DEN ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORT FRA DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG FOR PERIODEN 1. JULI 2002 30. JUNI 2003*

OLAF/24/2003 - 2. december 2003

Pressemeddelelse

Generaldirektøren for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Franz-Hermann Brüner, har fremlagt den årlige aktivitetsrapport for 12 månedersperioden, der slutter den 30. juni 2003. Rapporten er koncentreret om OLAF's operationelle resultater i denne periode. Den indeholder case studies, der illustrerer, hvordan OLAF gennemfører undersøgelser, samt en statistisk analyse, der viser væksten i OLAF's aktiviteter og deres voksende betydning i bekæmpelsen af svig i relation til EF budgettet. OLAF skønner, at den samlede finansielle virkning af de undersøgelser, der er afsluttet i rapportperioden, udgør over 850 mio. EUR.

"OLAF's undersøgelsespolitik er mere og mere blevet rettet mod svig og korruption på de udgiftsområder, der direkte forvaltes af Kommissionen. Det vil fortsætte. OLAF har fastholdt en politik med "nul tolerance" i forhold til interne sager, idet alle påstande om korruption i de europæiske institutioner vil blive undersøgt", sagde Franz Hermann Brüner ved fremlæggelsen af rapporten. "Stigningen i antallet af interne sager, som OLAF undersøger, viser vores faste vilje til at takle svig og korruption i institutionerne. Dette vil fortsat være en af vores nøgleprioriteter".

OLAF's anden nøgleprioritet i det kommende år er udvidelsen. "OLAF er allerede virksomt i de tiltrædende lande og kandidatlandene og har etableret et samarbejde med de relevante organer i disse lande. Hovedelementerne i infrastrukturen for bekæmpelse af svig er på plads. Den del af OLAF's eksisterende ressourcer, der er afsat til udviklingsprocessen, er blevet fordoblet i 2003 og vil stige igen i 2004. Den forestående opgave er imidlertid betydelig og bør ikke undervurderes" tilføjede Franz Hermann Brüner.

Resumeet af rapporten og Franz Hermann Brüners indledning til rapporten samt afsnittet om de fremtidige opgaver er vedlagt som baggrundsinformation.

Alessandro Butticé
Talsmand for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Tlf.: +32 (0)2 296.5425
Fax: +32 (0)2 299.8101

Årsrapporten.
Desuden digitale fotosAlle oversættelser. om OLAF's virksomhed fra webstedet (link to photos).
En ny stock shots-video om OLAF er ligeledes til disposition i Europa Kommissionens mediatek (fax 02.2301280) og vil blive udsendt på EBS.

* Årsberetningen offentliggøres af Europa-Kommissionen i henhold til traktatens artikel 280 (se IP/03/1076)OLAF's årlige aktivitetsrapport offentliggøres af OLAF's generaldirektør på dennes eget ansvar for at orientere EU-institutionerne og offentligheden om de operationelle aktiviteter i årets løb.

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 28/01/2016