OLAF OG EUROJUST UNDERSKRIVER AFTALEMEMORANDUM

OLAF/11/2003 - 14. april 2003

Fælles Pressemeddelelse fra OLAF og EUROJUST

OLAF - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig - og Eurojust - den europæiske enhed for retligt samarbejde - har underskrevet et aftalememorandum om deres kommende samarbejde.

Mike Kennedy, formand for Eurojust-kollegiet, og F-H Brüner, OLAF's generaldirektør, har i dag i Bruxelles underskrevet et aftalememorandumAlle oversættelser. om det kommende samarbejde mellem Eurojust og OLAF om bekæmpelsen af svig, korruption og alle former for kriminalitet eller lovbrud, der påvirker Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser.

Med henblik på at styrke bekæmpelsen af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser, udøver Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, oprettet ved Kommissionens beslutning 352/1999 EF, EKSF, Euratom (i det følgende benævnt "kontoret"), de undersøgelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen ved fællesskabslovgivningen og de gældende aftaler på området.

Kontoret formidler Kommissionens bistand til medlemsstaterne med henblik på at tilrettelægge et snævert, løbende samarbejde mellem deres kompetente myndigheder for at samordne indsatsen for at beskytte Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig. Kontoret bidrager til udformning og udvikling af metoder til bekæmpelse af svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser.

Formålet med oprettelsen af Eurojust i marts 2002 var at styrke retssamarbejdet og koordineringen vedrørende kriminalsager i EU. Der var således tale om en vigtig ny foranstaltning til en mere effektiv bekæmpelse af international kriminalitet. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at Eurojust har fået nye midler, der kan støtte og forbedre effektiviteten af de efterforskninger og den anklagevirksomhed, der finder sted hos de kompetente myndigheder i Medlemsstaterne.

Eurojust er også kompetent med hensyn til bekæmpelse af svig og korruption til skade for EU's finansielle interesser, som kræver et tæt og regelmæssigt samarbejde med OLAF. Man fandt det derfor nyttigt at fastlægge nærmere regler for dette samarbejde i et aftalememorandum med henblik på at effektivisere den fælles indsats for at beskytte EU's finansielle interesser.

Forhandlingerne om principperne for samarbejdet mellem Eurojust og OLAF blev indledt medio 2002.

I aftalememorandummet fastsættes reglerne for det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen mellem Eurojust og OLAF. Herefter skal de to organer straks give hinanden underretning om spørgsmål, der vedrører den anden. Der skal etableres kontaktpunkter (bl.a. retsembedsmandsenheden i OLAF), og de to organers deltagelse i fælles efterforskningsteams skal fremmes.

Dr. Alessandro Butticé
Talsmand for OLAF
(Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig)
Tel.: +32 (0)2 296.5425
Fax: +32 (0)2 299.8101

Eurojust,
P.O. Box 16183,
NL - 2500 BD Den Haag
Tel : +31 70 412 5000

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 28/01/2016