Vårt arbete

Vad är Olafs uppdrag?

EU:s budget finansierar en rad program och projekt som gör livet lättare för invånarna i och utanför EU. Om medel från EU:s budget används på ett otillbörligt sätt eller om de skatter, tullar och avgifter som finansierar EU:s budget inte betalas som de ska, drabbar det i förlängningen invånarna i EU och äventyrar hela EU:s existens.

Vi arbetar helt självständigt i våra utredningar, men är organisatoriskt en del av EU-kommissionen. Vår kommissionär är Kristalina Georgieva, vice ordförande med ansvar för budget och personal.

Olaf har följande tre ansvarsområden:

  • Vi skyddar EU:s ekonomiska intressen genom att utreda bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet.
  • Vi avslöjar och utreder allvarliga fall som rör tjänsteutövning av ledamöter och anställda vid EU:s institutioner och organ och som kan leda till disciplinära eller straffrättsliga påföljder.
  • Vi hjälper EU-institutionerna, och framför allt kommissionen, att utforma och tillämpa lagstiftning och strategier för bedrägeribekämpning.

Genom att vi fullgör vårt uppdrag så effektivt som möjligt hjälper vi EU-institutionerna att se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

Hur arbetar Olaf?

Olaf har eget budget- och förvaltningsansvar för att kunna agera helt oberoende.

Vi har befogenhet att utföra

  • Interna utredningar inom EU:s institutioner och organ som finansieras genom EU-budgeten.
  • Externa utredningar, dvs. utredningar på nationell nivå när EU-budgeten riskerar att påverkas. Vid externa utredningar får Olaf också göra kontroller på plats hos ekonomiska aktörer. Då samarbetar vi nära med det berörda medlemslandet och myndigheterna i länder utanför EU.

Olaf får in mer och mer information om eventuella bedrägerier och oegentligheter från en rad olika källor. Ofta är det de ansvariga för förvaltningen av EU:s medel inom institutionerna eller i medlemsländerna som fattar misstankar i samband med kontroller.

Vi gör en egen första bedömning av anmälningarna för att fastställa om de faller inom vårt ansvarsområde och om de uppfyller de kriterier som krävs för att starta en utredning.

När ett ärende inleds sorteras det in under en av följande fyra kategorier:

  • Interna utredningar: Interna utredningar är administrativa utredningar inom EU: s institutioner och organ för att upptäcka bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen, däribland allvarliga fall som rör tjänsteutövning.
  • Externa utredningar: Externa utredningar är administrativa utredningar utanför EU:s institutioner och organ för att upptäcka bedrägerier eller andra oegentligheter som begåtts av fysiska eller juridiska personer. Ett ärende räknas som en extern utredning när det är Olaf som utför den största delen av utredningsarbetet.
  • Samordningsärenden: Olaf bistår utredningar som nationella myndigheter eller andra EU-institutioner utför genom att underlätta insamling och utbyte av information och kontakter.

Olafs instruktioner till personalen om utredningsmetoder pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Olafs förvaltningsplan för 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium

Olafs instruktioner till personalen om utredningsmetoder pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Förvaltningsplan för 2014 pdf - 155 KB [155 KB] English (en)

Senaste uppdatering: 30/07/2015