30. juni 2004.

“Jeg er glad for at kunne sige, at, selv om OLAF ikke altid har arbejdet i den bedste atmosfære i EU-institutionerne, har kontorets uafhængige operationelle aktiviteter altid fået Kommissionens fulde opbakning. Jeg er desuden glad for at kunne understrege, at Kommissionen aldrig har søgt at blande sig i min operationelle uafhængighed på nogen måde", udtaler hr. Brüner.

De første eksemplarer af OLAF’s årsberetning vil blive uddelt kl. 11 i dag på et pressemøde i Albert Borschette Conference Centre, rue Froissart 36, Bruxelles i anledning af det 4. uddannelsesseminar for OLAF's Kommunikationsnetværk vedrørende Bekæmpelse af Svig (OAFCN): Deterring Fraud by Informing the Public.

En elektronisk versionAlle oversættelser. vil kunne downloades fra OLAF’s website.

PressemeddelelserAlle oversættelser. fra OLAF’s operationelle partnere i medlemsstaterne kan findes på OLAF’s website:

Baggrund pdf: Forord af OLAF’s generaldirektør

Alessandro Butticé
Talsmand for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Tel : +32 (0)2 296.54.25
Fax : +32 (0)2 299.81.01

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 11/03/2014